O Katedre

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky na Filozofickej fakulte UKF v Nitre je najstaršou katedrou na Slovensku zameranou na etiku a jej praktické aplikácie. Pedagogicko-výskumná orientácia a profil katedry reaguje na výzvy súčasnej spoločnosti.

 

História katedry

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky jestvuje pod týmto názvom od roku 2006. Do tohto obdobia katedra prekonala niekoľko štrukturálnych zmien. Pôvod pracoviska sa dátuje od roku 1991, keď vznikla katedra Filozofickej a kresťanskej antropológie. V roku 1992 sa premenovala na Katedra etiky a sociálnych vied a v roku 1998 na Katedra etiky a katechetiky. Od roku 2006 sa pod súčasným názvom etabluje ako perspektívne pracovisko Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

 

Perspektíva katedry

Katedru v súčasnosti tvoria traja profesori, štyria docenti a deviati odborní asistenti. Personálna štruktúra pracoviska vytvára dynamicky sa formujúci pracovný tím s profilovaným odborným zameraním. Od roku 2015 Akreditačná komisia Ministerstva školstva SR uznala všetky študijné programy katedry, vrátane habilitačného a inauguračného konania v študijnom programe 2.1.5 Etika. Katedra spolupracuje s inými katedrami podobného zamerania na Slovensku (Trnava, Prešov, Banská Bystrica).

 

Štruktúra pracoviska

 

Vedúca katedry
Prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.

Zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť
Mgr. Ciprian Turčan, PhD.

Zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum
Koordinátor ERASMUS+ a iné mobility
Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.
 

Tajomník katedry
Mgr. Adrian Michalík, PhD.

Sekretariát
Mgr. Martina Šillerová