Prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.

 
Vedúca katedry

E-mail: dmarkova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 381

Kancelária: H-214

Katedrové úlohy:

- akreditácia študijných programov
- evidencia KIS

Konzultačné hodiny a úradné hodiny:

ZS 2021/2022

Streda 13:30-14:30

https://meet.ukf.sk/DM-Konzultacie

Vedecko-pedagogická charakteristika

Prioritnou oblasťou vedeckého záujmu je výskum sexuality a partnerských vzťahov v sociálnych a morálnych kontextoch. Realizovala výskumy diskurzov v oblasti sexuality, reprodukcie, sexuálnej výchovy, sexuálnej morálky a konštruovania sexuálnych a partnerských biografií či majoritných a minoritných sexuálnych životných štýlov u súčasnej populácie mladých ľudí na Slovensku a v Čechách, vrátane ich hodnotových aspektov a skúmania etických diskurzov sexuálnych a reprodukčných práv. Osobitou výskumnou orientáciou je základný výskum adlerovskej etiky, etickej výchovy a adlerovskej konceptualizácie párových vzťahov. V jej vedeckovýskumnej profilácii je zjavné presahovanie úzkych jednodisciplinárnych rámcov s dominantným ukotvením v etických a psychologických teóriách, čo sa reflektuje aj v jej pedagogickom zameraní. Podieľa sa na výučbe disciplín, v ktorých sa prelínajú sociálno-etické a sociálno-psychologické otázky morálky človeka a jeho edukácie, prednáša aj sexuálnu etiku, metodológiu a výskumné metódy v etike a vedie sociálno-psychologické výcviky. Má ukončený dlhodobý experienciálny výcvik v psychodynamickej psychoterapii a viaceré krátkodobé tréningy v adlerovskom poradenstve. Je zakladateľkou a vedeckou garantkou medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Sexuality/Sexualities (realizovanej od r. 2007) a pravidelne spoluorganizuje konferencie o sexuálnej výchove.

Vedecko-výskumné zameranie

– sociálne a morálne konštrukcie sexuality a sexuálnej výchovy
– sexuálna morálka a sexuálna etika
– sexuálne a partnerské biografie, sexuálne životné štýly
– adlerovská etika a psychológia

Pedagogické zameranie

– sexuálna etika
– metodológia a výskumné metódy v etike
– sociálno-psychologické a sociálno-etické otázky morálky človeka a etickej výchovy
– psychológia osobnosti a etické poradenstvo
– sociálno-psychologický výcvik

Projektová činnosť

1. APVV-18-0303 (2019-2022): Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti; (zodpovedná riešiteľka projektu na úrovni MŠVVaŠ (spoločný projekt SAV a MŠVVaŠ)

2. The Clonick Estate Grant, USA: ClonickPubGr#2015-3 (2015-2016): Adlerian Ethics; (zodpovedná riešiteľka projektu)

3. IPPF European Network, Rutgers Nisso Groep and the WHO Regional Office for Europe (2009-2012): SAFE II : Sexual Awareness For Europe. Improving policies on the SRHR of young people in Europe; (riešiteľka)

4. APVV 0604-10 (2011-2014): Udržateľná reprodukcia na Slovensku: psycho-sociálne skúmanie; (riešiteľka)

5. VEGA 1/0516/08 (2008-2010): Sexuálne životné štýly mladých ľudí a ich socio-kultúrne kontexty; (zodpovedná riešiteľka projektu)

6. VEGA 1/0426/18 (2018 – 2021): Psychologické, socio-kultúrne a biologické zdroje lásky; (zástupkyňa vedúceho projektu)

7. VEGA 2/0027/17 (2017 – 2020): Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie; (zodpovedná riešiteľka projektu na úrovni MŠVVaŠ (spoločný projekt SAV a MŠVVaŠ)

8. VEGA 2/0179/09 (2009 – 2011): Dynamika sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite; (zodpovedná riešiteľka projektu na úrovni MŠVVaŠ (spoločný projekt SAV a MŠVVaŠ)

9. VEGA 2/0015/12 (2012-2015): Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti; (zodpovedná riešiteľka projektu na úrovni MŠVVaŠ (spoločný projekt SAV a MŠVVaŠ)

10. VEGA 1/0286/14 (2014-2016): Behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie; (zástupkyňa vedúcej projektu)

11. VEGA 1/0942/11 (2011-2013): Zvyšovanie kvality života klientov s ťažším mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb v oblasti sexuality a partnerských vzťahov; (riešiteľka projektu)

