doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.

 

 
Člen Akademického senátu FF UKF v Nitre

E-mail: ilomnicky@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 382, +421 905 979112

Kancelária: H-213

Katedrové úlohy:

- pedagogická prax
- odborná prax

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Pondelok 9:00-10:00 + pedagogická prax

https://meet.ukf.sk/lomnickykonzultacia

Vedecko-pedagogická charakteristika

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť je prepojená s cieleným tematickým zameraním v oblasti humanizácie etickej výchovy. Dlhodobo sa venuje formovaniu osobnosti v rámci učiteľskej profesie a konštruovaniu koncepcie a metodiky etickej výchovy. Výskumné aktivity v tejto oblasti sú podložené vedeckými monografiami a odbornými štúdiami konfrontovanými s poznatkami z reálnej pedagogickej praxe na základných a stredných školách. Priebežne realizuje cyklus vyžiadaných prednášok pre učiteľov etickej výchovy v tematickom zameraní na aktuálnu podobu koncepcie etickej výchovy a humanizáciu výchovného štýlu etickej výchovy. Dôležitou súčasťou odborného pôsobenia je didakticko-metodická činnosť v podobe garantovania pedagogickej praxe etickej výchovy. Aktívne sa podieľa na rozvoji fakulty prostredníctvom členstva v Akademickom senáte FF.

Vedecko-výskumné zameranie

– participuje na vedecko-výskumných projektoch so zameraním na profesijnú etiku učiteľa
– odborne spolupracuje v celoslovenskom kontexte v rámci predmetovej komisie etickej výchovy a je súčasťou odborného tímu na vypracovanie etického kódexu učiteľa
– pracuje na projektoch VEGA a APVV zameraných na učiteľské kompetencie
– v súčasnosti sa výskumne orientuje na hodnotenie kompetencií učiteľa a jeho profesijný rozvoj
– koordinuje vedecko-výskumnú líniu v rámci prepojenia odborovej didaktiky etickej výchovy do pedagogickej praxe

Pedagogické zameranie

– teoreticko-aplikačné disciplíny výchovného zamerania korešpondujúce s formovaním prosociálnej osobnosti učiteľa
– didakticko-metodická činnosť v podobe garantovania pedagogickej praxe etickej výchovy
– venuje sa učiteľskej etike a budovaniu koncepcie a metodiky etickej výchovy
– etická výchova, program etickej výchovy, didaktika etickej výchovy, koncepcia a metodika etickej výchovy, formovanie prosociálnej osobnosti, etika komunikácie, metódy a štýly etickej výchovy

Projektová činnosť

1. APVV-14-0446 (2015-2019): Hodnotenie kompetencií učiteľa (zástupca vedúcej projektu).

2. APVV-15-0368 (2016-2020): Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy (garant sekcie etickej výchovy).

3. GAJU 154/2016/S (2016-2018): Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (riešiteľ).

4. VEGA 1/0677/12 (2012-2014): Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre vedenie začínajúceho učiteľa (zástupca vedúcej projektu).

5. ESF – ITMS 1123 022 0348 (2007-2008): Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu (garant sekcie etickej výchovy).

6. VEGA 1/0013/03 (2003-2006): Formácia dobrého človeka (riešiteľ)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha : Verbum, 2017, 308 s. ISBN 978-80-87800-40-9.

AAA Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha : Verbum, 2016. - 302 s. - ISBN 978-80-87800-28-7.

AAA Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa. Praha : Verbum, 2018. - 373 s. - ISBN 978-80-87800-43-0.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB Podstatné súvislosti etickej výchovy. Nitra: FF UKF, 2015, 138 s. ISBN 978-80-558-0810-9.

AAB Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry. Nitra: FF UKF, 2011, 178. s. ISBN 978-80-558-0008-0.

AAB Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej oblasti. Nitra: FF UKF, 2016, 164 s. ISBN 978-80-558-1031-7.

AAB Etická výchova ako inšpirácia na každý deň. Nitra: FF UKF, 2010, 119 s. ISBN 978-80-8094-701-9.

AAB Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax. Nitra: UKF, 2017. CD-ROM, 130 s. ISBN 978-80-558-1224-3.

AAB Didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska náuka a etická výchova. Nitra: UKF, 2018. CD-ROM, 131 s. ISBN 978-80-558-1288-5.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC The ethics of a good person at the present time. In. Contemporary images of good. Kraków: Aureus, 2015, s.151-176. ISBN 978-83-60741-76-4.

ABC The current forms of disinformation in education and finding an ethical solutions to this. Kraków : WNUP, 2013. - ISBN 978-83-7271-817-4, P. 153-170.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa : prípadové štúdie. Praha : Verbum, 2017. - 184 s. - ISBN 978-80-87800-38-6.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra : UKF, 2014. 186 s. ISBN 978-80-558-0643-3.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN Key competencies of mentor teachers essential for successful mentoring of novice teachers: A research study, 2014.In. XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 7, no. 4 (2014), p. 55-74.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

AEC Orientácia na prosociálne hodnoty - cesta výchovy človeka k etickému konaniu. Ostrava: VŠB, 2005. ISBN 80-7368-021-1. In. Člověk - Dějiny - Hodnoty, S. 303-308.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC Head Teacher ́s Perception of Teacher ́s Oral and Written Assessment. In. Efficiency and Responsibility in Education 2016 : Proceedings of the 13th International Conference. Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. ISBN 978-80-213-2646-0, CD-ROM, p. 113-120.

AFC Head Teacher ́s Perception of Teacher ́s Oral and Written Assessment. In. Efficiency and Responsibility in Education 2016 : Proceedings of the 13th International Conference, Prague, Czech Republic, 2. - 3. June 2016. - Praha : Czech University of Life Sciences, 2016. - ISBN 978-80-213-2646-0, CD-ROM, p. 113-120.

AFC Training for Competence Based Lesson Observation and Evaluation of Teaching. In. Proceedings from 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 5th - 7th of March 2018. - Valencia : IATED Academy, 2018. - ISBN 978-84-697-9480-7. - ISSN 2340-1079, P. 2767-2776.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD Učiteľ ako nositeľ pozitívnych zmien vo výchove a vzdelávaní. In. Poslanie výchovy v kontexte globálnych zmien. Bratislava : Iuventa, 1999. ISBN 80-88893-63-1, S. 109-113.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI Osobná etika a etická výchova. Nitra: UKF, 2007.78 s. ISBN 978-80-8094-248-9.