Nadviazanie spolupráce s vietnamskými vedeckými inštitúciami

Docent Valčo, vedúci Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF, absolvoval v polovici januára (14. – 21. 1. 2018) pozvaný prednáškový pobyt vo vietnamskom Hanoi. Okrem prednášania na témy „Veda vs. Scientizmus: kritické zhodnotenie“ a „Súčasné výzvy liberálnej demokracie na západe“ na dvoch univerzitách a na Vietnamskej akadémii spoločenských vied, absolvoval doc. Valčo aj sériu rokovaní o vzájomnej spolupráci medzi FF UKF a hosťujúcimi inštitúciami. Pri príležitosti jeho návštevy bolo vietnamskou stranou podpísané Memorandum o porozumení – konkrétne medzi FF UKF a Inštitútom filozofie Vietnamskej akadémie spoločenských vied, ktorý reprezentoval jeho riaditeľ, prof. Nguyễn Tài Đông. Rokovania o spolupráci prebehli aj so zástupcami dvoch univerzitných pracovísk, menovite Akadémiou žurnalizmu a komunikácie (zastúpená jej rektorom, prof. Trương Ngọc Namom a riaditeľom oddelenia medzinárodnej spolupráce, prof. Dr. Vũ Vân) a Filozofickou fakultou Univerzity spoločenských a humanitných vied vo Vietname (zastúpená dekanom Prof. Nguyễn Anh Tuấnom).

Každá z navštívených inštitúcií prejavila záujem o spoluprácu v nasledovných oblastiach:

– spoločné organizovanie konferencií;

– organizovanie výskumných pobytov poverených pracovníkov z jednotlivých spolupracujúcich inštitúcií;

– vzájomné oboznámenie sa s výskumným potenciálom zamestnancov, ich publikáciami a spoločné publikačné výstupy vydávané vo Vietname a/alebo na Slovensku;

– preskúmanie možnosti spoločných výskumných projektov, vrátane získania vládnych grantov na takéto projekty.

Vietnamská strana v tejto súvislosti potvrdila záujem zo strany Ministerstva školstva Vietnamu o výskumné projekty orientované na analýzu transformácie spoločnosti z totalitnej na liberálno-demokratickú v prostredí Strednej a Východnej Európy s cieľom kritickej komparácie so súčasnými pokusmi o postupnú transformáciu vietnamskej spoločnosti a hľadania možných „inšpirácií“ pre zúčastnené strany. O spoluprácu s menovanými inštitúciami vo Vietname prejavili záujem aj prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., vedúci Katedry politológie a euroázijských štúdií a PhDr. Tomáš Koprda, PhD., vedúci Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

Názov: Etika rodiny: výchova detí v mediálnej dobe
Autor: Andrea Lesková
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2021
Počet strán: 151
ISBN: 978-80-558-1755-2

Zámerom monografie je analyzovať v teoretickej rovine vybrané etické i sociálne aspekty rodinnej výchovy bezprostredne súvisiacich s využívaním médií a mediálnou érou. Akcent je kladený na vybrané charakteristiky súčasnej spoločnosti a následne je pozornosť venovaná identifikácii rizík, s ktorými je súčasná mladá generácia (najmä generácia Z) konfrontovaná. Vytýčené sú základné ciele rodinnej výchovy s dôrazom na hodnoty a hodnotové orientácie v rodinnej výchove, v danom kontexte sú formulované konkrétne spôsoby a mechanizmy, ktoré je možné v rodinnej výchove využiť špecificky pre oblasť mediácie a mediálnej výchovy. Záver práce je náčrtom prakticky sformulovaných zásad a tipov, nápomocných prioritne pre mediálnu výchovu v rodine.

Názov: Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa
Autor: Turčan, Ciprian
Vydavateľ: KUD Apokalipsa, Ljubljana
Rok vydania: 2014
Počet strán: 153
ISBN: 978-961-6894-33-3

Monografia skúma morálnu a politickú filozofiu Thomasa Hobbesa s cieľom uchopiť a vyjadriť jej logickú a obsahovú podstatu. Autorovým zámerom je ukázať, že od morálnej antropológie, cez teóriu hodnôt, etiku, až po teóriu štátu a práva sa Hobbesovým dielom tiahne logicky konzistentná a obsahovo bohatá filozofická argumentácia, že Hobbesova filozofia je atraktívna a zasluhuje si pozornosť z viacerých dôvodov. Jedným z najdôležitejších dôvodov je, že jeho filozofia poskytuje komplexný argument spochybňujúci model slobodného samoregulujúceho trhu, ktorý liberálna tradícia od Johna Locka až po Roberta Nozicka idealizuje a univerzalizuje. Takáto koncepcia je totiž podľa Hobbesovej teórie udržateľná iba za cenu radikálneho odcudzenia verejnej sféry a absolútnej straty politickej kontroly.

Etická výchova – bakalárske štúdium (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z oblasti etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života. Absolvent a absolventka tohto študijného programu dokáže správne pedagogicky komunikovať, ovláda princípy empatie, vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania pri výkone svojho povolania a pod. Absolvent/absolventka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo v špecializácii etická výchova získa primerané teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti, na základe ktorých je schopný/á aktívne pôsobiť priamo v oblastiach súvisiacich s etickou výchovou.

Čo sa počas štúdia naučíte?

Dozviete sa, aká je základná štruktúra etickej výchovy, zistíte, čo sa skrýva za pojmami empatia, pozitívne hodnotenie druhých, asertivita, prosociálnosť či kreativita. Budete sa zaoberať teoretickými východiskami profesijnej etiky učiteľa na Slovensku i v európskom kontexte a osvojíte si etický kódex učiteľa. Nahliadnete pod pokrievku etiky manželského a rodinného života, dozviete sa, aké sú jeho antropologicko-etické predpoklady, rozoberiete etiku manželských vzťahoch aj koncepcie sexuality a naučíte sa, ako realizovať výchovu k zodpovednosti a spravodlivosti. Určite vás zaujme aj etický rozmer medziľudskej komunikácie v rovine slovnej a prostredníctvom reči tela. Naučíte sa rozvíjať komunikačné zručnosti, používať techniky aktívneho počúvania a spôsoby sebaprezentácie.

Uplatnenie absolventa

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy. Premyslene dokážu organizovať svoje ďalšie vzdelávanie v odbore a v príbuzných disciplínach. Študijné pobyty v zahraničí prispievajú ku komplexnej orientácii v etickej výchove a zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska.

