Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce – bakalárske štúdium (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent/absolventka štúdia získa z oblasti etiky vedenia ľudí v organizáciách široké teoretické a praktické znalosti a zručnosti. Bude ovládať nielen teoretické základy etiky, ale predovšetkým bude schopný/á riešiť rozmanité morálne konfliktné situácie v rámci etiky vedenia ľudí v organizáciách. V rámci bakalárskeho stupňa študijného programu Aplikovaná etika - etika vedenia ľudí v organizáciách je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra, ako aj ďalších právnických, psychologických a aplikačných disciplín. Absolventi a absolventky tohto programu (bc.) majú znalosti aj z oblasti axiológie v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení, hodnotových systémoch. Sú schopní/é formulovať prakticko-etické riešenia rôznorodých problémov v oblasti etiky vo vzťahu k rôznym oblastiam praxe, najmä však v oblasti vedenia ľudí v organizáciách. Absolventi a absolventky bakalárskeho štúdia tohto programu získajú základné poznatky z oblasti etiky, na základe ktorých sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky a etiky vedenia ľudí v organizáciách.

Čo sa počas štúdia naučíte?

O prístupoch etického riadenia firiem a o etike v podnikateľskom prostredí ako takom sa dozviete v disciplíne Etické aspekty riadenia firmy. Čo znamenaju pojmy audit a kódex, ako realizovať audit i aké sú etické princípy v organizáciách a podnikaní sa dozviete v predmete Etický a sociálny audit. Prakticky riešiť etické dilemy v pracovných vzťahoch sa naučíte na hodinách Etické dilemy v pracovných vzťahoch a o dôležitosti organizačnej kultúry podniku pre jeho ďalšie prosperovanie sa dozviete v disciplíne Organizačná kultúra podniku. Do etickej dimenzie ekonomiky, princípov fungovania trhu práce, do nezamestnanosti ako ekonomického a morálneho problému a do spôsobov jeho riešenia preniknete v disciplíne Trh práce a nezamestnanosť.

Uplatnenie absolventa

Absolventi/absolventky programu Etika – bakalársky stupeň sa môžu uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Absolventi/absolventky štúdia sú schopní/é vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Absolventi/absolventky vedia efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.

Život na katedre

Máte ambíciu preniknúť do študovanej problematiky hlbšie? Je to celkom jednoduché. Stačí, ak sa niektorému čiastkovému problému budete intenzívnejšie venovať a výsledky svojej práce odprezentujete na odborných seminároch alebo vedeckých konferenciách, ktoré naša katedra pravidelne organizuje. Chcete sa pozrieť, ako sa s problémami etiky a morálky vysporiadávajú v zahraničí? Využite kontakty katedry s vybranými univerzitnými pracoviskami vo svete a absolvujte výmenný študijný pobyt v Poľsku, Českej republike, v Škótsku alebo Kanade. Veríme, že v radoch našich denných a externých študentov bude vaše meno figurovať už v budúcom akademickom roku!