Projektová činnosť

Typ Druh Grant Počet
dotácia zo ŠR - MŠ SR APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja 3
dotácia zo ŠR - MŠ SR VEGA Vedecká a edukačná grantová agentúra 12
dotácia zo ŠR - MŠ SR KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra 7
domáce projekty - ostatné INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY Univerzitná grantová agentúra 3
domáce projekty - ostatné INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY Embassy of the U.S.A 1
domáce projekty - ostatné INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY Celoškolská grantová agentúra 2
domáce projekty - ostatné INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY Grantová agentúra mladých 1
domáce projekty - ostatné MESTO NITRA, NSK Nitriansky samospravny kraj 1
zahraničné - výskumné ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY Bilaterálna vedecko-technická spolupráca 1
zahraničné - výskumné ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY International Scientific Research Institute 6
zahraničné - výskumné ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY RP MŠ Poľska - Národný program rozvoja humanitných vied 1
zahraničné - ostatné ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY The Clonick Publications Grant 1
zahraničné - ostatné ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY Goethe-Institut/Goetheho institút 1
zahraničné - ostatné ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY Vyšegrádsky fond 1
štrukturálne fondy ŠTRUKTURÁLNE FONDY Operačný program Vzdelávanie 1
Spolu 39

Zoznam projektov:

APVV
 

  APVV -> APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí

  Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

  Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.

  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR

  Doba riešenia: 7/2017 - 12/2021

   
 

APVV -> APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Gadušová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Igor Lomnický - Ľubica Predanocyová - Viera Jakubovská - Gabriela Jonášková - Eva Švarbová - Mária Lalinská - Daniela Müglová - Jana Harťanská - Beáta Hockicková - Ružena Žilová - Eva Stranovská - Eva Fandelová - Tomáš Tandlich - Soňa Čeretková - Gabriela Pavlovičová - Dagmar Markechová - Anna Tirpáková - Anna Sandanusová - Hilda Kramáreková - Ľubomíra Valovičová - Alena Hašková - Eva Malá - Katarína Szíjjártóová - Lenka Magová - Petra Baďová - Ivana Boboňová - Petra Jedličková - Zuzana Naštická - Lucia Klimentová - Andrej Svorad - Petronela Šovčíková - Veronika Labancová - Božena Horváthová - Kristína Bulková - Katarína Chválová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Dvorjaková S. (LPH Vranov nad Topľou, s.r.o.), Šabíková H. (Nitra), Ďurková S. (Nitra
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.07.2015
 
 
Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019
 
 
Projekt orientuje svoje ciele na humanistické princípy hodnotenia, jeho kvalitatívne aspekty, inovuje existujúce evaluačné prístupy a otvorí priestor pre nové aspekty hodnotenia. Cieľom projektu je navrhnúť a pilotne overiť súbor nástrojov a kritérií na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa pre kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti na jednotlivých kariérnych stupňoch.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Jana Duchovičová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Gabriela Petrová - Jaromír Šimonek - Soňa Čeretková - Jana Depešová - Lívia Fenyvesiová - Božena Horváthová - Gabriela Jonášková - Zuzana Kováčová - Igor Lomnický - Gabriela Lovászová - Ľubica Predanocyová - Adriana Récka - Janka Schlarmannová - Marcela Verešová - Peter Brečka - Soňa Grofčíková - Zita Jenisová - Elena Kováčiková - Hilda Kramáreková - Dana Malá - Magdaléna Nemčíková - Katarína Račeková - Zuzana Rampašeková - Eva Reid - Anna Sandanusová - Janka Satková - Katarína Szíjjártóová - Ľubomíra Valovičová - Juraj Datko - Pavol Brezina - Marta Vavrová - Denisa Gunišová - Ladislav Tischler - Monika Valentová - Marka Bires - Nina Kozárová - Katarína Lörincová - Zuzana Naštická - Bohumila Poláčková - Robert Tomšik - Ivan Vasiľovský - Zuzana Šimková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 13.07.2016
 