Život na katedre

Chcete sa inšpirovať v zahraničí? Využite možnosť výmenných študijných pobytov na vybraných univerzitách. Nemusíte cestovať ďaleko – strávte semester v Poľsku alebo Českej republike, ale ak vás lákajú vzdialenejšie destinácie, ponúkneme vám výmenný študijný pobyt v Škótsku alebo v Kanade. Nemáte chuť cestovať? Zdokonaľte sa vo svojom študijnom odbore doma. Iste vás nejaký etický problém osloví natoľko, že sa ho pokúsite vyriešiť. Potom stačí, aby ste svoj pohľad prezentovali na súťaži ŠVOUČ alebo na odborných seminároch a konferenciách, ktoré pravidelne organizujeme. Z katedrových aktivít máme toho pre vás pripraveného oveľa viac. Nechajte sa prekvapiť! Budeme sa na vás tešiť uz v budúcom akademickom roku.

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo – magisterské štúdium (Mgr.)

Profil absolventa

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom programe dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Čo sa počas štúdia naučíte?

V predmete Environmentálna etika sa dozviete, ktoré filozofické a etické koncepcie reagujú na hrozbu globálnej ekologickej krízy, aké sú východiská a spôsoby jej riešenia. Na prácu ako na sebarealizačný faktor, na jej hodnotu i na jej schopnosť meniť svoje okolie i samotného pracujúceho sa pozrieme v predmete Etika práce. Aktuálnu problematiku aplikácie a dodržiavania etických a mravných zásad v politike, masmediálnej komunikácii i v riadiacich manažérskych funkciách rozoberieme v disciplínach: Etika politikyMasmediálna etika a Manažérska etika.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Život na katedre

Chcete sa očami etika pozrieť na zúbky mediálnym škandálom, politickým kauzám či analyzovať správanie manažérov vo vedení firiem? Máte vlastné kreatívne riešenia na odvrátenie hrozby globálnej ekologickej krízy? Láka vás riešenie etických dilem? Uvažujte, študujte, skúmajte, konfrontujte si svoje názory v diskusných fórach, zúčastnite sa každoročne organizovanej ŠVOUČ alebo prezentujte vlastný pohľad na veci v rámci vedeckých konferencií. Chcete vedieť, čo je nové v etike za hranicami Slovenska? Zistíte to na vlastnej koži, ak vycestujete na výmenný študijný pobyt do zahraničia. Dáte prednosť sesterským univerzitám v Českej republike či Poľsku alebo sa radšej pozriete do vzdialenejších kútov sveta? Čo tak stráviť semester v Škótsku alebo Kanade? Nezabudnite, že prestupná stanica za kvalitným vzdelaním i zážitkami i študijných pobytov je na UKF v Nitre. Tešíme sa na vás!

Etická výchova – magisterské štúdium (Mgr.)

Profil absolventa

Absolventi a absolventky druhého stupňa vysokoškolského študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na školách základného a stredného stupňa. Pre túto pracovnú činnosť získavajú plnú odbornú a pedagogickú kvalifikáciu. V rámci učiteľského variantu tohto programu je nutné absolvovanie okrem tém a jednotiek nosného jadra aj relevantný počet pedagogicko-psychologických, didaktických a praktických disciplín. Absolventi/absolventky tohto študijného programu sa dokážu koncepčne a s programovým zacielením venovať pedagogickej práci a môžu tiež pôsobiť ako pedagógovia a riadiaci pracovníci vo výchovných zariadeniach a v pedagogických inštitúciách, a to aj vo vedúcich funkciách. Môžu sa venovať prednáškovej činnosti v rámci kurzov slúžiacich na zvýšenie odbornej kvalifikácie a etického vedomia pracovníkov v štátnej službe, vo verejnej správe, ale aj v ostatných významných korporáciách, ktoré cielene budujú etický profil svojho manažmentu. Absolvent a absolventka tohto magisterského štúdia je taktiež spôsobilý/á sledovať nové poznatky v príbuzných disciplínach ako sú pedagogika, andragogika, psychológia a sociológia. Má napr. dobré praktické skúsenosti z cvičení, ktoré môže vhodne využiť vo vyučovacom procese.

Čo sa počas štúdia naučíte?

Dozviete sa, aká je základná štruktúra etickej výchovy, zistíte, čo sa skrýva za pojmami empatia, pozitívne hodnotenie druhých, asertivita, prosociálnosť či kreativita. Budete sa zaoberať teoretickými východiskami profesijnej etiky učiteľa na Slovensku i v európskom kontexte a osvojíte si etický kódex učiteľa. Nahliadnete pod pokrievku etiky manželského a rodinného života, dozviete sa, aké sú jeho antropologicko-etické predpoklady, rozoberiete etiku manželských vzťahoch aj koncepcie sexuality a naučíte sa, ako realizovať výchovu k zodpovednosti a spravodlivosti. Určite vás zaujme aj etický rozmer medziľudskej komunikácie v rovine slovnej a prostredníctvom reči tela. Naučíte sa rozvíjať komunikačné zručnosti, používať techniky aktívneho počúvania a spôsoby sebaprezentácie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/absolventka daného študijného programu učiteľského zamerania získava spôsobilosť pre výučbu etickej výchovy na základných školách a na stredných školách v 5. – 13. ročníku s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou. Môže sa uplatniť ako pedagóg/pedagogička v pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach. Konkrétne sa môže uplatniť aj napr. na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ, v mimoškolských zariadeniach, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, redakciách, v odborných ústavoch, vo vedeckých pracoviskách a pod. Osobitne úspešní/é absolventi/absolventky môžu pokračovať v štúdiu v príslušnom programe a ďalej pôsobiť ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na univerzitných a ostatných akademických pracoviskách.

Život na katedre

Chcete sa inšpirovať v zahraničí? Využite možnosť výmenných študijných pobytov na vybraných univerzitách. Nemusíte cestovať ďaleko – strávte semester v Poľsku alebo Českej republike, ale ak vás lákajú vzdialenejšie destinácie, ponúkneme vám výmenný študijný pobyt v Škótsku alebo v Kanade. Nemáte chuť cestovať? Zdokonaľte sa vo svojom študijnom odbore doma. Iste vás nejaký etický problém osloví natoľko, že sa ho pokúsite vyriešiť. Potom stačí, aby ste svoj pohľad prezentovali na súťaži ŠVOUČ alebo na odborných seminároch a konferenciách, ktoré pravidelne organizujeme. Z katedrových aktivít máme toho pre vás pripraveného oveľa viac. Nechajte sa prekvapiť! Budeme sa na vás tešiť uz v budúcom akademickom roku.

Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce – bakalárske štúdium (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky vedenia ľudí v organizáciách široké teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v organizáciách. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu Aplikovaná etika – etika vedenia ľudí v organizáciách je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra, ako aj ďalších právnických, psychologických a aplikačných disciplín. Absolventi a absolventky tohto programu (bc.) majú znalosti aj z oblasti axiológie v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia ľudí v organizáciách. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia tohto programu získajú základné poznatky z oblasti etiky, na základe ktorých sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky a etiky vedenia ľudí v organizáciách.

