doc. PhDr. Peter Korený, PhD.

 

E-mail: pkoreny@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 384

Kancelária: H-212

Katedrové úlohy:

- správy o vedeckej činnosti
- koordinátor ŠVOUČ

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Utorok 16:45-17:45

https://meet.ukf.sk/Koreny

Vedecko-pedagogická charakteristika

Dominantnou oblasťou jeho bádateľskej činnosti je problematika rôznych rovín uznania eticky diferentných identít v podmienkach modernej pluralitnej spoločnosti. V rámci toho sa zameriava aj na kritickú analýzu navzájom si konkurujúcich foriem tolerovania odlišných hodnotových presvedčení a im zodpovedajúcich foriem života. S tým úzko súvisia aj súčasné spory o náboženskú, svetonázorovú a etickú neutralitu demokratického právneho štátu. Touto otázkou sa zaoberá v rovine skúmania vzťahov napätia medzi tým, čo je diferentne „dobré“ (z morálneho či náboženského hľadiska) pre rozmanitých príslušníkov pluralitnej spoločnosti, a tým, čo je spravodlivé pre všetkých. Súčasťou tohoto komplexu problémov je aj analýza rôznych podôb legitimizácie výkonu politickej moci a tvorby práva v liberálnych demokraciách. V pozícii vedúceho projektu riešil vedecko-výskumný projekt VEGA „Eticko-kultúrna diferencia a tolerancia“. V súčasnosti vedie vedecko-výskumný projekt VEGA „Spory o etickú neutralitu právneho štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti“.

V pedagogickej činnosti sa usiluje o organické prepojenie svojej odbornej erudície v oblasti etiky s prirodzeným pedagogickým taktom a s vytváraním či posilňovaním pluralitného názorového prostredia pre samostatné utváranie hodnotových súdov a etickej argumentácie zo strany študentov. Prednáša a vedie semináre z predmetov „všeobecná etika“, „aplikovaná etika“, „etika dobrého života“, „spory o toleranciu“ a „dejiny etiky“.

Vedecko-výskumné zameranie

– morálne rozhodovanie, morálny konflikt a morálna dilema
– formy uznania partikulárnych etických identít v podmienkach moderných pluralitných spoločností
– diferencia a tolerancia, navzájom si konkurujúce formy morálneho a pragmatického ospravedlňovania tolerovania odlišností rôzneho druhu
– spory o náboženskú, svetonázorovú a etickú neutralitu demokratického právneho štátu
– náboženstvo v postsekulárnej dobe a súčasné spory o morálnu legitimizáciu tvorby práva a výkonu politickej moci

Pedagogické zameranie

– všeobecná a aplikovaná etika
– dejiny etiky
– etika dobrého života
– spory o toleranciu v modernej pluralitnej spoločnosti
– súčasné spory o etickú neutralitu štátu

Projektová činnosť

1. VEGA 1/0888/16 (2016-2019) : Spory o etickú neutralitu štátu a konflikty tolerancie v modernej pluralitnej spoločnosti; (vedúci projektu)

2. VEGA 1/0037/10 (2010-2011) : Eticko-kultúrna diferencia a tolerancia; (vedúci projektu)

3. Visegrad Fund VF 20820190 (2010-2011) : Stredoeurópsky étos alebo miestne tradície: Sloboda, Zodpovednosť, Rovnosť, Spravodlivosť; (riešiteľ)

4. VEGA 1/0013/03 (2003-2005) : Formácia dobrého človeka; (riešiteľ)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Korený, P. 2013. Morálna voľba. Boskovice : ALBERT, 2013, 238 s.ISBN 978-80-7326-238-9.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Korený, P. 2008. Právo na slobodu svedomia. Nitra : UKF, 2008,186 s. ISBN 978-80-8094-315-8.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Korený, P. 2015. Pluralism of Good-life Forms, Tolerance and Ethical State Neutrality. In. Contemporary images of good. - 1. ed. - Kraków : Aureus, 2015. - ISBN 978-83-60741-76-4, p. 113-134 [1,23 AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Korený, P. 2011. Spory o toleranciu. In. Diferencia a tolerancia. - Nitra : UKF, 2011. - ISBN 978-80-558-0011-0, s. 15-41.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Korený, P. 2011. On Tolerance and Intolerance. In. Filozofia. ISSN 0046-385X, Roč. 66, č. 4 (2011), p. 301-314.