 
Doba riešenia: 7/2016 - 6/2020
 
 
Projekt je zameraný na problematiku skvalitnenia a rozšírenia praktickej prípravy učiteľov, ktorá je v ostatných rokoch v centre pozornosti krajín OECD v súvislosti s výsledkami medzinárodných meraní PISA. Pedagogická prax je v projekte vystavaná na výsledkoch výskumu v oblasti psychodidaktiky, odporúčaniach úspešných krajín v uvedenom hodnotení, inováciách v regionálnom školstve, rozvoji poznania v jednotlivých vedných odboroch a rozvoji poznania v oblasti kognitívnych procesov žiaka. Požiadavka rozvoja profesijných kompetencií skvalitnením praktickej prípravy vyplýva tiež z formulovaných stanovísk ministra školstva SR a zo Správy o stave školstva na Slovensku (2013). Ciele projektu sú preto orientované na identifikáciu adaptívnych vyučovacích stratégií uplatňujúcich kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov a ďalších kľúčových psychodidaktických tém a stratégií v konkrétnych odborových didaktikách a ich implementáciu v pregraduálnej praktickej príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom excelentného centra praktickej prípravy. Centrum praktickej prípravy vytvorí priestor pre prezentáciu koncepčných stratégií vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov a ich koordináciu odborovými didaktikmi, tvorbu, pozorovanie, analýzu metodík, pedagogických situácií a didaktických stratégií implementujúcich poznatky modernej teórie odborových didaktík, rozšírenie a skvalitnenie pedagogickej praxe študentov učiteľstva, preberanie „best practices“ v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte. Zámerom riešiteľov je definovať štandard praktickej prípravy absolventov v širokom spektre učiteľských študijných programov v rámcoch príslušných odborových didaktík.
 
     
   

 
 
VEGA
 
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Zozuľak
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Peter Ivanič - Martin Hetényi - Klement Mitterpach - Martin Vašek - Martin Husár - Viera Zozuľaková - Matej Smorada
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016
 
 
Projekt je zameraný na systematické štúdium dejín byzantského filozofického myslenia a kultúry z obdobia Východorímskej (Byzantskej) ríše, a na analýzu filozofického myslenia Byzancie, ktorá zachránila klasické filozofické a literárne diela antickej literatúry a mala veľký vplyv na rozvoj kultúry v európskom priestore, ako aj v oblastiach, ktoré prichádzali do kontaktu s Byzanciou. Projekt je originálny a inovatívny aj v medzinárodnom kontexte.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Korený
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Andrea Blaščíková - Ciprian Turčan - Adrian Michalík
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Zálešák, T. (Trnavská univerzita v Trnave)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
 
 
Projekt vychádza z konštatovania nepopierateľnej skutočnosti, že v moderných pluralitných spoločnostiach žijú ľudia vyznačujúci sa rozdielnymi nábožensko-svetonázorovými a morálnymi presvedčeniami, predstavami o dobrom živote a tomu zodpovedajúcimi formami života. Etický pluralizmus, o ktorom sa dá v tejto súvislosti hovoriť, môže byť vystupňovaný až na weberovský etický „boj bohov“, v ktorom nezmieriteľne stoja proti sebe rôzne hodnotové poriadky a koncepcie dobra bez vyhliadky na dosiahnutie morálne alebo politicky ospravedlniteľnej zhody. Projekt sa z pozície politickej a morálnej filozofie zameriava na kritickú analýzu sporných otázok súvisiacich s princípmi etickej neutrality štátu a tolerancie, ktoré predstavujú určité spôsoby odpovedania na výzvy a otvorené problémy spájané s etickým pluralizmom. Vyúsťuje do kontextuálnej analýzy danej problematiky vo vzťahu k vybraným nábožensko-svetonázorovým a morálnym kontroverziám v pluralitnej spoločnosti.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Eva Fandelová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Milan Džupina - Peter Mikuláš - Lucia Spálová - Györgyi Janková - Ivana Polakevičová - Andrea Lesková - Hana Kiková - Tomáš Koprda - Zuzana Bačíková - Dana Hodinková - Edita Štrbová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Magdaléna Kačániová - Jana Vernarcová - Blandína Šramová
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017
 
 
Vedecký projekt je zameraný na problematiku sociálnej zodpovednosti v reklame a jej pôsobenie prostredníctvom modelov na adolescentov. Zaoberá sa špecifickým typom modelov – celebritami a ich pôsobením v reklame orientovanej na sociálnu oblasť.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Martina Pavlíková - Miroslav Lyko - Ciprian Turčan - Ľuboš Török - Cyril Diatka - Dana Kuchariková - Martin Štúr - Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Máhrik, T.
 
 
Partneri projektu: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto (Kanada)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
 
 
Projekt sa zameriava na hľadanie nových spôsobov interpretácie posolstva S. Kierkegaarda v teologickom a filozofickom kontexte. Výsledkom uvedeného hľadania bude nová koncepcia a nová interpretačná metóda Kierkegaardovho myslenia. V jednotlivých fázach bude aktivita projektu zameraná hlavne na pojmy identity človeka, zmyslu existencie, slobody a viery, významu religiozity v 21. storočí.
 