Čo sa počas štúdia naučíte?

O prístupoch etického riadenia firiem a o etike v podnikateľskom prostredí ako takom sa dozviete v disciplíne Etické aspekty riadenia firmy. Čo znamenaju pojmy audit kódex, ako realizovať audit i aké sú etické princípy v organizáciách a podnikaní sa dozviete v predmete Etický a sociálny audit. Prakticky riešiť etické dilemy v pracovných vzťahoch sa naučíte na hodinách Etické dilemy v pracovných vzťahoch a o dôležitosti organizačnej kultúry podniku pre jeho ďalšie prosperovanie sa dozviete v disciplíne Organizačná kultúra podniku. Do etickej dimenzie ekonomiky, princípov fungovania trhu práce, do nezamestnanosti ako ekonomického a morálneho problému a do spôsobov jeho riešenia preniknete v disciplíne Trh práce a nezamestnanosť.

Uplatnenie absolventa

Absolventi/absolventky programu Etika – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Absolventi/absolventky štúdia sú schopní/é vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Absolventi/absolventky vedia efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.

Život na katedre

Máte ambíciu preniknúť do študovanej problematiky hlbšie? Je to celkom jednoduché. Stačí, ak sa niektorému čiastkovému problému budete intenzívnejšie venovať a výsledky svojej práce odprezentujete na odborných seminároch alebo vedeckých konferenciách, ktoré naša katedra pravidelne organizuje. Chcete sa pozrieť, ako sa s problémami etiky a morálky vysporiadávajú v zahraničí? Využite kontakty katedry s vybranými univerzitnými pracoviskami vo svete a absolvujte výmenný študijný pobyt v Poľsku, Českej republike, v Škótsku alebo Kanade. Veríme, že v radoch našich denných a externých študentov bude vaše meno figurovať už v budúcom akademickom roku!

Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo – magisterské štúdium (Mgr.)

Profil absolventa

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom programe dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Čo sa počas štúdia naučíte?

V predmete Environmentálna etika sa dozviete, ktoré filozofické a etické koncepcie reagujú na hrozbu globálnej ekologickej krízy, aké sú východiská a spôsoby jej riešenia. Na prácu ako na sebarealizačný faktor, na jej hodnotu i na jej schopnosť meniť svoje okolie i samotného pracujúceho sa pozrieme v predmete Etika práce. Aktuálnu problematiku aplikácie a dodržiavania etických a mravných zásad v politike, masmediálnej komunikácii i v riadiacich manažérskych funkciách rozoberieme v disciplínach: Etika politikyMasmediálna etika a Manažérska etika.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia Aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Život na katedre

Chcete sa očami etika pozrieť na zúbky mediálnym škandálom, politickým kauzám či analyzovať správanie manažérov vo vedení firiem? Máte vlastné kreatívne riešenia na odvrátenie hrozby globálnej ekologickej krízy? Láka vás riešenie etických dilem? Uvažujte, študujte, skúmajte, konfrontujte si svoje názory v diskusných fórach, zúčastnite sa každoročne organizovanej ŠVOUČ alebo prezentujte vlastný pohľad na veci v rámci vedeckých konferencií. Chcete vedieť, čo je nové v etike za hranicami Slovenska? Zistíte to na vlastnej koži, ak vycestujete na výmenný študijný pobyt do zahraničia. Dáte prednosť sesterským univerzitám v Českej republike či Poľsku alebo sa radšej pozriete do vzdialenejších kútov sveta? Čo tak stráviť semester v Škótsku alebo Kanade? Nezabudnite, že prestupná stanica za kvalitným vzdelaním i zážitkami i študijných pobytov je na UKF v Nitre. Tešíme sa na vás!

Názov: Didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska náuka a etická výchova
Autor: Lomnický, Igor; Jonášková, Gabriela; Predanocyová, Ľubica
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2018
Počet strán: 131
ISBN: 978-80-558-1288-5

Vedecká monografia je zameraná na teoretické a aplikačné súvislosti didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska výchova a etická výchova. Skúmanie teritória odborových didaktík s prihliadnutím na didaktiku odboru výchova k občianstvu a etická výchova nie je v našom prostredí frekventované a ani samotný pojem odborová didaktika a jeho vymedzenie nie je ustálené. Na problematiku odborovej didaktiky vo všeobecnosti nahliadame a jej pozíciu určujeme v zmysle priesečníka všeobecnej didaktiky a didaktiky vyučovacích predmetov, v ktorej sa stretávajú východiská filozofie výchovy, sociologické východiská s jednotlivými vednými odbormi, ktoré sú transformované do obsahu vyučovacích predmetov. Zameraním monografie je rozpracovanie teoretických súvislostí a praktickej aplikácie špecifík didaktického modelu v rámci študijných predmetov občianska náuka a etická výchova.

Názov: Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax
Autor: Lomnický, Igor a kol.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2017
Počet strán: 130
ISBN: 978-80-558-1224-3

Monografia sa zameriava na systematickú prípravu učiteľov etickej výchovy na pedagogickú prax. Profesijný a etický rozvoj učiteľa je spojený predovšetkým s vnútornou motiváciou na sebazdokonaľovanie a sebarealizáciu byť lepším učiteľom. Jeho profesijný rozvoj sa vníma ako dynamický reflexívny proces zvyšovania úrovne vedo­mostí, zručností a jeho sociálneho statusu. V publikácii sú rozpracované teoretické súvislosti etickej výchovy v komplementarite s požadovanými aktuálnymi výchovno-vzdelávacími trendmi v oblasti didaktického modelu. V práci sú zohľadnené metodické špecifiká etickej výchovy pre pedagogickú prax. Súčasťou publikácie je tvorivo spracované portfólio pre výučbu etickej výchovy do pedagogickej praxe.

Názov: Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Verbum, Praha
Rok vydania: 2017
Počet strán: 308
ISBN: 978-80-87800-40-9

Problematika hodnotenia kompetencií učiteľa je integrálnou súčasťou edukačného procesu. Monografia poskytuje komplexný a konzistentný obraz o teoretických súvislostiach skúmanej problematiky. V publikácii sú spracované aktuálne poznatky o kompetenciách učiteľa vo vzájomných súvislostiach. Získavanie a rozvíjanie jednotlivých kompetencií by pre učiteľa malo predstavovať základnú výzvu, ktorú im hodnotenie pomáha napĺňať tým, že vytvára transparentný a objektívny rámec tvorený jednotlivými aspektmi práce učiteľa. Pochopenie významu hodnotenia umožňuje učiteľom zmysluplne a hodnotne rozvíjať svoje schopnosti, čím sa zvýši kvalita samotného edukačného procesu a zároveň sa zmení aj vzťah k samotnému hodnoteniu.