Korený, P. 2009. Conscience and Personal Identity. In. Filozofia. ISSN 0046-385X, Roč. 64, č. 3 (2009), p. 275-285.

Korený, P. 2000. Security and liberty (new philosophy of police and civil liberties in a law state). In. Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 55, č. 9 (2000), p. 673-691.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Korený, P. 2005. Zvažovanie hodnôt a problém nedisponovateľného v práve. In. Auspicia. Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, ISSN 1214-4967, č. 2 (2005), s.47-50.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Korený, P. 2016. From A Tolerant To an Ethically Neutral State. DOI 10.1515/humaff-2016-0018. In. Human Affairs. ISSN 1210-3055, Vol. 26, no. 2 (2016), p. 186-200.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

Korený, P. 2007. Strety túžob a morálny konflikt. In. Na meridiánech moudra : Evropské myšlení, politika a etika v zrcadle dějin: lidé a duchovní kultura. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7040-944-2, s. 25-36.

Korený, P. 1997. Probleme der Polizeiethik in der sich transformierenden posttotalitären Gesellschaft. In. D. Beese (Hrsg.): Braucht die Polizeiethik in Europa berufsethische Codices?, Muenster, 1997, S.75-78.

Korený, P. 2010. Equality in the Right to Freedom of Conscience. In. Jarmila Jurová et al: Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice. - Boskovice : Publishing house ALBERT, 2010. - ISBN 978-80-7326-187-0, p. 85-97.

Korený, P. 2011. The Pluralisation of Slovak Society, Ethical Neutrality of State, and Freedom. Milan Jozek et al: Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility. Boskovice : Albert, 2011. - ISBN 978-80-7326-196-2, p. 31-40.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

Korený, P. 1993. The Ill Human and the Phenomenon of Hope. In. J. Glasa: Contemporary Problems of Medical Ethics in Central Europe, (1993), s.106-108. Bratislava : Institute of Medical Ethics & Bioethics, 1993. - ISBN 80-88743-01-x.

Korený, P. 2003. Cena a dôstojnosť. K otázke inkomensurability hodnôt. In. S. Gálik (ed.): Hodnotové aspekty súčasného sveta: zborník príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, (2003), s.104-108. - Bratislava : Iris, 2003. - ISBN 80-89018-57-2.

Korený, P. 2005. Skúsenosť morálnej slobody a sebachápanie. In. Acta Nitriensiae: reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre, (2005), s.138-160. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-805-880-1.

Korený, P. 2006. Právne uznanie svedomia a partikulárne mravné identity osôb. In. Karul, Róbert - Muránsky, Martin - Vydrová, Jaroslava (ed.): Intersubjektivita v globálnej situácii:, (2006), s.196-208. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2006. ISBN 80-967225-7-3.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Korený, P. 2008. Osoba svedomia a osoba práva. In. Mezi modernou a postmodernou III : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.- 8. února 2007 katedrou společenských věd VŠB-TU Ostrava. - Ostrava : Technická univerzita, 2008. - ISBN 978-80-248-1730-9, S. 222-227.

Korený, P. 2007. Svedomie, dobro a eticky neutrálne právo. In. Člověk - dějiny - hodnoty jako filozofický, sociokulturní, politický, historický a pedagogický fenomén : sborník materiálu z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 25. - 26. září 2006 v Ostravě. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - ISBN 80-7368-273-7, S. 279-283.