     
     
 
VEGA -> 1/0144/13: Znaky a významy hodnôt
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Kondrla
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Miroslav Lyko - Andrea Lesková - Ivana Miháliková - Dušan Teplan - Petra Pavlovičová - Ľubor Gál - Martina Pavlíková - Tibor Máhrik - Pavol Hladík - Andrej Gogora
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Máhrik, T.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
 
 
Projekt sa zameriava na skúmanie hodnôt v ich sémantickom, semiotickom a pragmatickom kontexte. Hľadá odpoveď na otázku, akými znakmi označujeme hodnoty, nakoľko sa tieto znaky odlišujú od ostatných znakov systému, špeciálne sa kladie dôraz na morálne hodnoty, ich označovanie a interpretáciu významu. Projekt sa rovnako zameriava aj na významy hodnôt vo všeobecnosti, teda možnú interpretáciu znakov hodnôt a definuje hranice ich interpretácie.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Dagmar Marková - Jarmila Jurová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Hlebová Bibiána, Doc., PaedDr. PhD. - D Ďorďovičová-Sopková Jana, Mgr. Sopková Jana - D Semanová Anna, Mgr. - Horňák Ladislav, Doc. PaedDr. PhD. - Lištiak Mandzáková Stanislava, PaedDr. PhD.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2015
 
 
Projekt je zameraný na behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Bianchi, G. (Slovenská akadémia vied), Lukšík, I. (Slovenská akadémia vied), Rovňanová, L. (UMB v Banskej Bystrici)
 
 
Partneri projektu: Ine Vanwesenbeeck - Rutgers Nisso Groep, Expert centre on sexuality, the Netherlands s ďalšími spoluriešiteľmi: 1. University of Potsdam, Department of Psychology, Germany, 2. Stockholm University, Faculty of Law, Sweden, 3. MTVC, Training, Research and Development Centre, Lithuania, 4. Papardes zieds, Ass. for Family Planning and Sexual Health, Latvia, 5. Technical University of Lisbon, Faculty of Human Kinetics, Portugal, 6. YouAct, European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights, 7. University of Warsaw, Poland, 8. Društvo ŠKUC, Slovenia, 9. Department of Social Work, TEI, Crete, Greece
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2015
 
 
Projekt je zameraný na skúmanie prekračovania noriem a to v rámci dvoch bipolárnych ortogonálnych dimenzií, individuálnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti. Výsledky porušenia status quo bude možné zaradiť do štyroch kvadrantov: spokojnosť jedinca a prospešnosť pre spoločnosť, spokojnosť jedinca a škodlivosť spoločnosti, nespokojnosť jedinca a prospešnosť pre spoločnosť, nespokojnosť jedinca a neprospešnosť spoločnosti.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Lenka Haburajová Ilavská - Martin Lulei - Anna Tirpáková - Ľuba Pavelová - Martina Hrozenská - Jarmila Jurová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: I. Lukšík (PF Univerzity Komesnkého), Janiš, K. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Janebová, R. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Truhlářová, Z. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika)
 
 
Partneri projektu: Univerzita Hradec Králové, Česká republika
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Cieľom projektu je analyzovať majoritné a minoritné sexuálne životné štýly, v ktorých si mladí ľudia organizujú sexuálny život a popísať ich socio-kultúrne, behaviorálne a demografické súvislosti. Ako výskumný nástroj využijeme dotazník, hĺbkové interview a autobiografickú metódu. Vo výskume bude využívaná kombinácia kvalitatívneho a kvantitatívneho prístupu.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Martin Hetényi - Pavol Koprda - Peter Liba - Zvonko Taneski - Jozef Michalov - Miroslav Glejtek
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Hurbanič M. (UK v Bratislave), Meško, M. (VHÚ MO SR)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave je potrebné skúmať komplexne. Upriamime sa na analýzu obdobia pred príchodom misie na Veľkú Moravu v oblasti historickej, archeologickej, cirkevno-teologickej a umenovednej. Výskum sa zameria na: 1. byzantský vzdelávací systém v 9. storočí; 2. koncepciu a politické pozadie byzantských misií; 4. byzantskú liturgiu a slovanský jazyk v liturgii; 5. predcyrilometodské misie na našom území; 6. právny systém v Byzancii.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Korený
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Jarmila Jurová - Andrea Blaščíková - Adrian Michalík
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Zálešák, T.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 15.04.2009
 
