Erasmus – prednáškový pobyt

Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. absolvoval v dňoch 29.11. až 3.12. 2021 prednáškový pobyt v rámci programu mobility Erasmus+. Cieľom prednáškového pobytu na Katedre pedagogiky JU v Českých Budejoviciach bola výučba podľa požadovaného programu a nadviazanie spolupráce.

Prínos pobytu spočíva v nasledujúcich charakteristikách:

1.     Realizovanie cyklu prednášok zamerané na tieto tematické oblasti:

–        skvalitnenie teoretickej a praktickej prípravy učiteľov – prezentovanie špecifík pregraduálnej prípravy  učiteľov etickej výchovy,

–        aktuálne trendy vo výchove a vzdelávaní,

–        špecifiká didaktického modelu výchovných predmetov,

–        hodnotenie kompetencií učiteľa – aplikácia do pedagogickej praxe.

2.     Rozšírenie medzinárodnej spolupráce s odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania – vzájomná spolupráca Katedry pedagogiky, PF JU v ČB a Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF v Nitre.

3.     Vzájomná participácia na pripravovanom spoločnom výskumnom projekte zameranom na inovatívne eticko-výchovné prístupy vo vzdelávaní.

Medzinárodná spolupráca obidvoch katedier sa v súčasnosti uskutočňuje a bude sa ďalej rozvíjať a prehlbovať:

–        formou recipročných účastí na vedeckých podujatiach spolupracujúcich katedier (konferencie, semináre, študijné pobyty),

–        prostredníctvom pravidelných konzultácii a vzájomnej výmeny informácii a skúseností ohľadom učiteľskej profesie a modelu výučby etickej výchovy,

–        v podobe odborného poradenstva v rámci aplikovania hodnotenia kompetencií učiteľov a posilňovania pedagogickej praxe humanitných predmetov s kolegami PF JU v Českej republike.