Iné domáce, kultúrne a vzdelávacie projekty

   
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Eva Pavlíková - Martin Štúr - Ľuboš Török
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj (MESTO NITRA, NSK)
 
 
Doba riešenia: 6/2012 - 12/2012
 
 
Projekt skúma využitie špecifického filozoficko - existenciálneho prístupu S. Kierkegaarda k tolerancii. Zároveň ponúka využitie tohto prístupu k riešeniu otázok spolužitia majoritnej spoločnosti s minoritami v kontexte Nitrieanskeho samosprávneho kraja.
 
     
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Gogora
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2016
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2017
 
 
Primárnym cieľom projektu „Digital humanities a filozofia“ je preskúmať metodologický potenciál interdisciplinárneho priesečníku filozofie a digital humanities (humanitný výskum umožnený digitálnymi nástrojmi, prezentovaný v digitálnej forme a obohacujúci tradičné metódy a výstupy). Plánuje zmapovať existujúce projekty, ktoré aplikovali digitálne nástroje a zdroje vo filozofickom skúmaní; analyzovať a kategorizovať tieto projekty podľa typu aplikovaného digitálneho nástroja (textová analýza, vizualizácia, kooperácia); a na základe toho sumarizovať metodologické predpoklady využitia digitálnych nástrojov a zdrojov vo filozofickom skúmaní. Uvedenú problematiku plánuje projekt vysvetliť aj prostredníctvom rekonštrukcie polemickej diskusie, ktorá prebieha medzi predstaviteľmi digital humanities a filozofickou obcou. Hlavným prínosom projektu je zdôraznenie metodologického potenciálu aplikácie digitálnych nástrojov a zdrojov vo filozofii; sprehľadnenie problematiky, ktorá nie je v domácom ani zahraničnom vedeckom diskurze systematicky rozpracovaná, no zároveň je aktuálna a perspektívna.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Andrej Gogora
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2015
 
 
Projekt „Digital humanities – prehľad a aplikácie“ mapuje vývin a podmienky oblasti skúmania, ktorá sa nazýva digital humanities a ilustruje využitie jej nástrojov pre spoločenskovedný výskum a vzdelávanie. Metodika projektu sa zakladá na textovej analýze danej problematiky a generovaní ukážok využitia softvérových nástrojov. Prínosom je sprostredkovanie poznatkov domácemu vedeckému spoločenstvu o aktuálnom trende v spoločenských vedách a jeho aplikáciach.
 
 
 
 
     
 
PRO-2010-4/156-47:191013: Etika a existencionalizmus
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Khan, A. Evans, C.S. Martín, J.
 
 
Partneri projektu: 1. partner (Kanada) 2. partner (U.S.A.) 3. partrner (Španielsko)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: USA
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 24.02.2010
 
 
Doba riešenia: 1/2011 - 5/2011
 
 
Medzinárodná vedecká konferencia v Nitre, organizovaná Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky, FF UKF v Nitre v spolupráci s Univerzitou v Toronte (Kanada) a Kierkegaardovou spoločnosľou na Slovensku (predseda doc. R. Králik). Dátum konania - september 2010.
 
     
 
 
 
     
 
UGA -> I-12-206-01: Interkultúrne dialógy
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Miroslava Obuchová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ivana Miháliková - Juraj Skačan
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Chalupský P. (Katedra anglistiky a amerikanistiky, PF Karlova Univerzita v Prahe)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 1/2014
 
 
Projekt predstavuje prepojenie humanistickej koncepcie etickej teórie s konkrétnymi edukačnými aktivitami podnecujúcimi empatiu, toleranciu a medzikultúrne porozumenie v kontexte pluralitnej spoločnosti a globálneho svetového spoločenstva.
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ľuba Pavelová - Anna Tirpáková - Lenka Haburajová Ilavská - Martina Hrozenská - Martin Lülei - Jarmila Jurová - Jana Kotrusová - Andrea Lesková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Janiš, K. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Mitlohner, M. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Truhlářová, Z. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 2/2007 - 2/2010
 
 
Výskum je orientovaný na sexuálne a partnerské skúsenosti v individuálnom sexuálnom vývine mužov a žien mladšieho dospelého veku. Zameriava sa na zisťovanie diferencií v ich sexuálnom správaní z hľadiska jednotlivých foriem partnerských, resp. sexuálnych vzťahov a má ambíciu analyzovať aj niektoré aspekty sexuálneho a partnerského správania z hľadiska zdravia.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Jarmila Jurová - Jana Kotrusová - Andrea Lesková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Janiš, K. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Mitlohner, M. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Truhlářová, Z. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 1/2009
 
 
Cieľom projektu je v nadväznosti na projekt GAM IV/2007/FSVaZ v roku 2007 pokračovať vo výskume zameranom na preferenciu foriem partnerských a sexuálnych foriem vzťahov u heterosexuálnych mužov a žien mladšieho dospelého veku. Za cieľ projektu si kladieme zrealizovať výskum v oblasti sociálnej organizácie sexuality.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2007
 
 
Projekt si kladie za cieľ realizovať predvýskum, ktorý bude zameraný na overenie výskumného nástroja – vlastne zostrojeného dotazníka, zisťujúceho sexuálne životné štýly mužov a žien mladšieho dospelého veku a ich sexuálne aspekty.