 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011
 
 
Projekt sa zameriava na kontextuálny výskum tolerancie vo vzťahu k faktu eticko-kultúrnej diferencie, t. j. vo vzťahu k eticky, kultúrne, nábožensky a svetonázorovo diferentným identitám modernej pluralitnej spoločnosti. Dôraz kladie na komparatívnu analýzu špecifického tolerančného potenciálu liberalizmu, komunitarizmu, konzervativizmu a kresťanstva.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Bianchi, G. - Lukšík, I. - Plichtová, J. - Rosová, V. - Višňovský, E. - Lášticová, B . - Pertjánošová, M.
 
 
Partneri projektu: Gideon Calder (University of Wales, Newport, UK); Maria Augustinova (Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, France)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2011
 
 
Cieľom projektu je holisticky explorovať dynamiku noriem - ich vytváranie, dodržiavanie a porušovanie – vo vzťahu jednotlivec-skupina-majorita. Výskumné témy sú zamerané na skúmanie normativity v oblasti rovnosti príležitostí, spravodlivosti/i, zodpovednosti, intimity, udržateľného rozvoja s cieľom zistiť, ako sú normy vyjednávané v horizontálnych a vertikálnych sociálnych vzťahoch.
 
     
     
 
VEGA -> 1/0013/03: Formácia dobrého človeka
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Michalov
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Kluvanec, D. - Tučná, E. - Liba, P. - Čukan, J. - Žbirková, V. - Hajko, D. - Kmeť, T. - Diatka, C. - Fandelová, E. - Lomnický, I. - Kondrla, P. - Linet, P. - Lesková, A. - Minárová, A. - Kútny, I. - Jozek, M. - Blaščíková, A. - Ciprianová, E. - Korený, P.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2003 - 12/2005
 
 
Projekt bol zameraný na formovanie dobrého človeka v multidisciplinárnom pohľade.
 
     
     
 
KEGA
 
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Andrea Lesková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 11/2018
 
 
Projekt si kladie za cieľ vytvorenie učebných textov a učebných pomôcok z nanoetiky pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia. Učebné texty sú určené pre študentov v humanitných, sociálnych i prírodných vedách. Súčasťou projektu je aj webová platforma, ktorá bude slúžiť na výmenu a zhromažďovanie informácií k problematike nanoetiky.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Margita Jágerová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Miroslava Obuchová - Jana Ambrózová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: R. Janošcová, Katedra mechatroniky, Trenčianska univeerzita A. Dubčeka
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009
 
 
Podstatou predkladaného projektu je vytvorenie multimediálneho DVD nosiča, so zameraním na záchranu významných kultúrnych hodnôt a jeho aplikácia vo vzdelávacom procese vo viacerých vedných odboroch so zameraním na etnokultúrne tradície, etnomuzikológiu, etnochoreológiu, kulturológiu, hudobnú výchovu vrátane prípravy učiteľov pre základné školy a pre prácu s detskými folklórnymi telesami.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Lenovský
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Jaroslav Čukan - Boris Michalík - Michal Kurpaš - Roman Zima - Jana Hučková - Michala Dubská - Andrea Lesková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 21.03.2013
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2014
 
 
Cieľom predloženého projektu je vytvoriť efektívny model hodnotenia kultúrneho potenciálu na konkrétnom území, aký doteraz neexistuje. Model evalvácie je potrebný v rámci výučby disciplín o kultúrnom dedičstve a o kultúrnom cestovnom ruchu kvôli možnosti efektívnejšieho využitia absolventov aj súčastí kultúrneho dedičstva v spoločenskej praxi.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Emil Komárik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 13.02.2012
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 1/2012
 
 
Vzdelávací program na podporu výchovy charakteru
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Milan Jozek - Zvonko Taneski - Egon Wiedermann
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Hlavným zámerom je: 1. pripraviť učebnú pomôcku - multimediálnu databázu pre učiteľov a študentov stredných škôl v predmete dejepis. Databáza zverejnená na internete umožní získať výber prameňov k dejinám Slovanov predovšetkým k byzantskej misii, 2. zrealizovať školiace pracovisko, ktoré by poskytovalo odborné komentáre pre pedagógov k práci s danou databázou, 3. v rámci celoživotného vzdelávania pedagógov poskytovať im ďalšie odborné poradenstvo.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Júlia Ivanovičová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Blažeková, M. - Lohinová, N. - Masariková, A. - Žbirková, V.
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: P. Čerňanský (PdF TU Trnava), M. Záborská (ZŠ Benková, Nitra), R. Horylová (PdF TU Trnava)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 12.06.2006
 
