Projekty KEGA

   
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Andrea Lesková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 11/2018
 
 
Projekt si kladie za cieľ vytvorenie učebných textov a učebných pomôcok z nanoetiky pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia. Učebné texty sú určené pre študentov v humanitných, sociálnych i prírodných vedách. Súčasťou projektu je aj webová platforma, ktorá bude slúžiť na výmenu a zhromažďovanie informácií k problematike nanoetiky.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Margita Jágerová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Miroslava Obuchová - Jana Ambrózová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: R. Janošcová, Katedra mechatroniky, Trenčianska univeerzita A. Dubčeka
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009
 
 
Podstatou predkladaného projektu je vytvorenie multimediálneho DVD nosiča, so zameraním na záchranu významných kultúrnych hodnôt a jeho aplikácia vo vzdelávacom procese vo viacerých vedných odboroch so zameraním na etnokultúrne tradície, etnomuzikológiu, etnochoreológiu, kulturológiu, hudobnú výchovu vrátane prípravy učiteľov pre základné školy a pre prácu s detskými folklórnymi telesami.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Ladislav Lenovský
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Jaroslav Čukan - Boris Michalík - Michal Kurpaš - Roman Zima - Jana Hučková - Michala Dubská - Andrea Lesková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 21.03.2013
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2014
 
 
Cieľom predloženého projektu je vytvoriť efektívny model hodnotenia kultúrneho potenciálu na konkrétnom území, aký doteraz neexistuje. Model evalvácie je potrebný v rámci výučby disciplín o kultúrnom dedičstve a o kultúrnom cestovnom ruchu kvôli možnosti efektívnejšieho využitia absolventov aj súčastí kultúrneho dedičstva v spoločenskej praxi.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Emil Komárik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 13.02.2012
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 1/2012
 
 
Vzdelávací program na podporu výchovy charakteru
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Milan Jozek - Zvonko Taneski - Egon Wiedermann
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Hlavným zámerom je: 1. pripraviť učebnú pomôcku - multimediálnu databázu pre učiteľov a študentov stredných škôl v predmete dejepis. Databáza zverejnená na internete umožní získať výber prameňov k dejinám Slovanov predovšetkým k byzantskej misii, 2. zrealizovať školiace pracovisko, ktoré by poskytovalo odborné komentáre pre pedagógov k práci s danou databázou, 3. v rámci celoživotného vzdelávania pedagógov poskytovať im ďalšie odborné poradenstvo.
 
     
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Júlia Ivanovičová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Blažeková, M. - Lohinová, N. - Masariková, A. - Žbirková, V.
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: P. Čerňanský (PdF TU Trnava), M. Záborská (ZŠ Benková, Nitra), R. Horylová (PdF TU Trnava)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 12.06.2006
 
 
Doba riešenia: 9/2006 - 12/2008
 
 
Projekt je zameraný na rozvíjanie povedomia detí a mládeže v oblasti regionálnej výchovy, ktorá sa sústreďuje na sprístupnenie poznatkov o kultúrnych tradíciách. Súčaťou projektu je lektorská činnosť, organizovanie rôznych kultúrnych podujatí zameraných na regionálnu výchovu.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Martina Hrozenská
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ondrejkovič, P. - Marková, D. - Haburajová-Ilavská, L. - Kasanová, A. - Tomka, M. - Vondráková, E.
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: I. Vaňo (FN Nitra
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 07.12.2006
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 8/2008
 
 
Celosvetovo sa zaznamenáva starnutie populácie a tento fakt je potrebné zachytiť vo vzdelávaní budúcich pracovníkov "pomáhajúcich profesií". Princípy OSN pre starších ľudí sú v zásade obsiahnuté aj v rozhodnutí komisie EÚ č.91/544 a 93/417. Ide o princípy nezávisloti, zúčastnenosti, sebarealizácie a dôstojnosti. Nové paradigymy vied kladú dôraz na komplexnosť, celistvosť, interdisciplinaritu vied , ako aj na individualizáciu, etiku a hľadanie zmyslu života.