Mgr. Lívia Šebíková, PhD.

E-mail: lsebikova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 385

Kancelária: H-211

Katedrové úlohy:

- tútorka denného štúdia aplikovanej etiky
- organizátorka Dňa otvorených dverí
- administrátorka katedrových účtov na sociálnych sieťach

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Streda 11:30-12:30

https://meet.ukf.sk/sebikova

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na interdisciplinárny výskum v oblasti morálno-politickej a sociálnej filozofie a etiky, konkrétne na otázky hodnotového pluralizmu a sporov o etickú neutralitu právneho štátu v podmienkach (post)moderných pluralitných spoločností so špecifickou profiláciou na liberálny realizmus. Druhou vedecko-výskumnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje je sexuálna etika, konkrétne skúmanie socio-kultúrnych zdrojov lásky, partnerských vzťahov a životných štýlov z perspektívy rôznych etických teórií. Jej vedecko-výskumné zameranie úzko súvisí s pedagogickou činnosťou - prednáša disciplíny zamerané na liberálnu etiku, súčasné etické teórie reflektujúce etickú pluralizáciu spoločností, na vzťah etiky, spravodlivosti a práva či sexuálnej etiky.

Vedecko-výskumné zameranie

– hodnotový pluralizmus a spory o etickú neutralitu právneho štátu v podmienkach (post)moderných pluralitných spoločností
– realistický liberalizmus
– pluralita foriem dobrého života ako etická hodnota
– socio-kultúrne a morálne konštrukcie životných štýlov, lásky, partnerských vzťahov a sexuality

Pedagogické zameranie

– sociálna a politická filozofia a etika
– všeobecná etika a dejiny etiky
– manažérska etika
– sexualita a pracovné vzťahy

Projektová činnosť

1. VEGA 1/0426/18 (2018-2021): Psychologické, socio-kultúrne a biologické zdroje lásky; (riešiteľka)

2. UGA I-17-212-02 (2018): Hodnotový pluralizmus a problém legitimity pre Modus Vivendi; (zodpovedná riešiteľka)

3. UGA I-17-212-02 (2017) Spory o etickú neutralitu právneho štátu v podmienkach moderných pluralitných spoločností; (zodpovedná riešiteľka)

Publikačná činnosť

1. ŠEBÍKOVÁ, L. 2018. The ethical aspects of techno-science, dromology and hyperreality, 2018. In: Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - ISSN 1335-4205, Vol. 20, no. 1/a (2018), p. 32-37.

2. ŠEBÍKOVÁ, L. 2016. Realistická perspektíva etickej neutrality štátu = Realistic perspectives on the ethical state neutrality, 2016. In: Mladá veda - Young Science. - ISSN 1339-3189, Roč. 4, č. 2 (2016), online, s. 139-150.

3. ŠEBÍKOVÁ, L. 2017. Realistická kritika liberálneho moralizmu = A Realist Critique of Liberal Moralism, 2017. In: Mladá veda : medzinárodný vedecký časopis. - ISSN 1339-3189, Roč. 5, č. 2 (2017), s. 55-66.

4. ŠEBÍKOVÁ, L. 2017. Modus Vivendi - vzťah etiky a politiky = Modus Vivendi - the relation between ethics and politics ; recenzent: Dalimír Hajko, Marián Palenčár, 2017. In: Etika v minulosti - minulosť v etike : zborník zo 17. medzinárodnej konferencie, Červený Kláštor - Kúpele Smerdžonka, 10. - 11. máj 2017. - Prešov : PU, 2017. - ISBN 978-80-555-1842-8, s. 189-208.

5. ŠEBÍKOVÁ, L. 2016. Ospravedlnenie etickej neutrality štátu, 2016. In: Sborník z 5. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd : Olomouc, 27. duben 2016. - ISBN 978-80-7557-044-4, s. 131-137.