 
Doba riešenia: 9/2006 - 12/2008
 
 
Projekt je zameraný na rozvíjanie povedomia detí a mládeže v oblasti regionálnej výchovy, ktorá sa sústreďuje na sprístupnenie poznatkov o kultúrnych tradíciách. Súčaťou projektu je lektorská činnosť, organizovanie rôznych kultúrnych podujatí zameraných na regionálnu výchovu.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Martina Hrozenská
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ondrejkovič, P. - Marková, D. - Haburajová-Ilavská, L. - Kasanová, A. - Tomka, M. - Vondráková, E.
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: I. Vaňo (FN Nitra
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 07.12.2006
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 8/2008
 
 
Celosvetovo sa zaznamenáva starnutie populácie a tento fakt je potrebné zachytiť vo vzdelávaní budúcich pracovníkov "pomáhajúcich profesií". Princípy OSN pre starších ľudí sú v zásade obsiahnuté aj v rozhodnutí komisie EÚ č.91/544 a 93/417. Ide o princípy nezávisloti, zúčastnenosti, sebarealizácie a dôstojnosti. Nové paradigymy vied kladú dôraz na komplexnosť, celistvosť, interdisciplinaritu vied , ako aj na individualizáciu, etiku a hľadanie zmyslu života.
 
     
     
 
MESTO NITRA, NSK
 
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Eva Pavlíková - Martin Štúr - Ľuboš Török
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Doba riešenia: 6/2012 - 12/2012
 
 
Projekt skúma využitie špecifického filozoficko - existenciálneho prístupu S. Kierkegaarda k tolerancii. Zároveň ponúka využitie tohto prístupu k riešeniu otázok spolužitia majoritnej spoločnosti s minoritami v kontexte Nitrieanskeho samosprávneho kraja.
 
     
     
 
INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY
 
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Gogora
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2016
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2017
 
 
Primárnym cieľom projektu „Digital humanities a filozofia“ je preskúmať metodologický potenciál interdisciplinárneho priesečníku filozofie a digital humanities (humanitný výskum umožnený digitálnymi nástrojmi, prezentovaný v digitálnej forme a obohacujúci tradičné metódy a výstupy). Plánuje zmapovať existujúce projekty, ktoré aplikovali digitálne nástroje a zdroje vo filozofickom skúmaní; analyzovať a kategorizovať tieto projekty podľa typu aplikovaného digitálneho nástroja (textová analýza, vizualizácia, kooperácia); a na základe toho sumarizovať metodologické predpoklady využitia digitálnych nástrojov a zdrojov vo filozofickom skúmaní. Uvedenú problematiku plánuje projekt vysvetliť aj prostredníctvom rekonštrukcie polemickej diskusie, ktorá prebieha medzi predstaviteľmi digital humanities a filozofickou obcou. Hlavným prínosom projektu je zdôraznenie metodologického potenciálu aplikácie digitálnych nástrojov a zdrojov vo filozofii; sprehľadnenie problematiky, ktorá nie je v domácom ani zahraničnom vedeckom diskurze systematicky rozpracovaná, no zároveň je aktuálna a perspektívna.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Gogora
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2015
 
 
Projekt „Digital humanities – prehľad a aplikácie“ mapuje vývin a podmienky oblasti skúmania, ktorá sa nazýva digital humanities a ilustruje využitie jej nástrojov pre spoločenskovedný výskum a vzdelávanie. Metodika projektu sa zakladá na textovej analýze danej problematiky a generovaní ukážok využitia softvérových nástrojov. Prínosom je sprostredkovanie poznatkov domácemu vedeckému spoločenstvu o aktuálnom trende v spoločenských vedách a jeho aplikáciach.
 
     
     
 
PRO-2010-4/156-47:191013: Etika a existencionalizmus
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Khan, A. Evans, C.S. Martín, J.
 
 
Partneri projektu: 1. partner (Kanada) 2. partner (U.S.A.) 3. partrner (Španielsko)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: USA
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 24.02.2010
 
 
Doba riešenia: 1/2011 - 5/2011
 
 
Medzinárodná vedecká konferencia v Nitre, organizovaná Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF v Nitre v spolupráci s Univerzitou v Toronte (Kanada) a Kierkegaardovou spoločnosľou na Slovensku (predseda doc. R. Králik). Dátum konania - september 2010.
 
