doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.

 
 
 
 
Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre

E-mail: jmaximova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 451, +421 37 6408 384

Kancelária: H-212

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Utorok 10:00-12:00 (pracovňa na dekanáte)

https://meet.ukf.sk/JM_konzultacie

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa Jarmila Jurová dlhodobo orientuje na oblasť sociálnej a politickej filozofie a sociálnej etiky, pričom centrom jej záujmu sú najmä súčasné sociálno-filozofické koncepcie liberalizmu a komunitarizmu. Špeciálne sa zaoberá problematikou spravodlivosti, rovnosti a tolerancie v súčasnej spoločnosti, ako aj problematikou hodnôt v stredoeurópskom priestore. Jej pedagogická činnosť je zameraná na predmety, ktoré si vyžadujú interdisciplinárny prístup na úrovni viacerých študijných odborov: filozofia, etika a politológia. Aktuálne sa odborne zaoberá aj novými prístupmi v oblasti humanitného a spoločenskovedného
výskumu (digital humanities) a novými trendmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania (Liberal Arts).

Vedecko-výskumné zameranie:

– sociálna a politická filozofia (liberalizmus, komunitarizmus)
– hodnoty v stredoeurópskom priestore
– tolerancia a diferencia v súčasnej spoločnosti

Pedagogické zameranie:

– sociálna a politická filozofia
– etika hospodárstva a podnikania
– sociálna etika
– manažérska etika

Projektová činnosť

1. APVV 16-0116 (2017 – 2021): Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí; (riešiteľka)

2. RP ZML-2018/1-945:191006 (2018 – 2019): Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe; (riešiteľka)

3. RP 001UKF-2/2016 (2017 – 2019): Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre; (riešiteľka)

4. MP Council for Research in Values and Philosophy – USA (2016 – 2018): Re-learning to be Human for Global Times: Challenges and Opportunities; (riešiteľka)

5. GOETHE VTS 35 09412 Z-15-102/0013 (2015 – 2016): Kierkegaard and the Classical Greek Thought; (riešiteľka)

6. GOETHE VTS Z-15-102/0012-00102204 (2015 – 2016): Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World; (riešiteľka)

7. VEGA 1/0286/14 (2014 – 2016): Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie; (riešiteľka)

8. OVP ITMS: 26110230050 (2011 – 2013): Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG); (zodpovedná riešiteľka za FF)

9. VEGA 1/0037/10 (2010 – 2011): Eticko-kultúrna diferencia a tolerancia; (riešiteľka)

10. VF 20820190 (2008 – 2011): Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom,
Responsibility, Equality, Justice (Stredoeurópsky étos alebo miestne tradície: Sloboda,
zodpovednosť, rovnosť, spravodlivosť); (riešiteľka)

11. VEGA 1/0516/08 (2008 – 2010): Sexuálne životné štýly mladých ľudí a ich socio-kultúrne kontexty; (riešiteľka)

12. CGA I/3/2008 (2008): Preferencia foriem partnerských a sexuálnych vzťahov u
heterosexuálnych žien a mužov; (riešiteľka)

13. ESF SOPĽZ 2005/1-111 (2007 – 2008): Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu; (riešiteľka)

14. CGA 1/2/2005 (2005 – 2007): Etika a postmoderna; (riešiteľka)

Publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. AAA: JUROVÁ, J. 2012. Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2012, 164 s. ISBN 978-80-7326-210-5.

2. AAA: JUROVÁ, J. 2013. Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu. Boskovice:
František Šalé – ALBERT, 2013, 208 s. ISBN 978-80-7326-220-4.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

3. AAB: SAPÍK, M. – PAVLIČÍKOVÁ, H. – KONDRLA, P. – BLAŠČÍKOVÁ, A. - JUROVÁ J. – TEPLAN, D., 2009. Etika a postmoderna. Nitra: UKF v Nitre, 2009, 144 s. ISBN 978-80-8094-488-9.

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

4. ABB: JUROVÁ, J. 2011. Neutralistický variant liberálnej tolerancie. In: Peter Korený (ed.). Diferencia a tolerancia. Nitra: UKF v Nitre, 2011. ISBN 978-80-558-0011-0, s. 106-161.

ABC Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

5. ABC: JUROVÁ, J. 2013. Rawls´s Inquiry into the Meaning of Sin and Faith.
In: Contemporary images of evil. Kraków: WNUP, 2013. ISBN 978-83-7271-817-4, pp. 77-92.

6. ABC: JUROVÁ, J. 2014. Jednotlivec a jeho miesto v spoločnosti z pohľadu liberalizmu a
komunitarizmu. In: Persona y Sociedad. Toronto: University of Toronto, 2014. ISBN 978-0- 9878168-6-3, pp. 560-576.

7. ABC: JUROVÁ, J. 2015. Rawls´s Theory of the Good. In: Contemporary Images of Good. 1. ed. - Kraków: Aureus, 2015. ISBN 978-83-60741-76-4, pp. 57-73.

8. ABC: JUROVÁ, J. 2017. On Dworkin’s Concept of Responsibility. In: Ethics and responsibility. 1. ed. Kraków: Ksiegarnia akademicka, 2017. ISBN 978-83-7638-
771-0, pp. 27-39.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

9. ADF: JUROVÁ, J. 2018. K možnému vplyvu Rawlsových raných teologických úvah na jeho morálnu, sociálnu a politickú filozofiu. In: Philosophica Critica: medzinárodný vedecký filozofický časopis. ISSN 1339-8970, roč. 4, č. 2 (2018), s. 33-41.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

10. ADN: JUROVÁ, J. – DEBNÁR, M. 2018. Interpretation of Values in the Epitaphs on the
Tombstones of Old Jewish Cemetery in Bratislava. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. ISSN 1335-4205, Vol. 20, no. 1A (2018), pp. 71-79.

11. ADN: JUROVÁ, J. 2017. Do the virtual communities match the real ones? (Communitarian perspective). In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. ISSN 0341-2059, Vol. 19, no. 1 (2017), pp. 14-18.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

12. AEC: JUROVÁ, J. 2010. Equality and Inequality within Social Justice. In: Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice. Boskovice: Publishing house ALBERT, 2010. ISBN 978-80-7326-187-0, pp. 76-84.

13. AEC: JUROVÁ, J. – LESKOVÁ, A. 2008. Multicultural Education in the Proces of European Citizenship Formation. In: 5 th International Conference on Intercultural Communication Competence / Educating the World Citizen. Kansas: College of Education, 2008. ISBN 0-315-2071053995, pp. 261-274.

14. AEC: JUROVÁ, J. 2011. Corporate Social Responsibility in Slovakia. In: Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility. Boskovice: Albert, 2011. ISBN 978-80-7326-196-2, pp. 88-98.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

15. AFD: JUROVÁ, J. 2012. Sloboda a tolerancia v kontexte liberalizmu. In: Sloboda a jej projekcie: zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou konanou v dňoch 18. – 20. septembra 2011 v kongresovom centre SAV Academia Stará Lesná. Prešov: Prešovská univerzita, 2012. ISBN 978-80-555-0619-7, s. 277-282.

16. AFD: JUROVÁ, J. 2010. Tolerančný potenciál liberalizmu. In: Identita - diferencia: zborník príspevkov zo IV. slovenského filozofického kongresu v Smoleniciach. Bratislava: SAV, 2010. ISBN 978-80-970303-1-5, s. 254-260.