12. VEGA 1/1302/04 (2004 – 2006): Súčasná rodina na Slovensku na príklade vytipovaného regiónu v medzinárodnom porovnaní; (riešiteľka)

13. VEGA 1/9006/02 (2002 – 2004): Zdravie vo svete dospievajúcich; (riešiteľka)

14. Equal/ESF 128/04-I/33-4.1 (2006-2008): Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreamingu; (riešiteľka)

15. Projekt v rámci dotačného programu Úradu vlády SR Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd: LP/2011/02/146 (2011-2012): Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv; (riešiteľka)

16. Projekt v rámci dotačného programu Úradu vlády SR Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd: LP/2012/134 (2012-2013): Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II.; (riešiteľka)

17. KEGA 3/5264/07 (2007 – 2008): Ďalšie vzdelávanie učiteľov vybraných SOŠ v odbore: Sociálna gerontológia; (riešiteľka)

18. UGA VII/6/2007 (2007 – 2010): Sexuálne aspekty konvenčných a nekonvenčných foriem vzťahov a ich sociálne súvislosti; (zodpovedná riešiteľka projektu)

19. CGa I/3/2008 (2008): Preferencia formiem partnerských a sexuálych vzťahov u heterosexuálnych žien a mužov; (zodpovedná riešiteľka projektu)

20. CGA VII/4/2007 (2007 – 2009): Príručka zo sociálnej gerontológie pre sociálnych pracovníkov z praxe; (zástupkyňa vedúcej projektu)

21. CGA III/5/2003 (2003 – 2005): Analýza psychosociálnych vzťahov vo výchovno-vzdelávacom procese; (zástupkyňa vedúcej projektu)

22. CGA III/8/2001 (2001 – 2003): Zdravie vo svete dospievajúcich; (riešiteľka)

23. CGA III/9/2001 (2001 – 2002): Sexuálna výchova na Slovensku: Evaluácia, súčasné koncepcie a cesty ďalšieho rozvoja; (riešiteľka)

24. Gam IV/2007/FSVaZ (2007): Sexuálne životné štýly a ich sexuálne aspekty; (zodpovedná riešiteľka projektu)

25. Gam XIV/2005/FSVaZ (2005): Sexuálne biografie mužov a žien mladšieho dospelého veku; (zodpovedná riešiteľka projektu)

Publikačná činnosť

Vedecké monografie

MARKOVÁ, D. – ČECHOVÁ, D. 2016. Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. London: Adlerian Society UK and Institute of Individual Psychology (ASIIP), 2016. ISBN 978-0‐905860-27-5.

Marková, D. 2015. Sexual morality in Slovakia and the Czech Republic. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-68-5.

Marková, D. 2015. Moral values in sexual and partner relationships. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-67-8.

Marková, D. 2012. O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch. Nitra: Garmond, 2012. ISBN 978-80-89148-76-9.

Marková, D. 2007. Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability. Bratislava: Regent, 2007. ISBN 978-80-88904-59-5.

MARKOVÁ, D. – LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, S. 2015. Sexuálna morálka a mentálne postihnutie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-1370-6.

MARKOVÁ, D. – MANDZÁKOVÁ, S. 2011. Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? : O sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím. Nitra: Garmond, 2011. ISBN 978-80-89148-72-1.

ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1074-8.

MARKOVÁ, D. – KOCINA, P. 2014. Made in Slovakia: Moral constructions of Sexuality Education and their discursive sources. In: Education and Upbringing in Theory and Practice. USA: Ecko House Publishing, 2014, p. 79-138. ISBN 978-1-4276-5467-0.

Publikácie v časopisoch

Lukšík, I. - Marková, D. 2012. Sexual Lifestyles in the Field of Cultural Demands. In: Human Affairs : Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, Vol. 22, No. 2, 2012, p. 227-238. ISSN 1210-3055.

Lukšík, I. - Marková, D. 2010. Analysis of the Slovak Discourses of Sex Education Inspired by Michel Foucault. In: Human Affairs : Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, Vol. 20, No. 1, 2010, p. 9-22. ISSN 1210-3055.

Marková, D. – Lukšík, I. 2010. Sexuality Education in Slovakia (Edukacja sexualna na Slowacji). In: Kwartalnik pedagogiczny: Zeszyt tematyczny: Pedagogika seksualna, Vol. 216, No. 2, 2010, p. 121-145. ISSN 0023-5938.