Aplikovaná etika: etika profesijných činností – bakalárske štúdium (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky profesijných činností široké teoretické a najmä praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu Aplikovaná etika - etika profesijných činností je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Absolventi a absolventky tohto odboru (1. stupeň) majú znalosti aj z axiológie v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky a vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia tohto programu v rámci štúdia získajú základné poznatky z oblasti etiky, na základe ktorých sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky a etiky profesijných činností.

Čo sa počas štúdia naučíte?

V predmete Environmentálna etika sa dozviete, ktoré filozofické a etické koncepcie reagujú na hrozbu globálnej ekologickej krízy, aké sú východiská a spôsoby jej riešenia. Na prácu ako na sebarealizačný faktor, na jej hodnotu i na jej schopnosť meniť svoje okolie i samotného pracujúceho sa pozrieme v predmete Etika práce. Aktuálnu problematiku aplikácie a dodržiavania etických a mravných zásad v politike, masmediálnej komunikácii i v riadiacich manažérskych funkciách rozoberieme v disciplínach: Etika politiky, Masmediálna etika a Manažérska etika.

Uplatnenie absolventa

Absolventi/absolventky programu sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovných inštitúcií. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad vo svojom povolaní. Ako odborníka schopného riadiť pracovné tímy, diagnostikovať a riešiť etické problémy vás zamestnajú na rôznych postoch vo vrcholnom manažmente firiem alebo v národných i nadnárodných organizáciách, v poradenských centrách, etických komisiách i v riadicich orgánoch a výboroch na posudzovanie stavu etického rozhodovania. Absolventi štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako jeden z tímu pri príprave etického kódexu a auditu v rámci profesie (v poisťovníctve, bankovníctve, v úradoch rôzneho typu ako napríklad daňový). Predpokladá sa pokračovanie vo svojom profesionálnom rozvoji.

Život na katedre

Chcete sa očami etika pozrieť na zúbky mediálnym škandálom, politickým kauzám či analyzovať správanie manažérov vo vedení firiem? Máte vlastné kreatívne riešenia na odvrátenie hrozby globálnej ekologickej krízy? Láka vás riešenie etických dilem? Uvažujte, študujte, skúmajte, konfrontujte si svoje názory v diskusných fórach, zúčastnite sa každoročne organizovanej ŠVOUČ alebo prezentujte vlastný pohľad na veci v rámci vedeckých konferencií. Chcete vedieť, čo je nové v etike za hranicami Slovenska? Zistíte to na vlastnej koži, ak vycestujete na výmenný študijný pobyt do zahraničia. Dáte prednosť sesterským univerzitám v Českej republike či Poľsku alebo sa radšej pozriete do vzdialenejších kútov sveta? Čo tak stráviť semester v Škótsku alebo Kanade? Nezabudnite, že prestupná stanica za kvalitným vzdelaním i zážitkami i študijných pobytov je na UKF v Nitre. Tešíme sa na vás!