Projekty VEGA

   
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Zozuľak
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Peter Ivanič - Martin Hetényi - Klement Mitterpach - Martin Vašek - Martin Husár - Viera Zozuľaková - Matej Smorada
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016
 
 
Projekt je zameraný na systematické štúdium dejín byzantského filozofického myslenia a kultúry z obdobia Východorímskej (Byzantskej) ríše, a na analýzu filozofického myslenia Byzancie, ktorá zachránila klasické filozofické a literárne diela antickej literatúry a mala veľký vplyv na rozvoj kultúry v európskom priestore, ako aj v oblastiach, ktoré prichádzali do kontaktu s Byzanciou. Projekt je originálny a inovatívny aj v medzinárodnom kontexte.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Korený
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Andrea Blaščíková - Ciprian Turčan - Adrian Michalík
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Zálešák, T. (Trnavská univerzita v Trnave)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2019
 
 
Projekt vychádza z konštatovania nepopierateľnej skutočnosti, že v moderných pluralitných spoločnostiach žijú ľudia vyznačujúci sa rozdielnymi nábožensko-svetonázorovými a morálnymi presvedčeniami, predstavami o dobrom živote a tomu zodpovedajúcimi formami života. Etický pluralizmus, o ktorom sa dá v tejto súvislosti hovoriť, môže byť vystupňovaný až na weberovský etický „boj bohov“, v ktorom nezmieriteľne stoja proti sebe rôzne hodnotové poriadky a koncepcie dobra bez vyhliadky na dosiahnutie morálne alebo politicky ospravedlniteľnej zhody. Projekt sa z pozície politickej a morálnej filozofie zameriava na kritickú analýzu sporných otázok súvisiacich s princípmi etickej neutrality štátu a tolerancie, ktoré predstavujú určité spôsoby odpovedania na výzvy a otvorené problémy spájané s etickým pluralizmom. Vyúsťuje do kontextuálnej analýzy danej problematiky vo vzťahu k vybraným nábožensko-svetonázorovým a morálnym kontroverziám v pluralitnej spoločnosti.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Eva Fandelová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Milan Džupina - Peter Mikuláš - Lucia Spálová - Györgyi Janková - Ivana Polakevičová - Andrea Lesková - Hana Kiková - Tomáš Koprda - Zuzana Bačíková - Dana Hodinková - Edita Štrbová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Magdaléna Kačániová - Jana Vernarcová - Blandína Šramová
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017
 
 
Vedecký projekt je zameraný na problematiku sociálnej zodpovednosti v reklame a jej pôsobenie prostredníctvom modelov na adolescentov. Zaoberá sa špecifickým typom modelov – celebritami a ich pôsobením v reklame orientovanej na sociálnu oblasť.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Roman Králik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Kondrla - Martina Pavlíková - Miroslav Lyko - Ciprian Turčan - Ľuboš Török - Cyril Diatka - Dana Kuchariková - Martin Štúr - Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Máhrik, T.
 
 
Partneri projektu: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto (Kanada)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
 
 
Projekt sa zameriava na hľadanie nových spôsobov interpretácie posolstva S. Kierkegaarda v teologickom a filozofickom kontexte. Výsledkom uvedeného hľadania bude nová koncepcia a nová interpretačná metóda Kierkegaardovho myslenia. V jednotlivých fázach bude aktivita projektu zameraná hlavne na pojmy identity človeka, zmyslu existencie, slobody a viery, významu religiozity v 21. storočí.
 
 
 
 
     
 
VEGA -> 1/0144/13: Znaky a významy hodnôt
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Kondrla
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Miroslav Lyko - Andrea Lesková - Ivana Miháliková - Dušan Teplan - Petra Pavlovičová - Ľubor Gál - Martina Pavlíková - Tibor Máhrik - Pavol Hladík - Andrej Gogora
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Máhrik, T.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
 
 
Projekt sa zameriava na skúmanie hodnôt v ich sémantickom, semiotickom a pragmatickom kontexte. Hľadá odpoveď na otázku, akými znakmi označujeme hodnoty, nakoľko sa tieto znaky odlišujú od ostatných znakov systému, špeciálne sa kladie dôraz na morálne hodnoty, ich označovanie a interpretáciu významu. Projekt sa rovnako zameriava aj na významy hodnôt vo všeobecnosti, teda možnú interpretáciu znakov hodnôt a definuje hranice ich interpretácie.
 
 
 
 
     
   
 
Koordinátor z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Dagmar Marková - Jarmila Jurová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Hlebová Bibiána, Doc., PaedDr. PhD. - D Ďorďovičová-Sopková Jana, Mgr. Sopková Jana - D Semanová Anna, Mgr. - Horňák Ladislav, Doc. PaedDr. PhD. - Lištiak Mandzáková Stanislava, PaedDr. PhD.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2015
 
 
Projekt je zameraný na behaviorálne a postojové atribúty sexuality mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím v kontexte rizika a prevencie.
 