Názov: (Po)etická výchova Milana Rúfusa
Autor: Magová, Lenka a kol.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2016
Počet strán: 124
ISBN: 978-80-558-1013-3

Monografia sa zameriava na interpretáciu diela Milana Rúfusa z hľadiska jeho etického a výchovného potenciálu. V úvode sa venuje základnému náčrtu historických a spoločenských súvislostí obdobia, keď vznikli a boli vydané jednotlivé básnické zbierky Milana Rúfusa, ale aj reflexii kultúrneho, literárneho, náboženského a v neposlednom rade filozofického a etického kontextu jeho tvorby. Následne sa zameriava na teoretické východiská etiky a literatúry vo výchove a na stručné priblíženie života a diela Milana Rúfusa. V nosnej časti sa publikácia venuje axiologickým konštantám jeho tvorby, konkrétne bližšie analyzuje domov, rodinu, matku, zem, detstvo a poéziu.

Názov: Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte
Autor: Magová, Lenka a kol.
Vydavateľ: Verbum, Praha
Rok vydania: 2016
Počet strán: 302
ISBN: 978-80-87800-28-7

Monografia reflektuje kľúčové profesijné kompetencie učiteľa v európskom a slovenskom vzdelávacom priestore. Poskytuje relevantný pohľad na oblasť špecifík hodnotenia kompetencií učiteľov v Európe a na Slovensku. Publikácia sa koncentruje na dva aspekty – prvý reflektuje hodnotenie škôl a profesijných kompetencií v európskom kontexte. Poskytuje obraz o rôznych prístupoch k chápaniu profesijných kompetencií učiteľov a ich hodnoteniu, vyplývajúcich zo špecifických požiadaviek a nárokov na učiteľov vo vybraných európskych krajinách. Druhou kľúčovou oblasťou je hodnotenie kompetencií učiteľov na Slovensku. Sumarizuje aktuálne poznatky a rozširuje informácie o odborné portfólio hodnotenia učiteľov prostredníctvom analýzy údajov, získaných prieskumom názorov učiteľov a riaditeľov škôl na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa formou dotazníka.

Názov: Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej oblasti
Autor: Lomnický, Igor; Kuzmová Štefánia
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2016
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-558-1031-7

Zmyslom odbornej publikácie je tvorivá aplikácia prosociálneho modelu etickej výchovy v mimoškolskej činnosti. Pilierom tohto modelu je tvorivá osobnosť pedagóga, ktorý disponuje morálnou integritou, myšlienkovou variabilitou v podobe prepojenia filozofie, etiky, jazykovedy, kultúry, literatúry a umenia. Publikácia je súborom teoretických myšlienok v interdisciplinárnom vednom prieniku a ich aplikácia do mimoškolskej pedagogickej praxe v kontexte rozvíjania etických hodnôt cez literatúru prostredníctvom tvorivosti. Ambíciou publikácie je humanizovať človeka prostredníctvom tvorivých eticko-výchovných a literárnych inšpirácii.

Názov: Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku
Autor: Michalík, Adrian
Vydavateľ: František Šalé – Albert, Boskovice
Rok vydania: 2016
Počet strán: 98
ISBN: 978-80-7326-270-9

Monografia analyzuje a interpretuje základné názory a argumenty, ktoré vo svojom diele predkladá Edmund Burke. Zameriava sa pritom špeciálne na analýzu a interpretáciu problému slobody, ako ho v Úvahách o revolúcii vo Francúzsku rieši Edmund Burke. Práca sa zameriava len na Úvahy o revolúcii vo Francúzsku, keďže analyzované dielo sa stalo základným textom na ktorom vyrástla filozofia konzervativizmu.

Názov: Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka
Autor: Michalík, Adrian
Vydavateľ: František Šalé – Albert, Boskovice
Rok vydania: 2015
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-7326-257-0

Monografia analyzuje a interpretuje základné názory a argumenty, ktoré vo svojich prácach predkladá americký mysliteľ Michael Novak. Zameriava sa pritom špeciálne len na analýzu a interpretáciu spoločenského systému, ktorý by mal byť podľa Novaka realizovaný. Ambíciou je vyložiť filozofické východiská, z ktorých Novak vychádza a na základe ktorých následne predstavuje svoju odpoveď na otázku usporiadania spoločnosti.

Názov: Podstatné súvislosti etickej výchovy
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2015
Počet strán: 138
ISBN: 978-80-558-0810-9

Vedecká monografia integruje poznatky o odborných prístupoch smerujúcich k osobnostnej kultivácii človeka. Koncepcia etickej výchovy je spracovaná v kontexte mravnosti a prosociálnosti. V publikácii sú zdôraznené kľúčové atribúty etickej výchovy smerujúce k celoživotnému naplneniu formovania človeka. Vychová k mravnosti má zmysel len ako osobnostné formovanie človeka a k tomu je potrebné ponúknuť optimálny model edukatívneho kurikula etickej výchovy. Didakticko-metodická časť monografie reflektuje na osobnostnú interakciu v prepojení rodinnej a etickej výchovy. Súčasťou publikácie sú aj metodické námety pre pedagogickú prax. Monografia je koncipovaná na základe komplementarity teórie a praxe etickej výchovy. Dobre zvládnutá teoretická báza je predpokladom úspešného výchovného programu, ktorý je projekciou výchovy k prosociálnosti.

Názov: Identita adolescenta a masmédiá
Autor: Lesková, Andrea
Vydavateľ: František Šalé – Albert, Boskovice
Rok vydania: 2013
Počet strán: 118
ISBN: 978-80-7326-233-4

Zámerom monografie je zistiť a detailnejšie analyzovať v teoretickej I výskumnej rovine, do akej miery sa masmédiá (konkrétne televízia) podieľajú na utváraní identity jednotlivca, a to so zameraním na identitu adolescenta.

Názov: Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov etickej výchovy
Autor: Igor Lomnický
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2019
Počet strán: 85
ISBN: 978-80-558-1460-5

Vysokoškolská učebnica je orientovaná na stratégie výučbového prístupu v etickej výchove. Z hľadiska koncepcie je východiskovým námetom rozvíjanie osobnostných a prosociálnych kompetencií v príprave učiteľa etickej výchovy. Podstatným prvkom mravného formovania osobnosti učiteľa je tvorivé a kritické myslenie, ktoré je kľúčovou súčasťou teoretického a didakticko-metodického modelu etickej výchovy. V súlade s názvom publikácie je spracovaný text usporiadaný od teoretického prezentovania eticko-výchovných, sociologických, literárno-kultúrnych postulátov etickej výchovy až po aplikáciu tvorivého a kritického myslenia vo vybraných koncepciách etickej výchovy do pedagogickej praxe. Prepojenie teórie a praxe v oblasti rozvíjania tvorivosti a kritického myslenia je aktuálnou požiadavkou súčasného progresívneho modelu výchovy a vzdelávania. Etická výchova ako formačný predmet v škole umožňuje otvárať témy hodnotového spektra s intenzívnym etickým komunikačným rámcom. Z hľadiska dialogickej podstaty etickej výchovy zohráva rozhodujúcu úlohu v rozvíjaní kritického myslenia u žiakov kongruentná osobnosť učiteľa, čomu je v spracovanej vysokoškolskej učebnici venovaná dôležitá pozornosť. Interdisciplinárny rozmer témy motivuje učiteľov k premýšľaniu o integrovaní poznatkov z viacerých vedných odborov a tak si kompletizovať teoretické a metodické portfólio k výučbe jednotlivých tém etickej výchovy.

