Online seminár: Médiá, kultivácia kritického myslenia a kognitívne skreslenia

Organizátor a garant seminára: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, PhDr. Andrea Lesková, PhD.

Online seminár sa uskutočnil dňa 2. 12. 2021 v čase 9.15 – 10.45 prostredníctvom pripojenia: https://meet.ukf.sk/Mediakritickemyslenie. Prioritne bol určený pre študentov/študentky v študijnom programe Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo. Podujatie bolo súčasťou riešenia projektu KEGA 032UKF-4/2021 „Mládež v mediálne saturovanej spoločnosti“.

S ohľadom na aktuálne výzvy spoločnosti v exponovanej oblasti médií a informačnej explózie sa javí schopnosť kriticky hodnotiť mediálne obsahy, snaha o ich rozvíjanie a zdokonaľovanie ako naliehavá a nevyhnutná súčasť kľúčových kompetencií jednotlivca. Kriticky uvažujúci človek prijíma informácie kriticky, aktívne hľadá príčiny, dôkazy, je nezaujatý, nepodlieha propagande, dokáže sa efektívnejšie brániť pred skrytou persuáziou a tým získava schopnosť efektívnejšieho učenia, čo sa premieta aj v jeho produktívnom živote.  Kritické myslenie si vyžaduje istú mentálnu námahu, schopnosť odstupu a určitý čas. Realizovať kritické myslenie v praxi a pracovať s ním najmä v problematickej oblasti médií, nie je jednoduché. Cieľom seminára bolo diskutovať na akademickej pôde so študentmi/študentkami o potrebe a možnostiach rozvíjania schopnosti kritického myslenia u seba i ostatných so zreteľom na vybrané kognitívne skreslenia, ktoré v mnohých prípadoch bránia efektívnemu využívaniu kritického myslenia.