     
     
     
 
UGA -> I-12-206-01: Interkultúrne dialógy
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Obuchová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ivana Miháliková - Juraj Skačan
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Chalupský P. (Katedra anglistiky a amerikanistiky, PF Karlova Univerzita v Prahe)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 1/2014
 
 
Projekt predstavuje prepojenie humanistickej koncepcie etickej teórie s konkrétnymi edukačnými aktivitami podnecujúcimi empatiu, toleranciu a medzikultúrne porozumenie v kontexte pluralitnej spoločnosti a globálneho svetového spoločenstva.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ľuba Pavelová - Anna Tirpáková - Lenka Haburajová Ilavská - Martina Hrozenská - Martin Lülei - Jarmila Jurová - Jana Kotrusová - Andrea Lesková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Janiš, K. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Mitlohner, M. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Truhlářová, Z. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 2/2007 - 2/2010
 
 
Výskum je orientovaný na sexuálne a partnerské skúsenosti v individuálnom sexuálnom vývine mužov a žien mladšieho dospelého veku. Zameriava sa na zisťovanie diferencií v ich sexuálnom správaní z hľadiska jednotlivých foriem partnerských, resp. sexuálnych vzťahov a má ambíciu analyzovať aj niektoré aspekty sexuálneho a partnerského správania z hľadiska zdravia.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Jarmila Jurová - Jana Kotrusová - Andrea Lesková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Janiš, K. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Mitlohner, M. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Truhlářová, Z. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 1/2009
 
 
Cieľom projektu je v nadväznosti na projekt GAM IV/2007/FSVaZ v roku 2007 pokračovať vo výskume zameranom na preferenciu foriem partnerských a sexuálnych foriem vzťahov u heterosexuálnych mužov a žien mladšieho dospelého veku. Za cieľ projektu si kladieme zrealizovať výskum v oblasti sociálnej organizácie sexuality.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2007
 
 
Projekt si kladie za cieľ realizovať predvýskum, ktorý bude zameraný na overenie výskumného nástroja – vlastne zostrojeného dotazníka, zisťujúceho sexuálne životné štýly mužov a žien mladšieho dospelého veku a ich sexuálne aspekty.
 
     
     
 
ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY
 
   
  Kierkegaardova etika a jej význam pre spoločnosť / KIERKEGAARD’S ETHICS AND ITS MEANING FOR SOCIETY  
  Registračné číslo ZML-2017/1-508:191006
  Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D.
  Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th.D., PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., Mgr. Viera Zozuľaková, PhD., Mgr. Ciprian Turčan, PhD., PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., doc. PhDr. Michal Valčo, PhD., doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. - doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. - PhDr. Ľuboš Török, PhD.
  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard
  Medzinárodný vedecký projekt zameraný na tieto výskumné ciele: analýza súčasnej sociálno-kultúrnej situácie v Európe, pokiaľ ide o naliehavé etické výzvy, ktorým dnes čelí spoločnosť, ako aj jednotlivci, identifikácia metodiky a myšlienky Kierkegaarda, ktoré by sa mohli potenciálne stať zdrojom súčasného etického, sociálneho a filozofického diskurzu v Európe a zverejnenie vedeckej monografie, ktorá zhrnie zistenia výskumu a pomôže šíriť výsledky projektu pre širokú verejnosť na Slovensku i mimo nej.
  Participanti: Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kierkegaarda, KVAE FF UKF Nitra a Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Malaga, Universidad de Granada, Španielsko
  E-Mail projektu: rkralik@ukf.sk
  Doba riešenia 9/2017 - 1/2019
   
   
  International Scientific Research Project -> ZML-2016/1-1172:191006: Kierkegaard, Communication & Mass Media
  Zodpovedný riešiteľ: Martina Pavlikova
  Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Marcela Antošová - Peter Kondrla - Michal Valčo - Martin Štúr - Klement Mitterpach - Vladimir Manda - - Tibor Máhrik
  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Goethe University Frankfurt, Germany
  Webová stránka: https://www.uni-frankfurt.de/64293377/Kierkegaard-Communication
  Doba riešenia: 10/2016 – 12/2017
  Výskumné ciele projektu:1) analyzovať Kierkegaardovu teóriu priamej a nepriamej komunikácie;
2) identifikovať historické pozadie Kierkegaardovho postoja a porovnať ho so súčasnou pozíciou a podstatou modernej masmediálnej komunikácie;
3) poskytnúť korešpondujúce lekcie na Univerzite
4) publikovať niekoľko vedeckých monografií, ktoré budú sumarizovať závery výskumu a pomôžu šíriť výsledky projektu širokej verejnosti
   