     
     
   
 
Koordinátor z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Bianchi, G. (Slovenská akadémia vied), Lukšík, I. (Slovenská akadémia vied), Rovňanová, L. (UMB v Banskej Bystrici)
 
 
Partneri projektu: Ine Vanwesenbeeck - Rutgers Nisso Groep, Expert centre on sexuality, the Netherlands s ďalšími spoluriešiteľmi: 1. University of Potsdam, Department of Psychology, Germany, 2. Stockholm University, Faculty of Law, Sweden, 3. MTVC, Training, Research and Development Centre, Lithuania, 4. Papardes zieds, Ass. for Family Planning and Sexual Health, Latvia, 5. Technical University of Lisbon, Faculty of Human Kinetics, Portugal, 6. YouAct, European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights, 7. University of Warsaw, Poland, 8. Društvo ŠKUC, Slovenia, 9. Department of Social Work, TEI, Crete, Greece
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2015
 
 
Projekt je zameraný na skúmanie prekračovania noriem a to v rámci dvoch bipolárnych ortogonálnych dimenzií, individuálnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti. Výsledky porušenia status quo bude možné zaradiť do štyroch kvadrantov: spokojnosť jedinca a prospešnosť pre spoločnosť, spokojnosť jedinca a škodlivosť spoločnosti, nespokojnosť jedinca a prospešnosť pre spoločnosť, nespokojnosť jedinca a neprospešnosť spoločnosti.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Lenka Haburajová Ilavská - Martin Lulei - Anna Tirpáková - Ľuba Pavelová - Martina Hrozenská - Jarmila Jurová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: I. Lukšík (PF Univerzity Komesnkého), Janiš, K. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Janebová, R. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika), Truhlářová, Z. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Česká republika)
 
 
Partneri projektu: Univerzita Hradec Králové, Česká republika
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Cieľom projektu je analyzovať majoritné a minoritné sexuálne životné štýly, v ktorých si mladí ľudia organizujú sexuálny život a popísať ich socio-kultúrne, behaviorálne a demografické súvislosti. Ako výskumný nástroj využijeme dotazník, hĺbkové interview a autobiografickú metódu. Vo výskume bude využívaná kombinácia kvalitatívneho a kvantitatívneho prístupu.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Martin Hetényi - Pavol Koprda - Peter Liba - Zvonko Taneski - Jozef Michalov - Miroslav Glejtek
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Hurbanič M. (UK v Bratislave), Meško, M. (VHÚ MO SR)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave je potrebné skúmať komplexne. Upriamime sa na analýzu obdobia pred príchodom misie na Veľkú Moravu v oblasti historickej, archeologickej, cirkevno-teologickej a umenovednej. Výskum sa zameria na: 1. byzantský vzdelávací systém v 9. storočí; 2. koncepciu a politické pozadie byzantských misií; 4. byzantskú liturgiu a slovanský jazyk v liturgii; 5. predcyrilometodské misie na našom území; 6. právny systém v Byzancii.
 
 
 
 
     
   
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Korený
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Jarmila Jurová - Andrea Blaščíková - Adrian Michalík
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Zálešák, T.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 15.04.2009
 
 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011
 
 
Projekt sa zameriava na kontextuálny výskum tolerancie vo vzťahu k faktu eticko-kultúrnej diferencie, t. j. vo vzťahu k eticky, kultúrne, nábožensky a svetonázorovo diferentným identitám modernej pluralitnej spoločnosti. Dôraz kladie na komparatívnu analýzu špecifického tolerančného potenciálu liberalizmu, komunitarizmu, konzervativizmu a kresťanstva.
 
 
 
 
     
   
 
Koordinátor z UKF: Dagmar Marková
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Bianchi, G. - Lukšík, I. - Plichtová, J. - Rosová, V. - Višňovský, E. - Lášticová, B . - Pertjánošová, M.
 
 
Partneri projektu: Gideon Calder (University of Wales, Newport, UK); Maria Augustinova (Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, France)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2011
 
 
Cieľom projektu je holisticky explorovať dynamiku noriem - ich vytváranie, dodržiavanie a porušovanie – vo vzťahu jednotlivec-skupina-majorita. Výskumné témy sú zamerané na skúmanie normativity v oblasti rovnosti príležitostí, spravodlivosti/i, zodpovednosti, intimity, udržateľného rozvoja s cieľom zistiť, ako sú normy vyjednávané v horizontálnych a vertikálnych sociálnych vzťahoch.
 
 
 
     
 
VEGA -> 1/0013/03: Formácia dobrého človeka
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Michalov
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Kluvanec, D. - Tučná, E. - Liba, P. - Čukan, J. - Žbirková, V. - Hajko, D. - Kmeť, T. - Diatka, C. - Fandelová, E. - Lomnický, I. - Kondrla, P. - Linet, P. - Lesková, A. - Minárová, A. - Kútny, I. - Jozek, M. - Blaščíková, A. - Ciprianová, E. - Korený, P.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2003 - 12/2005
 
 
Projekt bol zameraný na formovanie dobrého človeka v multidisciplinárnom pohľade.