Mgr. Boris Kňažko

 

 

E-mail: boris.knazko@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 387

Kancelária: H-210

Konzultačné hodiny:

ZS 2021/2022

Utorok 11:00-12:00

https://meet.ukf.sk/knazkokvae2021

Vedecko-pedagogická charakteristika

Na magisterskom štúdiu sa zaoberal témami ako je dobrý život, šťastie, pojem svedomia a to prevažne v kontexte antického obdobia a Aristotelových diel. Momentálne sa zameriava na tému postojov k partnerskej vernosti a nevere. Vo svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje na témy ako ľudská sexualita, mravnosť, vzťah muž a žena, mýtus monogamie, takisto skúma fenomén vernosti a nevery.

Vedecko-výskumné zameranie

– výskum špecifických tém ľudskej sexuality
– zisťovanie postojov k vernosti a nevere, vrátane dôsledkov nevery a ich komparácia z hľadiska morálnych preferencií
– typológia morálnych konštrukcií nevery
– identifikácia súvislostí s rodovými stereotypmi a postojmi k vernosti a nevere

Pedagogické zameranie

– sexuálna etika
– etické problémy súčasnosti
– profesijná etika

Projektová činnosť

UGA UKF v Nitre (2020): Etické aspekty postojov k vernosti a nevere

Publikačná činnosť

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Blažený život podľa Aristotela a podmienky k jeho naplneniu / Boris Kňažko, 2020.
In: Prohuman : vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied. - ISSN 1338-1415, Roč. 9, 5. máj (2020), s. 1-9. I. https://prohuman.sk/pedagogika/blazeny-zivot-podla-aristotela-a-podmienky-k-jeho-naplneniu