Mgr. Lenka Magová, PhD.

 
E-mail:
lmagova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 382

Kancelária: H-213

Katedrové úlohy:

- organizácia Dňa otvorených dverí

Konzultačné hodiny: 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Odborne sa profiluje najmä v oblasti teórie, metodiky a didaktiky etickej výchovy. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým prepojeniu etiky a literatúry, didaktickým možnostiam literatúry v kontexte etickej výchovy. Výskumne sa zaujíma o osobnosť učiteľa, jeho kompetenčný profil a etické aspekty jeho kompetencií. Vedecký záujem čiastočne sústreďuje aj na ďalšie médiá (napr. digitálne hry) v rámci ich možností v oblasti výchovy k prosociálnosti a k rešpektovaniu ľudských práv. Pedagogicky sa orientuje najmä na etickú a rodinnú výchovu, etiku komunikácie, komunikačné a empatické zručnosti, multikultúrnu výchovu a profesijnú etiku učiteľa.

Vedecko-výskumné zameranie

– etika, literatúra a výchova
– narativita vo výchove
– kompetencie učiteľov a ich etické aspekty
– prosociálnosť a protipredsudková výchova

Pedagogické zameranie

– etická výchova
– didaktika a metodika etickej výchovy
– etika komunikácie
– prosociálnosť, formovanie prosociálnej osobnosti

Projektová činnosť

1. APVV: APVV-14-0446, (2015-2019) Hodnotenie kompetencií učiteľa; (riešiteľ)

2. KEGA: 008UMB-4/2015, (2016-2017) Ľudské práva a protipredsudková výchova; (riešiteľ)

3. UGA: I/11/2014, (2014-2014) Literatúra a jej eticko-výchovné aspekty v kontexte diel vybraných autorov; (zodpovedný riešiteľ)

4. UGA: I/7/2013, (2013-2013): Analýza etických aspektov v tvorbe Milana Rúfusa; (zodpovedný riešiteľ)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA MAGOVÁ, L. a kol. 2016. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha : Verbum, 2016, 302 s. ISBN 978-80-87800-28-7.

AAA LOMNICKÝ, I. a kol. 2017. Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha : Verbum, 2017. 308 s. ISBN 978-80-87800-40-9.

AAA STRANOVSKÁ, E. a kol. 2018. Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha : Verbum, 2018. 373 s. ISBN 978-80-87800-43-0.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB MAGOVÁ, L. 2016. (Po)etická výchova Milana Rúfusa. Nitra : UKF, 2016. 124 s. ISBN 978-80-558-1013-3.

AAB LOMNICKÝ, I., MAGOVÁ, L., SLÁDEČKOVÁ, Z., ŠLOSÁROVÁ, S. 2017. Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax [elektronický zdroj] ; Nitra : UKF, 2017. CD-ROM 130 s. ISBN 978-80-558-1224-3.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA BOBOŇOVÁ, I. a kol. 2017. Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa: prípadové štúdie ; Praha : Verbum, 2017. - 184 s. - ISBN 978-80-87800-38-6.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF MAGOVÁ, L. – MAGO, Z. 2015. Výchova k rešpektovaniu ľudských práv a prosociálne aspekty digitálnych hier In: Dot.comm : časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej marketingovej komunikácie. ISSN 1339-5181, Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 49-56.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFA HAŠKOVÁ, A. – BÁNESZ, G. – MAGOVÁ, L. 2016. Hodnotenie kompetencií učiteľov ako súčasť personálnej práce riaditeľov škôl In: Efektivita vzdělávání : sborník z V. mezinárodní vědecké konference, konané 22. dubna 2016. Praha : UK, 2016. ISBN 978-80-7290-883-7, S. 33-41.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC BAĎOVÁ, P. – MAGOVÁ, L. 2017. K organizačným formám vyučovania. In: Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie. Sborník z mezinárodní vědecké konference Sapere Aude 2017, Hradec Králové, 17. 19.05.2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - ISBN 978-80-87952-19-1, online, s. 235-241.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD MAGOVÁ, L. 2015. Význam a poslanie literatúry pri poznávaní sveta. In: Fyzika a etika IX. Etika a výskum vesmíru : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 9. 9. 2014 ; Nitra : UKF, 2015. ISBN 978-80-558-0794-2, s. 134-138.

AFD MAGOVÁ, L. – MAGO, Z. 2016. Násilie v digitálnych hrách: ľudskoprávne aspekty v kontexte etickej výchovy. 2016. In: Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 23. - 24. 6. 2016. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1167-6, S. 144-152.

AFD MAGOVÁ, L. 2017. Literatúra a jej eticko-výchovné inšpirácie pre didaktickú prax. 2018. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Nitre 13. - 14. novembra 2017 ; Nitra : UKF, 2018. - ISBN 978-80-558-1277-9, online, s. 217-224.

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

BCK MAGO, Z. – MAGOVÁ, L. 2016. Didaktické možnosti využitia digitálnych hier In: Ľudské práva a prosociálna výchova. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1083-9, S. 61-75 [1,24 AH].