Názov: Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa
Autor: Jarmila Jurová
Vydavateľ: Boskovice: František Šalé – ALBERT
Rok vydania: 2012
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-7326-210-5

Monografia mapuje, kriticky analyzuje a hodnotí koncepciu spravodlivosti Johna Rawlsa, ktorá v druhej polovici 20. storočia znovu oživila diskusiu o sociálnej spravodlivosti na poli sociálnej a politickej filozofie. V monografii autorka prezentuje kľúčové aspekty vzniku Rawlsovej koncepcie, objasňuje jej podstatu a identifikuje slabé miesta, ako aj dôsledky, ktoré z nich vyplývajú pre neskorší vývoj chápania sociálnej spravodlivosti ako konceptu. Problematika je situovaná čiastočne v kontexte dejinno-filozofického pochopenia pojmu sociálna spravodlivosť a následne priblížená prostredníctvom jej detailnej interpretácie a zhodnotenia zo zorného uhla súčasných názorov a trendov v oblasti sociálnej a politickej filozofie.

Názov: Eticko-výchovné a kultúrne stratégie slovesnej tvorby
Autor: Igor Lomnický
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2020
Počet strán: 107
ISBN: 978-80-558-1551-0

Monografia pojednáva o problematike vzťahu etiky a literatúry, ktorý je dôležitou súčasťou kultúrneho života. Ide o etické a výchovné stratégie motivujúce k hľadaniu hodnôt, ktoré sú literatúrou sprostredkované. Hodnotná tvorba je nielen prejavom zrelosti autora, ale zároveň, umeleckým komunikovaním jeho výpovede o živote. Nie však takej, ktorú chcú doslova v masovom meradle ľudia počuť, ale naopak, ktorá ich motivuje k premýšľaniu o hodnotnej skutočnosti sveta a oslobodzuje ich od manipulácie konzumného spôsobu života. Publikácia je orientovaná na dôležitú oblasť slovesného umenia, ktoré je významným prúdom kultúrneho diania. Etika, ktorá sa zvyčajne nepripomína v súvislosti s literatúrou, je z nášho pohľadu jej dôležitou súčasťou. Implicitnosť etiky v tvorbe je však potrebné hľadať a objavovať z dôvodu čitateľskej kultivovanosti, z potreby byť sám sebou, byť autentickou a tvorivou bytosťou. Z eticko-výchovného hľadiska je to cesta k ľudskej múdrosti. Štruktúra monografie je usporiadaná tak, aby obsiahla podstatné súvislosti vzťahovej korelácie kultúry – literatúry – etiky. Z tohto pohľadu logicky v publikácii dominujú tieto obsahové roviny: kultúrno-literárna, semioticko-axiologická a eticko-výchovná.

Názov: Disputes on the religious and ethical neutrality of the state
Autor: Peter Korený
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2019
Počet strán: 248
ISBN: 978-80-7326-309-6

Publikácia z pozície morálnej a politickej filozofie podrobuje kritickej analýze princíp náboženskej a etickej neutrality štátu. Vychádza zo skutočnosti, že moderné liberálne demokracie a právne štáty sú konfrontované s narastajúcou pluralizáciou v oblasti náboženských a morálnych presvedčení, ako aj v oblasti predstáv o dobrom živote a šťastí. Táto pluralita je síce takpovediac tvrdým a neoddiskutovateľným  faktom,  no jeho hodnotenie má ambivalentný charakter. Pre jedných je pluralita významnou alebo aj nekriticky uctievanou hodnotou, pre druhých je skôr hrozbou. Nech je však skladba hodnotiacich stanovísk k pluralite akákoľvek, skutočnosť narastajúcej pluralizácie zostáva v každom prípade tou reálnou spoločenskou pôdou, na ktorej sa vedú spory o náboženskú a etickú neutralitu štátu, či už zo strany liberálnych stúpencov neutrality alebo zo strany konzervatívnych kritikov princípu neutrality, respektíve zo strany tých, ktorí pokladajú neutralitu štátu za mýtus. Etický a nábožensko-svetonázorový pluralizmus je tou spoločensky-historickou realitou, na pôde ktorej sa stáva zrozumiteľným aj hľadanie nejakého nestranného „rozhodcu“,  ktorý by bol vybavený schopnosťou spravodlivo urovnávať spory medzi stúpencami konkurenčných hodnotových pozícií a predstáv o dobrom živote. Zachovávať neutralitu vo všeobecnosti znamená nepostaviť sa na žiadnu z konfliktných strán nábožensko-svetonázorových a etických sporov. A pokiaľ sa na štát vznáša požiadavka, aby v náboženskom a etickom ohľade zachovával neutralitu, má to ten všeobecný význam, že štát by sa mal v záujme garantovania rovnakej slobody pre všetkých svojich občanov vyvarovať toho, aby sa pri výkone svojej moci a tvorbe práva identifikoval s nejakým náboženstvom alebo s jednou z konkurenčných koncepcií dobrého života, respektíve s nejakou doktrínou o „jedine správnom“ spôsobe života či o „pravom“ šťastí.

Názov: Vybrané kapitoly z etiky v dialógu kultúr Autor: Jana Bartal Vydavateľ: UKF v Nitre Rok vydania: 2011 Počet strán: ISBN: 978-80-8094-922-8 Autorka sa v publikácii zaoberá vyberanými svetovými kultúrno – filozoficko – náboženskými systémami. Snaží sa priblížiť spôsob života, myslenia ľudí z úplne odlišného životného rámca. Cieľom práce je poukázať na to, čo nás ako ľudí môže spájať a nie rozdeľovať. Čitateľ sa môže dozvedieť o hinduizme, buddhizme, čínskych a japonských filozoficko – náboženských systémoch, nevynímajúc islám a jeho mystickú časť súfizmus. Prácu ukončuje vlastným zhodnotením toho, či je možné súžitie tak rôznorodých kultúrnych, filozofických, náboženských systémov.
Názov: Možnosti etickej výchovy v problematike správania žiakov v školskom prostredí Autor: Jana Bartal Vydavateľ: UKF v Nitre Rok vydania: Počet strán: ISBN: 978-80-558-0137-7

Publikácia sa zaoberá agresivitou a agresívnym správaním, ktoré je v súčasnosti aktuálnym problém v školách. Pomocou metód etickej výchovy sa snaží autorka poukázať na ich významnosť v riešení tejto aktuálnej a pálčivej témy. Vyzdvihuje možnosti etickej výchovy v školskom prostredí, kde akcent kladie aj na učiteľa daného predmetu. Práca je výskumného charakteru, kde autorka zhodnotila svoj výskum zameraný na zníženie agresívneho správania žiakov, pomocou metódy didaktickej hry na hodinách etickej výchovy. Problém agresívneho správania a šikanovania v školách prácou nie je vyčerpaný práve naopak poukazuje na možné zapojenie etickej výchovy v riešení šikanovania a agresívneho správania u žiakov základnej školy.

