Publikačná činnosť

 

Didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska náuka a etická výchova

Autor: Lomnický, Igor; Jonášková, Gabriela; Predanocyová, Ľubica
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2018
Počet strán: 131
ISBN: 978-80-558-1288-5
viac...

 

Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax

Autor: Lomnický, Igor a kol.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2017
Počet strán: 130
ISBN: 978-80-558-1224-3
viac...

 

Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa

Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Verbum, Praha
Rok vydania: 2017
Počet strán: 308
ISBN: 978-80-87800-40-9
viac...

 

(Po)etická výchova Milana Rúfusa

Autor: Magová, Lenka a kol.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2016
Počet strán: 124
ISBN: 978-80-558-1013-3
viac...

 

Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte

Autor: Magová, Lenka a kol.
Vydavateľ: Verbum, Praha
Rok vydania: 2016
Počet strán: 302
ISBN: 978-80-87800-28-7
viac...

 

Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej oblasti

Autor: Lomnický, Igor; Kuzmová Štefánia
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2016
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-558-1031-7
viac...

 

Problém slobody v diele Edmunda Burka Úvahy o revolúcii vo Francúzsku

Autor: Michalík, Adrian
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2016
Počet strán: 98
ISBN: 978-80-7326-270-9
viac...

 

Demokratický kapitalizmus Michaela Novaka

Autor: Michalík, Adrian
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2015
Počet strán: 120
ISBN: 978-80-7326-257-0
viac...

 

Podstatné súvislosti etickej výchovy

Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2015
Počet strán: 138
ISBN: 978-80-558-0810-9
viac...

 

Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa

Autor: Turčan, Ciprian
Vydavateľ: KUD Apokalipsa, Ljubljana
Rok vydania: 2014
Počet strán: 153
ISBN: 978-961-6894-33-3
viac...

 

Identita adolescenta a masmédiá

Autor: Lesková, Andrea
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2013
Počet strán: 118
ISBN: 978-80-7326-233-4
viac...

 

Morálna voľba

Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: František Šalé - Albert, Boskovice
Rok vydania: 2013
Počet strán: 238
ISBN: 978-80-7326-238-9
viac...

 

Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry

Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán: 178
ISBN: 978-80-558-0008-0
viac...

 

Diferencia a tolerancia

Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán: 280
ISBN: 978-80-558-0011-0
viac...

 

Etická výchova ako inšpirácia na každý deň

Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2010
Počet strán: 119
ISBN: 978-80-8094-701-9
viac...

 

Právo na slobodu svedomia

Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2008
Počet strán: 186
ISBN: 978-80-8094-315-8
viac...

 

Osobná etika a etická výchova

Autor: Lomnický, Igor; Jurová, Jarmila
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2007
Počet strán: 78
ISBN: 978-80-8094-248-9
viac...

Kierkegaard’s legacy, Mass‐media and Journalism / La herencia de Kierkegaard, los medios de comunicación masiva y el periodismo

Autor: Martin Štúr; Roman Králik (eds.)
Vydavateľ: Toronto : Kierkegaard Circle
Rok vydania: 2018
Počet strán: 117
ISBN: 978-1-988129-01-3
viac...

Medzi myšlienkou a obrazom: vybrané kapitoly z filozofie literatúry

Autor: Marek Debnár
Vydavateľ: Bratislava : Ars Poetica
Rok vydania: 2013
Počet strán: 164
ISBN: ISBN 978-80-89283-66-8
viac...

Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa

Autor: Jarmila Jurová
Vydavateľ: Boskovice: František Šalé – ALBERT
Rok vydania: 2012
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-7326-210-5
viac...

Pohľad do filozofie a etiky nového komunitarizmu

Autor: Jarmila Jurová
Vydavateľ: Boskovice: František Šalé – ALBERT
Rok vydania: 2013
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-7326-220-4
viac...

Etické princípy v theravádovom buddhizme

Autor: Jana Bartal
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania:
Počet strán:
ISBN: 978-80-558-0444-6

Práca sa zaoberá theravádovým buddhizmom, ktorý patrí k pôvodnej staršej vetve buddhizmu. Podáva stručný prehľad o rozdelení buddhizmus na jednotlivé smery a poukazuje na ich spoločné znaky ako aj rozdiely. Popisuje stručne životopis zakladateľa buddhizmu ako aj začiatky theravádového buddhizmu. V práci sa ďalej venuje Štyrom Buddhovým Pravdám a poukazuje na etiku v nich. V poslednej časti publikácie sa zameriava na etické zásady v buddhizme, na cnosť a múdrosť. Snahou je priblížiť theravádový buddhizmus jeho základné postuláty, ale poukázať aj na to v čom môže byť prínosom aj pre človeka z európskeho kultúrneho rámca.

Možnosti etickej výchovy v problematike správania žiakov v školskom prostredí

Autor: Jana Bartal
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania:
Počet strán:
ISBN: 978-80-558-0137-7

Publikácia sa zaoberá agresivitou a agresívnym správaním, ktoré je v súčasnosti aktuálnym problém v školách. Pomocou metód etickej výchovy sa snaží autorka poukázať na ich významnosť v riešení tejto aktuálnej a pálčivej témy. Vyzdvihuje možnosti etickej výchovy v školskom prostredí, kde akcent kladie aj na učiteľa daného predmetu. Práca je výskumného charakteru, kde autorka zhodnotila svoj výskum zameraný na zníženie agresívneho správania žiakov, pomocou metódy didaktickej hry na hodinách etickej výchovy. Problém agresívneho správania a šikanovania v školách prácou nie je vyčerpaný práve naopak poukazuje na možné zapojenie etickej výchovy v riešení šikanovania a agresívneho správania u žiakov základnej školy.

Vybrané kapitoly z etiky v dialógu kultúr

Autor: Jana Bartal
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán:
ISBN: 978-80-8094-922-8

Autorka sa v publikácii zaoberá vyberanými svetovými kultúrno - filozoficko – náboženskými systémami. Snaží sa priblížiť spôsob života, myslenia ľudí z úplne odlišného životného rámca. Cieľom práce je poukázať na to, čo nás ako ľudí môže spájať a nie rozdeľovať. Čitateľ sa môže dozvedieť o hinduizme, buddhizme, čínskych a japonských filozoficko – náboženských systémoch, nevynímajúc islám a jeho mystickú časť súfizmus. Prácu ukončuje vlastným zhodnotením toho, či je možné súžitie tak rôznorodých kultúrnych, filozofických, náboženských systémov.