Popularizácia etickej výchovy v škole a v reálnom živote

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 10.11. 2021 na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky uskutočnil seminár pod názvom: Popularizácia etickej výchovy v škole a v reálnom živote.

Cieľovou skupinou podujatia boli študenti etickej výchovy v pregraduálnej príprave a potenciálni uchádzači o štúdium etickej výchovy zo stredných škôl.

Charakteristika podujatia:

Seminár bol zameraný na popularizáciu etickej výchovy. Zmyslom podujatia bolo priblížiť opodstatnenosť štúdia etickej výchovy ako dôležitej súčasti celoživotnej výchovy a vzdelávania prosociálnej osobnosti. Podujatie malo v prvej časti podobu všeobecnej prezentácie etickej výchovy a v druhej časti bola konkrétnou náplňou seminára téma: Dialogická podstata etickej výchovy a vnímanie dialogického prístupu učiteľa etickej výchovy. Na záver sa konala diskusia k predneseným témam a podujatie splnilo svoj cieľ.

Garant podujatia: doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.

Podujatie sa konalo on-line prostredníctvom pripojenia: https://meet.ukf.sk/seminaretickavychova