Projekty APVV

 

  APVV -> APVV-16-0116: Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí  
  Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.  
  Spoluriešitelia z UKF: prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. — doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. — Mgr. Martin Husár, PhD. — doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. — doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. — prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. — prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D. — doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. — PhDr. Monika Štrbová, PhD. — Mgr. Viera Zozuľaková, PhD.  
  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR  
  Doba riešenia: 7/2017 - 12/2021  
     
  APVV -> APVV-14-0446: Hodnotenie kompetencií učiteľa  
  Zodpovedný riešiteľ: Zdenka Gadušová  
  Spoluriešitelia z UKF: Igor Lomnický - Ľubica Predanocyová - Viera Jakubovská - Gabriela Jonášková - Eva Švarbová - Mária Lalinská - Daniela Müglová - Jana Harťanská - Beáta Hockicková - Ružena Žilová - Eva Stranovská - Eva Fandelová - Tomáš Tandlich - Soňa Čeretková - Gabriela Pavlovičová - Dagmar Markechová - Anna Tirpáková - Anna Sandanusová - Hilda Kramáreková - Ľubomíra Valovičová - Alena Hašková - Eva Malá - Katarína Szíjjártóová - Lenka Magová - Petra Baďová - Ivana Boboňová - Petra Jedličková - Zuzana Naštická - Lucia Klimentová - Andrej Svorad - Petronela Šovčíková - Veronika Labancová - Božena Horváthová - Kristína Bulková - Katarína Chválová  
  Spoluriešitelia mimo UKF: Dvorjaková S. (LPH Vranov nad Topľou, s.r.o.), Šabíková H. (Nitra), Ďurková S. (Nitra  
  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR  
  Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.07.2015  
  Doba riešenia: 7/2015 - 6/2019  
  Projekt orientuje svoje ciele na humanistické princípy hodnotenia, jeho kvalitatívne aspekty, inovuje existujúce evaluačné prístupy a otvorí priestor pre nové aspekty hodnotenia. Cieľom projektu je navrhnúť a pilotne overiť súbor nástrojov a kritérií na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa pre kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti na jednotlivých kariérnych stupňoch.  
     
     
  APVV -> APVV-15-0368: Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy  
  Zodpovedný riešiteľ: Jana Duchovičová  
  Spoluriešitelia z UKF: Gabriela Petrová - Jaromír Šimonek - Soňa Čeretková - Jana Depešová - Lívia Fenyvesiová - Božena Horváthová - Gabriela Jonášková - Zuzana Kováčová - Igor Lomnický - Gabriela Lovászová - Ľubica Predanocyová - Adriana Récka - Janka Schlarmannová - Marcela Verešová - Peter Brečka - Soňa Grofčíková - Zita Jenisová - Elena Kováčiková - Hilda Kramáreková - Dana Malá - Magdaléna Nemčíková - Katarína Račeková - Zuzana Rampašeková - Eva Reid - Anna Sandanusová - Janka Satková - Katarína Szíjjártóová - Ľubomíra Valovičová - Juraj Datko - Pavol Brezina - Marta Vavrová - Denisa Gunišová - Ladislav Tischler - Monika Valentová - Marka Bires - Nina Kozárová - Katarína Lörincová - Zuzana Naštická - Bohumila Poláčková - Robert Tomšik - Ivan Vasiľovský - Zuzana Šimková  
  Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR  
  Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 13.07.2016  
  Doba riešenia: 7/2016 - 6/2020  
  Projekt je zameraný na problematiku skvalitnenia a rozšírenia praktickej prípravy učiteľov, ktorá je v ostatných rokoch v centre pozornosti krajín OECD v súvislosti s výsledkami medzinárodných meraní PISA. Pedagogická prax je v projekte vystavaná na výsledkoch výskumu v oblasti psychodidaktiky, odporúčaniach úspešných krajín v uvedenom hodnotení, inováciách v regionálnom školstve, rozvoji poznania v jednotlivých vedných odboroch a rozvoji poznania v oblasti kognitívnych procesov žiaka. Požiadavka rozvoja profesijných kompetencií skvalitnením praktickej prípravy vyplýva tiež z formulovaných stanovísk ministra školstva SR a zo Správy o stave školstva na Slovensku (2013). Ciele projektu sú preto orientované na identifikáciu adaptívnych vyučovacích stratégií uplatňujúcich kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov a ďalších kľúčových psychodidaktických tém a stratégií v konkrétnych odborových didaktikách a ich implementáciu v pregraduálnej praktickej príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom excelentného centra praktickej prípravy. Centrum praktickej prípravy vytvorí priestor pre prezentáciu koncepčných stratégií vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov a ich koordináciu odborovými didaktikmi, tvorbu, pozorovanie, analýzu metodík, pedagogických situácií a didaktických stratégií implementujúcich poznatky modernej teórie odborových didaktík, rozšírenie a skvalitnenie pedagogickej praxe študentov učiteľstva, preberanie „best practices“ v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte. Zámerom riešiteľov je definovať štandard praktickej prípravy absolventov v širokom spektre učiteľských študijných programov v rámcoch príslušných odborových didaktík.