Prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.

 
Externý spolupracovník

E-mail: cdiatka@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 387

Kancelária: H-210

Konzultačné hodiny: 

Individuálne konzultácie kontaktujte mailom na msillerova@ukf.sk

Vo vedeckej činnosti sa jeho záujem rozvíjal od teoreticko-metodologických otázok axiológie k problémom formovania tradičných hodnôt európskej kultúry k teoreticko-praktickému a pedagogickému záujmu o morálne hodnoty a v ich rámci predovšetkým kresťanské-morálne hodnoty.

Problematika morálnych hodnôt vo vzťahu k slobodnému konaniu človeka je predmetom monografie, ktorá vychádza bilinguálne v spoluautorstve so Štefanom Pongóom Sloboda a etické konanie človeka : Freiheit und ethis-ches Handeln des Mencshen. Monografia Etika a súčasnosť v systematickej forme analyzuje vzťah morálnych hodnôt a noriem k praktickému rozhodovaniu a konaniu súčasného moderného človeka. Potreba opätovného všeobecného zakotvenia morálnych hodnôt vo sfére axiológie je dominantná v monografii O etike a hodnotách. Monografia Európske myšlienkové tradície do 18 storočia I. časť. Od gréckeho myslenia po reformáciu odhaľuje autorov záujem o európsku históriu v kontexte formovania etických hodnôt ako pevnej bázy európskej kultúry. Organizoval medzinárodnú konferenciu Fyzika a Etika I- X. (2006-2015), ktorá v spolupráci s pracovníkmi Geofyzikálneho ústavu SAV rozširovala priestor pre dialóg medzi prírodovedcami a odborníkmi v humanitných vedách. V spolupráci so Sliezskou univerzitou v Katowiciach riešil projekt Central-European Ethos or Local Traditions : Equality, Justice, Freedom, Responsibility (Katowice 2010-2011). S pedagogickou univerzitou v Krakowe organizoval projekt Conteporary Images of Evil (2012).

Je nositeľom ceny rektora za publikačnú činnosť (2002, 2017) a Čestného uznania za rozvoj filozofickej fakulty a Univerzity Konštatína Filozofa (2009), bola mu udelená Strieborná medaila FF UKF v Nitre (2013).

Vedecko-výskumné zameranie

– všeobecná etika a dejiny etiky
– dejiny mimoeurópskych etických teórií
– súčasné etické teórie
– dejiny filozofie
– etika vo verejnej správe

Pedagogické zameranie

– manažérska etika
– etická expertíza a etické poradenstvo
– etika v riadení ľudských zdrojov
– súčasné etické teórie
– dejiny etiky

Projektová činnosť

1. VEGA: 1/0013/03 Formovanie dobrého človeka , riešiteľ projektu 2003-2005.

2. VEGA: 1/0492/08 Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilo-metodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave, riešiteľ projektu 2008-2010.

3. VEGA: 1/0037/10 Eticko-kultúrna diferencia a tolerancia , riešiteľ projektu 2010-2011.

4. APVV-16-016 Štúdium byzantského systému a jeho reflexie v Slovanskom kultúrnom prostredí 2017-2021, riešiteľ projektu.