Zahraničné kultúrne a vzdelávacie projekty

   
 
ClonickPubGr#2015-3: Adlerian Ethics
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Čechová, D. (UK v Bratislave)
 
 
Partneri projektu: NASAP - North American Society for Adlerian Psychology
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: USA
 
 
Doba riešenia: 2/2015 - 3/2016
 
 
Hlavným cieľom projektu je základný výskum kategórií adlerovskej etiky a ich aplikácií v poradenstve. Projekt je zameraný na syntézu etického a psychologického smerovania adlerovskej teórie. Výstupom z projektu bude monografia „Adlerian Ethics“.
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Martina Pavlíková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Michal Valčo, Dalimír Hajko ZU v Ziline, Primož Repar - CERI-SK, Slovenia
 
 
Partneri projektu: 1. Roanoke College 221 College Lane, Salem, USA The Robert Benne Center for Virginia 24153, USA Religion and Society Phone: (+1) 540-375-4919 (Holder of the Project) Email: jpeterson@roanoke.edu Prof. James Peterson, PhD. 2. University of Žilina in Žilina Faculty of Humanities Department of Religious Studies Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministertsvo zahraničných vecí SRN
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.09.2013
 
 
Doba riešenia: 5/2013 - 12/2015
 
 
Roanake College, The Robert Benne Center for Religion & Society, Salem, USA. - to understand the current social and cultural context of the Czech Republic and Slovakia; - to analyze current social and theological challenges/contested issues; - to analyze the relationship between Kierkegaard’s religious and philosophical insights and some of the current issues in the new democratic society in the Czech Republic and Slovak Republic,
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Milan Jozek
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Milan Jozek - Jarmila Jurová - Adrian Michalík - Vladimír Manda - Roman Králik - Peter Korený - Andrea Lesková - Mária Klobušická
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Kiepas, A. (University of Silesia), Machura, P. (University of Silesia), Wieczorek, K. (University of Silesia), Wojewoda, M. (University of Silesia), Małek, M. (Wrocław University of Technology), Kvaltýn, P. (Masaryk University), Ježková, V. (Masaryk University), Gango, G. (Hungarian Academy of Sciences), Mester, B. (Hungarian Academy of Sciences), Kovács, G. (Hungarian Academy of Sciences)
 
 
Partneri projektu: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra (Slovenská republika) Masarykova univerzita Brno (Česká republika) Maďarská akadémia vied (Maďarská republika)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Vyšegrádsky fond
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.07.2009
 
 
Doba riešenia: 6/2010 - 5/2011
 
 
Cieľom projektu je odpovedať na základné sociálno-axiologické otázky týkajúce sa spoločenstiev skupiny V4, resp. akým zmenám podlieha ich interpretácia v tradíciách stredoeurópskeho priestoru. Projekt predpokladá organizáciu dvoch konferencií zameraných na problematiku a pojmy zadefinované v názve.