   
 
VTS -> 35 09412 Z-15-102/0013: Kierkegaard and Classical Greek Thought
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martina Pavlíková - Peter Kondrla - Jarmila Jurová - Cyril Diatka - Vladimír Manda - Ciprian Turčan - Klement Mitterpach - Martin Štúr - Andrej Gogora - Marek Debnár
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Khan, A. (University of Toronto), Burgess, A. (University of New Mexico) Probucká, D. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Schreiber, G. (Frankfurt University)
 
 
Partneri projektu: 1. Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto, Canada, 2. Goethe University Frankfurt, Germany (Institute for Systematic Theology and Philosophy of Religion)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 23.09.2015
 
 
Doba riešenia: 9/2015 - 12/2016
 
 
Throughout his life Kierkegaard draws inspiration from classical Greek thinkers. Over and over he refers to Plato, Aristotle, and other Greek philosophers, as well as to Greek rhetoricians, dramatists, poets, and historians. For Kierkegaard “the Greeks” (and, above all, his favorite philosopher, Socrates) represent the ideal of a life combining individual reflection with ethical action—an ideal he finds all too often ignored within nineteenth-century Copenhagen.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Martina Pavlíková - Peter Kondrla - Lýdia Čechová - Jarmila Jurová - Martin Štúr - Michala Dubská - Natália Rusnáková - Ľuboš Török - Igor Tyšš - Martin Hetényi - Katarína Gabašová - Marcela Antošová - Marwan Al-Absi - Marek Debnár
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Abrahim Khan (Canada), Pia Søltoft (Denmark), Gerhard Schreiber (Germany), Primoz Repar (Slovenia), Troy Wellington Smith (USA), Mária Binetti (Argentina), Jonas Roos (Brasil), Igor Tavilla (Italy), Andras Nagy (Hungaria), Humberto Ortega Villaseñor (Mexico), Yasemin Akış (Turkey), Anton Bech Jorgensen (Denmark), Guðmundur Björn Þorbjörnsson (Iceland), Velga VeverE (Latvia), Iulian Rusu (Romania), Dalimír Hajko (Slovakia), Jose Garcia Martin (Spain), Dorota Probucka (Poland), Michal Valčo (Slovakia), Peter Šturák (Slovakia), Marian Fedorko (Slovakia), Cyril Hišem (Slovakia), Václav Umlauf (Czech Republic), Bojan Žalec (Slovenia), Katarína Valčová (Slovakia), Hedviga Tkáčová (Slovakia), Marie Roubalová (Czech Republic)
 
 
Partneri projektu: 1. Goethe University Frankfurt (Germany) 2. Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto (Canada) 3. University of Žilina (Slovakia)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 15.07.2015
 
 
Doba riešenia: 8/2015 - 6/2016
 
 
(1) to analyze the contemporary socio-cultural situation as regards pressing ethical challenges for both the society and individuals; (2) to identify Kierkegaard’s methodology and ideas that could potentially become a resource for contemporary theological, ethical, and philosophical discourse; (3) to explore the relationship between Kierkegaard’s theological, ethical, and philosophical insights and current ethical challenges.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Štúr
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Doba riešenia: 7/2007 - 9/2009
 
 
Kierkegaard and Faith
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Mária Klobušická
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Rámcový program Ministerstva školstva Poľska
 
 
Doba riešenia: 11/2014 - 3/2015
 
 
Projekt Hodnoty konzumnej spoločnosti. Porovnávanie konzumnej spoločnosti v Poľsku a na Slovensku
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Dalimír Hajko
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Tkáčová, K. (Žilinská univerzita)
 
 
Partneri projektu: Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine Trinity College, University of Toronto, Kanada
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 3/2014
 
 
Vedeckí pracovníci z 5 štátov (Kanada, USA, Japonsko, Slovensko, Ukrajina) vytvoria pracovné skupiny, ktorých cieľom bude analyzovať a skúmať filozofický prínos Sorena Kiekregaarda pre súčasnosť. Výstupom projektu bude publikácia.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Roman Králik
 
 
Partneri projektu: Central European Research Institute of Soren Kierkegaard Kierkegaard Circle, Universit of Toronto University of Ljubljana Charles University in Prague
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Doba riešenia: 4/2012 - 9/2013
 
 
Kierkegaard and Existential Turn
 
     
     
 
ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY
 
 
ClonickPubGr#2015-3: Adlerian Ethics
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Čechová, D. (UK v Bratislave)
 
