Úvod
  O katedre
  Štúdium
  Aktivity
  Oznamy
  Linky
  Kontakt
   
  Stredoeurópsky výskumný ústav Sřrena Kierkegaarda
   
   
  Konzultačné hodiny
   

Vitajte na stránkach Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky

 


 

 

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

 

Súčasná Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky jestvuje pod týmto názvom od roku 2006. Do tohto obdobia katedra prekonala niekoľko štrukturálnych  zmien a pod týmto názvom sa etablovala ako perspektívne pracovisko Filozofickej fakulty UKF. V súčasnosti realizuje štyri študijné programy denného štúdia a štyri programy externého štúdia. Patrí sem jednoodborová etika, denná a externá forma dvojodborového programu Etická výchova. Ostatných päť študijných programov sa realizuje pod názvom Aplikovaná etika: Etika profesijných činností v internej i externej forme. Na ňu nadväzuje magisterský študijný program Etická expertíza a etické poradenstvo v internej i externej forme štúdia. Bakalársky študijný program Etika riadenia ľudí a práce sa realizuje na detašovanom pracovisku fakulty a katedry v Martine. Táto diferencovanosť uvedených študijných programov zjavne poukazuje na názov katedry ako aj na opodstatnenosť jej jednotlivých študijných programov, ktoré sú vzájomne previazané teoretickými disciplínami, ktoré sa premietajú do aplikácie etiky študijných disciplínach, od kultúrnej a sociálnej antropológie, cez špecifické študijné disciplíny z oblasti hospodárskej, manažérskej, environmentálnej etiky, ktoré v jednotlivých disciplínach sú previazané cez aplikáciu identity osobnosti a cez špecifické sociologické a niektoré právne aspekty sociálneho života spoločnosti, ktoré reprezentujú sociálna etika, súčasné etické teórie, vrátane postmodernej etiky.

Od roku 2009  je súčasťou katedry aj Stredoeurópsky výskumný inštitút Sorena Kierkegaarda, prostredníctvom ktorého sa realizovali viaceré medzinárodné kontakty, vrátané publikácii v zahraničných časopisoch a periodikách v širšom európskom priestore a tiež aj na Torontskej univerzite v Kanade. V súčasnosti sa na tomto inštitúte realizujú dva zahraničné vedecko-výskumné projekty.

Aktuálne sa viacerí pracovníci katedry pripravujú na medzinárodnú konferenciu IX. Etické fórum: zodpovednosť, ktorú katedra realizuje v spolupráci s Inštitútom Filozofie a sociológie Fakulty spoločenských vied Pedagogickej univerzity v Krakove. 8 až 9 septembra 2016 sa bude katedra spolupodieľať na realizácii medzinárodnej konferencii Fyzika – technika – etika v spolupráci s Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Táto konferencia voľne nadväzuje na úspešne realizovaných 10 konferencií s medzinárodnou účasťou Fyzika a etika, nepretržite od roku 2006 do roku 2015, ktoré realizovala katedra v spolupráci s Fakultou prírodných vied UKF a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave. Vzniklo tak fórum, na ktorom sa stretávali predstavitelia prírodných a spoločenských vied, ako aj predstavitelia niektorých kultúrnych inštitúcii. Týmto Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky deklaruje význam a pozíciu skúmania širších politických, sociálnych, ale aj sociálno-psychologických aspektov uplatnenia etiky v živote súčasnej modernej spoločnosti, vrátane Slovenska. Katedra spolupracuje aj s inými katedrami podobného zamerania na Slovensku (Prešov, Banská Bystrica, Trnava).

Personálne zloženie katedry pozostáva z dvoch profesorov, štyroch docentov a deviatich odborných asistentov s titulom PhD. Štruktúra personálneho zloženia vytvára z pracoviska dynamicky sa formujúci pracovný tím s profilovaným odborným zameraním. Od 1.11.2015 má katedra uznané Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky akreditované všetky uvedené študijné programy, vrátane habilitačného a inauguračného konania  v rámci študijného odboru 2.1.5 Etika.

 

 


 

Videovizitku katedry si môžete pozrieť tu...

 


 

 

Harmonogram akademického roka...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raffaello

-

Aténska škola

 

 

Kto je kto?

 


 

Michelangelo

-

Pieta

 

 

 


 

Pablo Picasso

-

Guernica