Zahraničné výskumné projekty

 

  Kierkegaardova etika a jej význam pre spoločnosť / KIERKEGAARD’S ETHICS AND ITS MEANING FOR SOCIETY  
  Registračné číslo ZML-2017/1-508:191006  
 
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D.
 
 
Spoluriešitelia z UKF: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th.D., PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., Mgr. Viera Zozuľaková, PhD., Mgr. Ciprian Turčan, PhD., PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., doc. PhDr. Michal Valčo, PhD., doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD. - doc. Mgr. Martin Štúr, PhD. - PhDr. Ľuboš Török, PhD.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:  Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard
 
 
Medzinárodný vedecký projekt zameraný na tieto výskumné ciele: analýza súčasnej sociálno-kultúrnej situácie v Európe, pokiaľ ide o naliehavé etické výzvy, ktorým dnes čelí spoločnosť, ako aj jednotlivci, identifikácia metodiky a myšlienky Kierkegaarda, ktoré by sa mohli potenciálne stať zdrojom súčasného etického, sociálneho a filozofického diskurzu v Európe a zverejnenie vedeckej monografie, ktorá zhrnie zistenia výskumu a pomôže šíriť výsledky projektu pre širokú verejnosť na Slovensku i mimo nej.
 
 
Participanti: Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kierkegaarda, KVAE FF UKF Nitra a Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Malaga, Universidad de Granada, Španielsko
 
 
E-Mail projektu: rkralik@ukf.sk
 
 
Doba riešenia 9/2017 - 1/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
  International Scientific Research Project -> ZML-2016/1-1172:191006: Kierkegaard, Communication & Mass Media  
  Zodpovedný riešiteľ: Martina Pavlikova  
  Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Marcela Antošová - Peter Kondrla - Michal Valčo - Martin Štúr - Klement Mitterpach - Vladimir Manda - - Tibor Máhrik  
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Goethe University Frankfurt, Germany
 
   
  Doba riešenia: 10/2016 – 12/2017  
  Výskumné ciele projektu:1) analyzovať Kierkegaardovu teóriu priamej a nepriamej komunikácie;
2) identifikovať historické pozadie Kierkegaardovho postoja a porovnať ho so súčasnou pozíciou a podstatou modernej masmediálnej komunikácie;
3) poskytnúť korešpondujúce lekcie na Univerzite
4) publikovať niekoľko vedeckých monografií, ktoré budú sumarizovať závery výskumu a pomôžu šíriť výsledky projektu širokej verejnosti

 
     
     
 
VTS -> 35 09412 Z-15-102/0013: Kierkegaard and Classical Greek Thought
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martina Pavlíková - Peter Kondrla - Jarmila Jurová - Cyril Diatka - Vladimír Manda - Ciprian Turčan - Klement Mitterpach - Martin Štúr - Andrej Gogora
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Khan, A. (University of Toronto), Burgess, A. (University of New Mexico) Probucká, D. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Schreiber, G. (Frankfurt University)
 
 
Partneri projektu: 1. Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto, Canada, 2. Goethe University Frankfurt, Germany (Institute for Systematic Theology and Philosophy of Religion)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 23.09.2015
 
 
Doba riešenia: 9/2015 - 12/2016
 
 
Throughout his life Kierkegaard draws inspiration from classical Greek thinkers. Over and over he refers to Plato, Aristotle, and other Greek philosophers, as well as to Greek rhetoricians, dramatists, poets, and historians. For Kierkegaard “the Greeks” (and, above all, his favorite philosopher, Socrates) represent the ideal of a life combining individual reflection with ethical action—an ideal he finds all too often ignored within nineteenth-century Copenhagen.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Martina Pavlíková - Peter Kondrla - Lýdia Čechová - Jarmila Jurová - Martin Štúr - Michala Dubská - Natália Rusnáková - Ľuboš Török - Igor Tyšš - Martin Hetényi - Katarína Gabašová - Marcela Antošová - Marwan Al-Absi - Andrej Gogora
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Abrahim Khan (Canada), Pia Søltoft (Denmark), Gerhard Schreiber (Germany), Primoz Repar (Slovenia), Troy Wellington Smith (USA), Mária Binetti (Argentina), Jonas Roos (Brasil), Igor Tavilla (Italy), Andras Nagy (Hungaria), Humberto Ortega Villaseñor (Mexico), Yasemin Akış (Turkey), Anton Bech Jorgensen (Denmark), Guðmundur Björn Þorbjörnsson (Iceland), Velga VeverE (Latvia), Iulian Rusu (Romania), Dalimír Hajko (Slovakia), Jose Garcia Martin (Spain), Dorota Probucka (Poland), Michal Valčo (Slovakia), Peter Šturák (Slovakia), Marian Fedorko (Slovakia), Cyril Hišem (Slovakia), Václav Umlauf (Czech Republic), Bojan Žalec (Slovenia), Katarína Valčová (Slovakia), Hedviga Tkáčová (Slovakia), Marie Roubalová (Czech Republic)
 
 
Partneri projektu: 1. Goethe University Frankfurt (Germany) 2. Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto (Canada) 3. University of Žilina (Slovakia)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 15.07.2015
 
 
Doba riešenia: 8/2015 - 6/2016
 
 
(1) to analyze the contemporary socio-cultural situation as regards pressing ethical challenges for both the society and individuals; (2) to identify Kierkegaard’s methodology and ideas that could potentially become a resource for contemporary theological, ethical, and philosophical discourse; (3) to explore the relationship between Kierkegaard’s theological, ethical, and philosophical insights and current ethical challenges.
 
 
 
 
     
   
 
Koordinátor z UKF: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Štúr
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Doba riešenia: 7/2007 - 9/2009
 
 
Kierkegaard and Faith
 
 
 
 
     
   
 
Koordinátor z UKF: Mária Klobušická
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Rámcový program Ministerstva školstva Poľska
 
 
Doba riešenia: 11/2014 - 3/2015
 
 
Projekt Hodnoty konzumnej spoločnosti. Porovnávanie konzumnej spoločnosti v Poľsku a na Slovensku
 
 
 
 
     
   
 
Koordinátor z UKF: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Dalimír Hajko
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Tkáčová, K. (Žilinská univerzita)
 
 
Partneri projektu: Skovoroda Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine Trinity College, University of Toronto, Kanada
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 3/2014
 
 
Vedeckí pracovníci z 5 štátov (Kanada, USA, Japonsko, Slovensko, Ukrajina) vytvoria pracovné skupiny, ktorých cieľom bude analyzovať a skúmať filozofický prínos Sorena Kiekregaarda pre súčasnosť. Výstupom projektu bude publikácia.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Roman Králik
 
 
Partneri projektu: Central European Research Institute of Soren Kierkegaard Kierkegaard Circle, Universit of Toronto University of Ljubljana Charles University in Prague
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Doba riešenia: 4/2012 - 9/2013
 
 
Kierkegaard and Existential Turn