Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.

Zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum

E-mail: pkocina@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 385

Kancelária: H-211

Katedrové úlohy:

- správa katedrovej knižnice

- exkurzia

- Erasmus koordinátor

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Piatok 13:00-14:00 (miestnosť BSB01100)

https://meet.ukf.sk/Kocina

Vedecko-pedagogická charakteristika

V pedagogickej praxi sa zameriava na problematiku rodu, sexuality, ľudských práv, diskriminácie a práva. Venuje sa aj sexuálnej etike a súvisiacim psychologickým teoriám. Vyučuje všeobecné odborné predmety, v ktorých je zrejmý presah etických a právnych teórií. Výskumne sa zaujíma o rôzne oblasti medzinárodného práva, predovšetkým o sexuálne a reprodukčné práva, humanitárne a migračné právo, ale aj o slobodu prejavu. Bol riešiteľom v projekte zameranom na sexuálne a reprodukčné práva osôb s mentálnym postihnutím. Ako jediný Slovák je členom prestížnej medzinárodnej siete akademikov so záujmom o medzinárodné právo a politiky v Afrike (IPLAN).

Vedecko-výskumné zameranie

– teória a filozofia štátu a práva
– medzinárodné právo
– sexuálna morálka a sexuálna etika
– sexuálne a reprodukčné práva

Pedagogické zameranie

– sexuálna etika
– teória štátu a práva
– problematika rodu
– filozofia práva

Projektová činnosť

1. VEGA 1/0286/14 (2014-2015): Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie; (spoluriešiteľ)

2. UGA SAP: I-14-201-02 (2014) Sexuálne a reprodukčné práva osôb s mentálnym postihnutím z pohľadu etiky; (vedúci projektu)

3. UGA SAP: I-14-201-02 (2015) Etická sonda do problematiky sexuálnych a reprodukčných práv; (vedúci projektu)

Publikačná činnosť

1. KOCINA, Petr. Should International Law Continue to Start from a Presumption of the Sovereignty of States in Relation ​to Immigration Policy? In: Philosophica Critica : medzinárodný vedecký filozofický časopis. - ISSN 1339-8970, Roč. 3, č. 1 (2017), s. 59-66.

2. KOCINA, Petr. Critical Analysis of the EU's Legal Framework for Addressing the Problem of Forced Marriage In: Sexuality X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 09.11.2017-09.11.2017. - Bratislava : SAV, 2018. - ISBN 978-80-970234-7-8, S. 36-53.

3. MARKOVÁ, Dagmar a Petr KOCINA. Made in Slovakia: Moral constructions of Sexuality Education and their discursive sources. In: Education and Upbringing in Theory and Practice. USA: Ecko House Publishing, 2014, P. 79-138 [3 AH]. ISBN 978-2-4276-5524-0.

4. KOCINA, Petr. Morálne dilemy sexuálnej kontrarevolúcie. In: Lidská práva v proměnách času: sborník příspěvků z 5. ročníka mezinárodní vědecké konference, České Budějovice, 25. listopadu 2015. České Budejovice: Jihočeská univerzita, 2016, S. 16-21. ISBN 978-80-7394-583-1.

5. KOCINA, Petr a Dagmar MARKOVÁ. Ethical analysis of the right of persons with intellectual disabilities to sexuality education in Slovakia. Journal of Modern Science. Roč. 26, č. 3 (2015), s. 323-334. ISSN 1734-2031.

6. MARKOVÁ, Dagmar a Petr KOCINA. Ethical and Human Rights Context of Sexuality Education in Slovakia. In: Edukacja w procesie zmiany - warunki, możliwości,doświadczenia: III miezdynarodowe sympozjum naukowe "Demokratyczne ściezki edujacji" pod haslem "Edukacja i zmiana - miedzy moznościa a iluzja". Plock, 27. maja 2014 r.. Płock: Wydawnictwo PWSZ, 2014, S. 129-142. ISBN 978-83-61601-58-6.

7. KOCINA, Petr. Ethical issues of discrimination based on sexual orientation. In: Collective human rights in the first half of the 21st century. 15th International Conference on Human Rights held on 1-2 June 2015 in Józefów. Józefow: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2015, S. 53-62. ISBN 978-83-62753-63-5.