PhDr. Andrea Lesková, PhD.

E-mail: aleskova@ukf.sk

Telefón:   +421 37 6408 382

Kancelária: H-213

Katedrové úlohy:

- rozvrhy externého štúdia
- tútor učiteľstva etickej výchovy
- tútor externého štúdia
 
Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Pondelok 12:30-13:30

https://meet.ukf.sk/AndreaLeskova

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecký záujem je sústredený na rodinu ako fenomén, v ktorom sa prelínajú etické, sociologické a psychologické súradnice existencie jednotlivca a spoločnosti. Vo výskumných aktivitách je pozornosť zameraná na postavenie súčasných médií a ich formačný vplyv, so špeciálnym zreteľom na výchovu a formovanie identity adolescentov. Publikačná činnosť ponúka pohľad na sociálno-etické otázky existencie človeka v rôznych kontextoch, reflektuje rôzne podoby sociálnych nerovností a zrod nových sociálnych problémov, monitoruje vývojové trendy alternatívnych foriem rodinného života a ich teoretické interpretácie z pohľadu tradičného porozumenia miesta a významu rodiny. Projekty, v ktorých je riešiteľkou, sú zamerané na stredoeurópsky geopolitický priestor najmä v oblasti axiológie, mediálnej praxe a etických konzekvencií súčasných nanotechnológií. Pedagogické pôsobenie akcentuje význam rôznych inštitučných foriem výchovy jednotlivca v kontexte jeho slobody, zodpovednosti a sociálneho cítenia, pričom kľúčovým faktorom v danom kontexte zostáva rodina.

Vedecko-výskumné zameranie

– médiá v sociálnych a výchovných súvislostiach
– rodina a výchova

Pedagogické zameranie

– výchova a médiá
– rodina, spoločnosť a etické poradenstvo
– súčasné teórie v sociológii
– sociálna patológia
– sociálna stratifikácia a sociálne nerovnosti
– metodológia a výskumné metódy

Projektová činnosť

1. KEGA 044UKF-4/2016 (2016-2018): „Nanoetika“ tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia (spoluriešiteľka)

2. VEGA 1/0216/15 (2015-2017): Celebrity v sociálnej reklame a ich preferencia u adolescentov (spoluriešiteľka)

3. VEGA 1/0144/13 (2013-2015): Znaky a významy hodnôt (spoluriešiteľka)

4. VF 20820190 (2010-2011): Stredoeurópsky étos alebo miestne tradície: Sloboda, Zodpovednosť, Rovnosť, Spravodlivosť (spoluriešiteľka)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA LESKOVÁ, A. 2013. Identita adolescenta a masmédiá. Boskovice : František Šalé- ALBERT, 2013. 118 s. ISBN 978-80-7326-233-4.

AAA BULANDA, I. a kol 2017. Celebrity v sociálnej reklame II : (socializácia, vzory a transakčná analýza). Praha: Verbum, 2017. 76 s. ISBN 978-80-87800-37-9.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC LESKOVÁ, A. 2013. Current risks of media exposure on children and youth. In. Contemporary images of evil. Kraków : WNUP, 2013. ISBN 978-83-7271-817-4, p. 131-152.

ABC LESKOVÁ, A. 2014. Jedinec, spoločnosť a kľúčový význam socializácie. In. Persona y sociedad = Person and society. Toronto : University of Toronto, 2014. ISBN 978-0-9878168-6-3, s. 370-386.

ABC LESKOVÁ, A. 2015. The Family as the Basic Value of Society. In. Contemporary images of good. Kraków : Aureus, 2015. ISBN 978-83-60741-76-4. p. 135-150.

ABC LESKOVÁ, A. 2017. Parents’ role and responsibility in children’s education. In. Ethics and responsibility. Kraków : Ksiegarnia akademicka, 2017. ISBN 978-83-7638-771-0. p. 103-116.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF LESKOVÁ, A. 2013. Mládež - cieľová skupina mediálneho priemyslu. In. Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, Roč. 5, č. 4 (2013), s. 38-48.

ADF LESKOVÁ, A. 2014. Dnešná tvár chudoby. In. Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786, Roč. 4+129, č. 2 (2014), s. 73-78.

ADF LESKOVÁ, A. 2015. Krehkosť inštitúcie manželstva. In. Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. ISSN 1335-7786, Roč. 4 + 131, č. 1 (2015), s. 76-82.

ADF LESKOVÁ, A. 2016. O živote a smrti..., In. Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786, Roč. 4 + 132, č. 12 (2016), s. 54-57.

ADF LESKOVÁ, A. 2016. Sociálne aspekty práce. In. Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. ISSN 1335-7786, Roč. 4 + 132, č. 7-8 (2016), s. 116-120.

ADF LESKOVÁ, A. 2017. Celebrita ako vzor vo výchovnom procese. In. Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786, Roč. 4 + 133, č. 7-8 (2017), s. 20-27.

ADF LESKOVÁ, A. 2018. Príbeh staroby alebo Život seniora optikou sociálnej zraniteľnosti. In. Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786, Roč. 4+134, č. 10 (2018), s. 29-33.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN LESKOVÁ, A. a kol. 2018. Current challenges of digital technologies. In. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. ISSN 1335-4205, Roč. 20, č. 2a (2018), s. 16-21.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

AEC LESKOVÁ, A. 2011. Violence as a Specific Expression of Human Freedom: Negation in Mass Media. In European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility. Boskovice : Albert, 2011. ISBN 978-80-7326-196-2. p. 149-162.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AED LESKOVÁ, A. 2011. Humanizačný aspekt výchovy v kontexte masmédií. In. Etické reflexie : zborník vedeckých prác. Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-861-0, s. 15-26.

AED LESKOVÁ, A. 2012. Potenciál masmédií v kontexte socializácie. In. (KO)MÉDIÁ : vedecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0191-9. s. 321-325.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD LESKOVÁ, A. 2013. Výchova k hodnotám- výzva pre rodiny. In. Fyzika a etika VIII : veda ako kultúrny fenomén. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Smoleniciach dňa 11.04.2013 - 12.04.2013. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0482-8. CD-ROM, s. 135-141.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI KONDRLA, P., LESKOVÁ, A., ĎURKOVÁ, E. 2018. Úvod do teórie hodnôt a hodnotenia pre študentov humanitných vied : učebné texty. Žilina : TELEOS, 2018. 82 s. ISBN 978-80-973156-0-3.