Názov: Etické princípy v theravádovom buddhizme
Autor: Jana Bartal
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania:
Počet strán:
ISBN: 978-80-558-0444-6

Práca sa zaoberá theravádovým buddhizmom, ktorý patrí k pôvodnej staršej vetve buddhizmu. Podáva stručný prehľad o rozdelení buddhizmus na jednotlivé smery a poukazuje na ich spoločné znaky ako aj rozdiely. Popisuje stručne životopis zakladateľa buddhizmu ako aj začiatky theravádového buddhizmu. V práci sa ďalej venuje Štyrom Buddhovým Pravdám a poukazuje na etiku v nich. V poslednej časti publikácie sa zameriava na etické zásady v buddhizme, na cnosť a múdrosť. Snahou je priblížiť theravádový buddhizmus jeho základné postuláty, ale poukázať aj na to v čom môže byť prínosom aj pre človeka z európskeho kultúrneho rámca.

Názov: Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu
Autor: Jarmila Jurová
Vydavateľ: Boskovice: František Šalé – ALBERT
Rok vydania: 2013
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-7326-220-4

Monografia predstavuje v našich podmienkach prakticky neznámy tzv. nový komunitarizmus A. Etzioniho. Na Slovensku de o prvú systematickú monografiu o novom komunitarizme, prezentujúcu hodnotu post-tradičnej komunity v kontexte hľadania spoločného dobra v súčasnej spoločnosti. Autorka teoretizuje a kriticky prehodnocuje vybrané aktuálne problémy a hodnoty súčasnej spoločnosti, čím prispieva k vedeckej diskusii o individuálnych právach a sociálnych záujmoch nielen v kontexte ich ohrození a možných konfliktov, ale aj prínosov, výhod či výziev.

Názov: Medzi myšlienkou a obrazom: vybrané kapitoly z filozofie literatúry
Autor: Marek Debnár
Vydavateľ: Bratislava : Ars Poetica
Rok vydania: 2013
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-89283-66-8

Monografia sa zaoberá „filozofiou literatúry“ z širšej perspektívy – filozofie a teórie literatúry – s dôrazom na myslenie Michela Foucaulta. Kniha sa zameriava najmä na texty, v ktorých Foucault píše o literatúre, t.j. texty „archeologického“ obdobia a prepája túto etapu Foucaultovho myslenia s obdobím „etickým“. Práve v ňom sa totiž z praxe písania stáva súčasť starostlivosti o seba samého. Jednotiacu os týchto úvah tvoria pojmy autora a subjektu.

Napísali o knihe:

„Vlastní přínos monografie Marka Debnára nespočívá jen ve velmi podrobném a originálním zjištění souvislostí; rovněž je důležité vidět, jak nuancovaně Marek Debnár průběžně rozvíjí sám problém identifıkace jakožto procesu. To totiž dovoluje znovu promýšlet moderní pojem vědění (sjednocování, subsumování zvláštního pod obecné, „ztotožňování“) a k němu kontrastní model subjektivace jako procesu, který (ať filosoficky, ať formou literární) neustále reflektuje sebe sama, zaznamenává se — jedním slovem: žije.“

Prof. Miroslav Petříček

„V texte Mareka Debnára sa pozitívne odrazila skutočnosť, že autorov záujem o literatúru je fundovaný jeho fılozofıckým vzdelaním. Je to text, ktorý nesie znaky originálneho príspevku tak k fılozofıckým, ako aj literárno-vedným štúdiám. Na jeho vyznení sa nemalou mierou podieľa dôsledná terminologická práca a pozorné uvádzanie interpretovaných diel.“

Prof. Miroslav Marcelli

Názov: Morálna voľba
Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: František Šalé – Albert, Boskovice
Rok vydania: 2013
Počet strán: 238
ISBN: 978-80-7326-238-9

Monografia sa zameriava na filozoficko-etickú analýzu toho typu morálneho rozhodovania, kde sa skladba vnútorného konfliktného diania obmedzuje na vzájomné súperenie morálnych dôvodov a mimomorálnych dôvodov. Pre všetky takéto zavše dosť dramatické konflikty medzi tým, čo človek v zmysle svojho morálneho presvedčenia vykonať má, a tým, čo v zmysle svojich subjektívnych preferencií vykonať chce, je príznačné, že sa v nich pre subjekt rozhodovania vždy otvára jedna alternatíva konania, ktorá nie je morálnym previnením. Praktické situácie takéhoto rozhodovania nie sú teda pre človeka čeliaceho voľbe čímsi morálne bezvýchodiskovým. Zatiaľ čo v takýchto prípadoch voľby konkurujú morálnym dôvodom mimomorálne dôvody, v prípade iných konštelácií konfliktov môžu byť dôvody na obidvoch stranách konfliktu podľa svojho rodu identické, totiž morálne, aj keď podľa svojho druhu (obsahovej určenosti) odlišné. V prvom prípade môžeme hovoriť o morálnom konflikte a v druhom prípade o morálnej dileme, ktorá je v istom zmysle čímsi morálne bezvýchodiskovým. V monografii sú prípady morálnej voľby, v základe ktorých leží morálny konflikt, bližšie charakterizované ako prípady silnej preferenčnej voľby resp. silného rozhodovania. Výraz „silný“ tu odkazuje na moment bytostného sebachápania a sebainterpretácie subjektu rozhodovania. Silné morálne rozhodovanie vždy prebieha v kontexte bytostného pýtania sa človeka na seba samého: v stávke je tu oveľa viac než len vonkajšia zhoda či nezhoda jeho jednotlivého konania s príslušným morálnym nárokom. Morálna voľba človeka z tohoto hľadiska predstavuje spôsob jeho vzťahovania sa k sebe samému. Bezprostrednou „agendou“ nášho svedomia sú síce vždy len naše konkrétne činy, vykonané v minulosti alebo zamýšľané, no jeho volanie preniká oveľa ďalej – k nám samým, a to tak, že stavia do najostrejšieho svetla to, kým sme. Naše konkrétne činy odporujúce našim najhlbším morálnym či náboženským presvedčeniam sa majú v pomere k našej morálnej identite ako symptómy k chorobe.