 
Partneri projektu: NASAP - North American Society for Adlerian Psychology
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: USA
 
 
Doba riešenia: 2/2015 - 3/2016
 
 
Hlavným cieľom projektu je základný výskum kategórií adlerovskej etiky a ich aplikácií v poradenstve. Projekt je zameraný na syntézu etického a psychologického smerovania adlerovskej teórie. Výstupom z projektu bude monografia „Adlerian Ethics“.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Martina Pavlíková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Michal Valčo, Dalimír Hajko ZU v Ziline, Primož Repar - CERI-SK, Slovenia
 
 
Partneri projektu: 1. Roanoke College 221 College Lane, Salem, USA The Robert Benne Center for Virginia 24153, USA Religion and Society Phone: (+1) 540-375-4919 (Holder of the Project) Email: jpeterson@roanoke.edu Prof. James Peterson, PhD. 2. University of Žilina in Žilina Faculty of Humanities Department of Religious Studies Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministertsvo zahraničných vecí SRN
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.09.2013
 
 
Doba riešenia: 5/2013 - 12/2015
 
 
Roanake College, The Robert Benne Center for Religion & Society, Salem, USA. - to understand the current social and cultural context of the Czech Republic and Slovakia; - to analyze current social and theological challenges/contested issues; - to analyze the relationship between Kierkegaard’s religious and philosophical insights and some of the current issues in the new democratic society in the Czech Republic and Slovak Republic,
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Milan Jozek
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Milan Jozek - Jarmila Jurová - Adrian Michalík - Vladimír Manda - Roman Králik - Peter Korený - Andrea Lesková - Mária Klobušická
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Kiepas, A. (University of Silesia), Machura, P. (University of Silesia), Wieczorek, K. (University of Silesia), Wojewoda, M. (University of Silesia), Małek, M. (Wrocław University of Technology), Kvaltýn, P. (Masaryk University), Ježková, V. (Masaryk University), Gango, G. (Hungarian Academy of Sciences), Mester, B. (Hungarian Academy of Sciences), Kovács, G. (Hungarian Academy of Sciences)
 
 
Partneri projektu: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra (Slovenská republika) Masarykova univerzita Brno (Česká republika) Maďarská akadémia vied (Maďarská republika)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Vyšegrádsky fond
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.07.2009
 
 
Doba riešenia: 6/2010 - 5/2011
 
 
Cieľom projektu je odpovedať na základné sociálno-axiologické otázky týkajúce sa spoločenstiev skupiny V4, resp. akým zmenám podlieha ich interpretácia v tradíciách stredoeurópskeho priestoru. Projekt predpokladá organizáciu dvoch konferencií zameraných na problematiku a pojmy zadefinované v názve.
 
     
     
 
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
 
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Libor Vozár
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ružena Žilová - Marcela Verešová - Lívia Fenyvesiová - Jana Duchovičová - Attila Komzsík - Miroslava Líšková - Ladislav Baráth - Ľubor Pilárik - Emília Janecová - Michal Čerešník - Diana Kanásová - Ladislav Baráth - Anna Sándorová - Anna Križanová - Denisa Selická - Viera Štefancová - Edita Gromová - Ivona Fraňová - Jana Krajčovičová - Jozef Dobiš - Ľubomír Balko - Martin Drlík - Jozef Kapusta - Július Jenis - Peter Švec - Dana Malá - Stanislav Ďurfina - Marián Petrík - Milan Tvrdoň - Milan Oravec - Ľuboš Török - Daniela Müglová - Jozef Štefčík - Soňa Hodáková - Janka Hečková - Adriana Kičková - Alena Mikulášová - Ivana Gallová - Jana Luprichová - Jarmila Jurová - Ľuba Pavelová - Veronika Šándorová - Silvia Hrozenská - Jana Filová - Oľga Desetová - Dana Mikulcová - Martin Jošt - Alexandra Oborčoková - Danica Tupá - Tatiana Palkovičová - Bibiána Chudá
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Lipovská, B. - Šebková, H. - Roskovec, V. - Stašková, J. - Owen, C. - Vetráková, M. - Talášová, J. - Vaško, R. - Fodor, O. - Novacká, Ľ. - Grman, J.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 11/2011 - 11/2013
 
 
Projekt zavedením interného systému kvality vzdelávania na základe implementácie ESG výrazne posilní princíp kultúry a kvality na UKF v Nitre. Zámerom je kreovať interné nástroje na hodnotenie kvality podľa ESG.