Etická a mediálna výchova mládeže

Názov podujatia: Etická a mediálna výchova mládeže

Typ podujatia: seminár

Cieľová skupina: študenti etickej výchovy v učiteľskej pregraduálnej príprave

Termín podujatia: 3. 11. 2020

Čas podujatia: 09:15 – 10:45 hod.

Miesto konania: Študentský domov UKF Nitra, ul. B. Slančíkovej 1, miestnosť č. 110

Organizátor: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre

Garant podujatia:  doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. (e-mail: ilomnicky@ukf.sk)

Webová stránka zverejnenia podujatia: http://www.kvae.ff.ukf.sk/

Podujatie sa konalo on-line prostredníctvom pripojenia:

https://meet.ukf.sk/etickaamedialnavychovamladeze

Stručný opis:
Seminár bol zameraný na prepojenie etickej a mediálnej výchovy so zreteľom na skvalitnenie odbornej a metodickej  prípravy učiteľov etickej výchovy. Podujatie bolo súčasťou riešenia projektu KEGA 032UKF-4/2021 „Mládež v mediálne saturovanej spoločnosti“. V súčasnosti sa dynamicky rozvíjajú sociálne interakcie človeka v globalizovanom svete a prostredníctvom nových komunikačných technológii sa rozširuje aj mediálny priestor. Porozumieť novým výzvam, ale zároveň aj kriticky vnímať riziká virtuálneho online spôsobu komunikácie, je predmetom systematickej výchovy mládeže v rodine a školskej praxi. Etická výchova umožňuje otvorenú diskusiu o mediálnych vzoroch, o rozvoji sociálnych sietí a nových médií, ktoré akcelerujú komunikáciu predovšetkým mládeže v globálnom meradle. Z tohto dôvodu je potrebná etická reflexia v podobe hodnotového diskurzu o prezentovaní názorov, postojov a predstáv o aktuálnom spôsobe života mladej generácie.