Názov: Kierkegaard’s legacy, Mass‐media and Journalism / La herencia de Kierkegaard, los medios de comunicación masiva y el periodismo
Autor: Martin Štúr; Roman Králik (eds.)
Vydavateľ: Toronto : Kierkegaard Circle
Rok vydania: 2018
Počet strán: 117
ISBN: 978-1-988129-01-3

Dlhoročná spolupráca medzi Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto a Stredoeurópskym výskumným ústavom Sorena Kierkegaarda UKF v Nitre priniesla ďalší publikačný výstup s názvom: Kierkegaard’s legacy, Mass‐media and Journalism (La herencia de
Kierkegaard, los medios de comunicación masiva y el periodismo). Na monografii spolupracovali profesor Abrahim H. Khan, Honoris Causa UKF, predseda Kierkegaard Circle a jeden z najvýznamnejších svetových
odborníkov v oblasti filozofie náboženstva a vydavateľ monografie a Dr. María Binetti (Universidad de Buenos Aires), popredná odborníčka uznávaná na svetovej úrovni, ktorá cennými konzultáciami a recenznými návrhmi významne prispela ku kvalite publikácie. Monografia v španielskom jazyku ponúka hispanofónnemu publiku náhľad do výsledkov slovenskej tradície. Sústreďuje sa na Kierkegaardovo
chápanie tlače, novinárskych aktivít a obmedzení, čo je téma dnes obzvlášť akútna. Vnútorná organizácia vychádza z predstavenia Kierkegaardovho konfliktu s bulvárnym časopisom Korzár z historického hľadiska. Kapitola prof. Romana Králika, Th. D. a jeho spolupracovníkov Patrika Lengharta a Matúša Kamenického na základe autentických dobových svedectiev opisuje vývin postoja a osobného
angažovania filozofa v spore. Na špecifickosť Kierkegaardovho postoja a konania v kontexte filozofickej tradície a vývinu vlastných autorských, a verejných počinov sa sústreďuje doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. Odkrýva špecifiká pojmového aparátu i celospoločenských postojov, ktoré následne Dr. Klement Mitterpach. ukazuje ako skutočné príčiny Kierkegaardovej úspešnej a oprávnenej provokácie, ale i
problematického, resp. menej úspešného výsledku, pokiaľ ide o pochopenie úlohy karikovaného tela filozofa vo verejnom priestore polis, ako ju poznáme z prípadu Sokrata, ktorý bol pre Kierkegaarda vždy dôležitou inšpiráciou. Kierkegaard svoje verejné telo, ktoré mu prisúdil pohľad verejného a vulgarizujúceho anonyma možno nedokázal využiť tak efektívne ako práve Sokrates. Nakoniec doc. Martin Štúr, PhD. kontextualizuje samotný spor, ako i pojmový aparát, ktorý s ním súvisí, s širším dopadom recepcie samotného konfliktu i Kierkegaardovho diela od dobových reakcií po dnešok. Celkovo monografia ukazuje samotný spor ako významný práve z hľadiska vývinu postoja moderného a súčasného človeka voči spoločnosti, v ktorej má
poznanie a rešpektovanie možností i obmedzení tlače ako i zodpovednosti každého jednotlivca čoraz dôležitejšiu úlohu.

Názov: Osobná etika a etická výchova
Autor: Lomnický, Igor; Jurová, Jarmila
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2007
Počet strán: 78
ISBN: 978-80-8094-248-9

Publikácia je zameraná na prezentovanie vzdelávacieho modulu etickej výchovy v súlade s aktuálnymi strategickými dokumentmi podporujúcimi zvýšenie kvality vzdelávacích programov v kontexte celoživotného vzdelávania. Zmyslom publikácie je rozpracovanie modelu osobnostnej etiky a etickej výchovy v rámci inovácie prípravy učiteľov pre pôsobenie v zmenených podmienkach pedagogickej praxe. Zámerom je vybavenie učiteľov eticko-výchovným portfóliom, ktoré zahŕňa dôležitú teoretickú bázu a optimalizáciu edukatívného kurikula. Náplňou publikácie je vytvorenie a realizácia modulárneho systému vzdelávacích kurzov podľa obsahu konkrétnych predmetov školského vyučovania. Cieľom je vytvorenie vzdelávacieho portfólia, ktoré reflektuje na potreby učiteľov humanitných vied a predovšetkým učiteľov etickej výchovy.

Názov: Právo na slobodu svedomia
Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2008
Počet strán: 186
ISBN: 978-80-8094-315-8

Monografia predstavuje pojmovú filozofickú analýzu rôznych aspektov fenoménu slobody svedomia s dôrazom na dôkladnú diferenciálnu analýzu slobody svedomia v jej rozmere „forum externum“ a „forum internum“. Pri používaní výrazu „sloboda svedomia“ tak od samého začiatku narážame na istú dvojznačnosť, ktorá je dodnes zdrojom rôznych nedorozumení a pochybností. Slobodou svedomia sa totiž rozumie jednak sloboda manifestovať navonok to, čo sa odohráva v našom vnútri, a jednak slobodné utváranie našich vnútorných hodnotových presvedčení. Ak človek môže bez zasahovania druhých prejaviť vo svojom čine alebo vypovedanom slove to, k čomu ho nabáda jeho svedomie, spája sa s tým u neho bezprostredný zážitok slobody ako voľnosti konať tak, ako on sám chce. No takéto vonkajšie chápanie slobody sa vôbec nestará o to, že k zásahom do nej môže dochádzať už v neviditeľnom „predpolí“ oných vonkajších prejavov svedomia v slove a čine, t. j. v oblasti zraniteľných procesov utvárania samých presvedčení svedomia. Sloboda konania podľa určenia našich najvnútornejších presvedčení je bez možnosti slobodného utvárania týchto presvedčení len akousi polovičatou slobodou, ktorá sa podobá na onu známu kantovskú „slobodu otáčavého ražňa“, ktorý sa po natiahnutí tiež pohybuje sám. Monografia v tejto súvislosti objasňuje problémy a ťažkosti spojené s prechodom od onej bezprostrednej istoty slobody („Môžem konať tak, ako chcem, resp. ako ma k tomu nabáda svedomie“) ku kritickej otázke smerujúcej k pojmu slobody svedomia v jej rozmere „forum internum“. S tým sa potom spája nevyhnutnosť podrobiť dôkladnej diferenciálnej analýze aj rozdiely v spôsoboch možného externého zasahovania do obidvoch týchto foriem slobody svedomia.

