Mgr. Ciprian Turčan, PhD.

 

Zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť

E-mail: cturcan@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 384

Kancelária: H-212

Katedrové úlohy:

- rozvrhy denného štúdia

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Piatok 14:30-15:30

https://meet.ukf.sk/turcan_konzultacie

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-výskumný záujem sa sústreďuje na výskum v oblasti sociálnej a politickej etiky, vrátane ich interdisciplinárnych presahov. V súčasnosti sa venuje skúmaniu modernizačných procesov rozkladu hierarchických spoločenských zväzkov a diverzifikácie životných foriem, skúmaniu fenoménu individualizácie a zmenám na úrovni rodinného a sociálneho života. Uvedené procesy skúma z perspektívy ich normatívnej a ideologickej reflexie a ich dôsledkov na mravnej a politickej úrovni. Je autorom vedeckej monografie Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa a viacerých kapitol v monografiách a vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Pedagogická činnosť sa orientuje na výučbu predmetov všeobecnej etiky, ako súčasné etické teórie a postmoderná etika, a predmety z aplikovanej etiky, ako etika práce, etické aspekty trhu práce a nezamestnanosti, etika rodinného života.

Vedecko-výskumné zameranie

– sociálna a politická etika
– dejiny etiky
– teórie spoločenskej zmluvy
– fenomén individualizácie a pluralizácie spoločnosti
– normatívne otázky modernej spoločnosti

Pedagogické zameranie

– súčasné etické teórie
– postmoderná etika
– sociálna politika a sociálne právo
– etika práce
– etika manželského a rodinného života

Projektová činnosť

1. VEGA 1/0888/16 (2016-2019): Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti; (riešiteľ)

2. ISRP 2017/1-508:191006 (2017-2018): Kierkegaard’s Ethics and its Meaning for Society; (riešiteľ)

3. GOETHE 35 09412 Z-15-102/0013 (2015-2016): Kierkegaard and Classical Greek Thought; (riešiteľ)

4. VEGA 1/0136/13 (2013-2015): Hľadanie nových spôsobov interpretácie S. Kierkegaarda vo filozofickom a teologickom kontexte; (riešiteľ)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA: TURČAN, C. 2014. Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa. Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014, 154 s. ISBN 978-961-6894-33-3.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC: TURČAN, C. 2017. Hans Jonas’s Ethic of Responsibility . In: Ethics and responsibility. Kraków: Ksiegarnia akademicka, 2017. ISBN 978-83-7638-771-0, p. 145-158.

ABC: TURČAN, C. 2015. The autonomy of the individual and the neutrality of the state. In: Contemporary images of good. Kraków: Aureus, 2015. ISBN 978-83-60741-76-4, p. 213-229.

ABC: DIATKA, C. a TURČAN, C. 2013. Pokus o etickú reflexiu vzťahu jednotlivca a spoločnosti. In: Persona y sociedad = Person and society. Toronto: University of Toronto, 2014. ISBN 978-0 9878168-6-3, s. 423-439.

ABC: TURČAN, C. 2013. The problem of evil and a critique of instrumental reason in Thomas Hobbes´ moral and political philosophy. In: Contemporary images of evil. Kraków: WNUP, 2013. ISBN 978-83-7271-817-4, p. 243-259.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE: TURČAN, C. 2012. Rousseauova kritika súkromného vlastníctva. In. Acta humanitas: časopis pro společenské vědy. - ISSN 1805-2142, Roč. 2, č. 1 (2012), s. 8-16.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF: TURČAN, C. 2015. Využitie možností Hobbesovej teórie v súčasných podnikateľských podmienkach. In. Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy. - ISSN 1337-0510, Roč. 10, č. 27 (2015), s. 49-54.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN: TURČAN, C. 2018. Individualization and the ideal of self-realization in conditions of reflexive modernity. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. - ISSN 1335-4205, Vol. 20, no. 1 part A (2018), p. 3-7.

ADN: TURČAN, C. 2017. Hans Jonas' ethics of technology: Risks of technological society. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. - ISSN 1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 35-38.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

AEC: DIATKA, C. a TURČAN, C. 2011. Ludwig von Mises´ Concept of Freedom and Responsibility : A contribution to the Understanding of Human Behaviour in the Era of Globalisation. In: Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility. Boskovice: Albert, 2011. ISBN 978-80-7326-196-2, P. 197-208.

AEC: TURČAN, C. 2010. Udržateľný rozvoj - bezpečnosť - globalizácia : otázky prepojenia a interakcie. In. Udržatelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: VŠERS, 2010. ISBN 978-80-86708-90-4, S. 246-250.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AED: TURČAN, C. 2012. Historizujúca koncepcia spoločenskej zmluvy J. J. Rousseaua ako kritika modernej spoločnosti. In. Acta Nitriensiae 13: zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0076-9, S. 175-188.

AED: TURČAN, C. 2011. Idea sociálnej nespravodlivosti. In. Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti : zborník príspevkov. Ružomberok : Verbum, 2011. ISBN 978-80-8084-751-7, S. 11-18.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD: TURČAN, C. 2013. Problém spravodlivosti v teóriách spoločenskej zmluvy. In: Fyzika a etika VII. Vesmír - príroda – človek. zborník monografických štúdií z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre dňa 21. júna 2012. Nitra : UKF, 2013. ISBN 978-80-558-0244-2, S. 240-246.

AFD: TURČAN, C. 2016. Hans Jonas - zodpovednosť vo svete techniky. In: Fyzika a etika X : perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Nitre 29. júna 2015. Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1056-0, S. 66-69.