Mgr. Adrian Michalík, PhD.

E-mail: amichalik@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 384

Kancelária: H-212

Katedrové úlohy:

- tajomník katedry
- administrátor interného štúdia v AIS

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Utorok 13:00-14:00

https://meet.ukf.sk/AMZS

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecký záujem sústreďuje na problematiku tolerancie, etickej neutrality štátu a hodnotového pluralizmu v moderných demokraciách. Túto problematiku skúma z pozícií, ktoré zastáva konzervativizmus. V tejto oblasti sa podieľal aj na projektoch priamo zameraných na otázky tolerancie, etickej neutrality štátu a demokracie. V pedagogickej činnosti sa zameriava na etiku politiky, dejiny etiky so zameraním na renesančné a novoveké myslenie, prepojeniu etiky a literatúry, etiky a umenia a vedie semináre k záverečným prácam.

Vedecko-výskumné zameranie

– otázky tolerancie
– etická neutralita štátu
– hodnotový pluralizmus v moderných demokraciách

Pedagogické zameranie

– etika politiky
– dejiny etiky
– etika a literatúra
– etika a umenie
– semináre k záverečným prácam

Projektová činnosť

1. VEGA 1/0888/16 (2016-2019): : Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti; (riešiteľ)

2. VEGA 1/0037/10 (2010-2011): : Eticko-kultúrna diferencia a tolerancia; (riešiteľ)

3. Vyšegrádsky fond 20820190 (2010-2011) ): Stredoeurópsky étos alebo miestne tradície: Sloboda, Zodpovednosť, Rovnosť, Spravodlivosť; (riešiteľ)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA: MICHALÍK, A. 2016. Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku. Boskovice : František Šalé - ALBERT, 2016. 98 s. ISBN 978-80-7326-270-9.

AAA: MICHALÍK, A. 2015. Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka. Boskovice : František Šalé - ALBERT, 2015. 120 s. ISBN 978-80-7326-257-0.

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABB: MICHALÍK, A. 2011. Postoj konzervativizmu k fenoménu tolerancie. In. Diferencia a tolerancia. Nitra : UKF, 2011. S. 211-272. ISBN 978-80-558-0011-0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC: MICHALÍK, A. 2017. The Responsibility of the Ethically Neutral State in the Field of Education at Schools. In. Ethics and responsibility. Kraków : Ksiegarnia akademicka, 2017. P. 117-130. ISBN 978-83-7638-771-0.

ABC: MICHALÍK, A. 2015. Value Pluralism in a Democratic Society. In. Contemporary images of good. Kraków : Aureus, 2015. P. 195-212. ISBN 978-83-60741-76-4.

ABC: MICHALÍK, A. 2013. The pitfalls of democracy. In. Contemporary images of evil. Kraków : WNUP, 2013. P. 227-242. ISBN 978-83-7271-817-4.