Názov: Etická výchova ako inšpirácia na každý deň
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2010
Počet strán: 119
ISBN: 978-80-8094-701-9

Monografia je zameraná na obsahovú a metodickú oblasť etickej výchovy. V publikácii je spracovaná charakteristika etickej výchovy na humanistických pozíciách s rozvíjaním nových tvorivých metód, prístupov a techník. Koncepcia etickej výchovy je spracovaná v kontexte osobnostného porozumenia a hodnotových atribútov v rodine a škole. Metodická časť je orientovaná na špecifiká etickej výchovy v pedagogickej praxi. Významnú súčasť publikácie tvorí didaktická interakcia a pedagogická reflexia. Záverečnou časťou monografie sú eticko-výchovné inšpirácie pre praktický život so zameraním na prosociálne hodnoty. Etická výchova je prezentovaná ako cesta k utváraniu osobnosti prostredníctvom rozvíjania kognitívnych a nonkognitívnych funkcií a pre výkon povolania v profesijnej praxi dôležitých kľúčových kompetencií.

Názov: Diferencia a tolerancia
Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán: 280
ISBN: 978-80-558-0011-0

Jednotlivé kapitoly tejto vedeckej monografie vypracovali Peter Korený (Spory o toleranciu), Tomáš Zálešák (Núdza a cnosť tolerancie v meniacej sa spoločnosti), Jarmila Jurová (Neutralistický variant liberálnej tolerancie), Andrea Blaščíková (Zlučiteľnosť tolerancie a lásky k pravde v kontexte myslenia Tomáša Akvinského) a Adrian Michalík (Postoj konzervativizmu k fenoménu tolerancie). Monografia približuje rozmanité a navzájom si konkurujúce formy ospravedlňovania tolerancie – od pragmatických až po morálne formy, ktoré sú ďalej vnútorne diferencované. Je v nej zastúpený liberálny, konzervatívny a kresťanský pohľad na toleranciu a spôsoby jej ospravedlňovania. Rôzne koncepcie tolerancie ponúkajú rôznym spôsobom zdôvodňované oodpovede na otázku, ako možno zachovať a rozvíjať znášanlivé spolunažívanie príslušníkov pluralitnej spoločnosti, ktorí sa vyznačujú odlišnými alebo aj navzájom nezlučiteľnými hodnotovými, svetonázorovými a náboženskými presvedčeniami, predstavami o dobrom živote a životnými štýlmi. Tolerancia je v tomto zmysle fenomén, ktorý nám ukazuje svoje rôzne tváre v závislosti od toho, z akej perspektívy sa naň pozeráme. Volanie po toleranci nám môže znieť tak naliehavo preto, lebo si pod ňou predstavujeme čosi, čo má spájať a umožňovať nejaký prijateľný spôsob koexistencie v podmienkach etických konfliktov a sporov vnútri hodnotovo sa pluralizujúcej spoločnosti. No v ohnisku takýchto etických sporov a morálnych či nábožensko-svetonázorových kontrovezií dnešnej pluralitnej spoločnosti sa ocitá aj sama tolerancia. Sú to spory o správne či „jedine správne“ chápanie tolerancie, ktoré by zároveň umožňovalo morálne akceptovateľné vymedzovanie hraníc medzi oblasťou toho, čo ešte je tolerovateľné, a oblasťou toho, čo už tolerovateľné nie je (resp. je tolerovateľné len v nejakom obmedzenom zmysle).

Názov: Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán: 178
ISBN: 978-80-558-0008-0

Zmyslom vedeckej monografie je v konzistentnej podobe etické pochopenie širšieho rámca kultúry. Integrálnou súčasťou tohto procesu sú etické aspekty kultúrnej ľudskej tvorby,  kultúrnej hodnotnosti života, tvorivého potenciálu človeka a hodnotových ašpirácií z pohľadu etickej výchovy. Spojovacím fenoménom publikácie je problematika hodnôt, ktorá má význam nielen pre výchovný proces, ale aj v teórii edukácie. Monografia je významným fundamentom pre aplikáciu poznatkov v praxi. Dôležitou súčasťou publikácie je prepojenie etiky a literatúry s identifikovaním slovesnej tvorby ako živého nástroja tvorivých kultúrnych činností. Hodnotnou výchovou možno prispieť ku kultúrnosti života človeka a v etickom zmysle podporovať jeho kultúrnu identitu. Monografia je zavŕšená koincidenčným vzťahom mravnosti a kultúrnosti v eticko-výchovnom kontexte.

Aplikovaná etika - Etika riadenia ľudí a práce

Profil absolventa

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky vedenia ľudí v organizáciách široké teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v organizáciách. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu Aplikovaná etika – etika vedenia ľudí v organizáciách je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra, ako aj ďalších právnických, psychologických a aplikačných disciplín. Absolventi a absolventky tohto programu (bc.) majú znalosti aj z oblasti axiológie v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia ľudí v organizáciách. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia tohto programu získajú základné poznatky z oblasti etiky, na základe ktorých sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky a etiky vedenia ľudí v organizáciách.

Čo sa počas štúdia naučíte?

O prístupoch etického riadenia firiem a o etike v podnikateľskom prostredí ako takom sa dozviete v disciplíne Etické aspekty riadenia firmy. Čo znamenaju pojmy audit kódex, ako realizovať audit i aké sú etické princípy v organizáciách a podnikaní sa dozviete v predmete Etický a sociálny audit. Prakticky riešiť etické dilemy v pracovných vzťahoch sa naučíte na hodinách Etické dilemy v pracovných vzťahoch a o dôležitosti organizačnej kultúry podniku pre jeho ďalšie prosperovanie sa dozviete v disciplíne Organizačná kultúra podniku. Do etickej dimenzie ekonomiky, princípov fungovania trhu práce, do nezamestnanosti ako ekonomického a morálneho problému a do spôsobov jeho riešenia preniknete v disciplíne Trh práce a nezamestnanosť.

Uplatnenie absolventa

Absolventi/absolventky programu Etika – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Absolventi/absolventky štúdia sú schopní/é vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Absolventi/absolventky vedia efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.

Život na katedre

Máte ambíciu preniknúť do študovanej problematiky hlbšie? Je to celkom jednoduché. Stačí, ak sa niektorému čiastkovému problému budete intenzívnejšie venovať a výsledky svojej práce odprezentujete na odborných seminároch alebo vedeckých konferenciách, ktoré naša katedra pravidelne organizuje. Chcete sa pozrieť, ako sa s problémami etiky a morálky vysporiadávajú v zahraničí? Využite kontakty katedry s vybranými univerzitnými pracoviskami vo svete a absolvujte výmenný študijný pobyt v Poľsku, Českej republike, v Škótsku alebo Kanade. Veríme, že v radoch našich denných a externých študentov bude vaše meno figurovať už v budúcom akademickom roku!