Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo – magisterské štúdium (Mgr.)

Profil absolventa

Absolventi/absolventky druhého stupňa vysokoškolského štúdia Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo sú schopní/é aktívne pôsobiť priamo v oblasti aplikovanej etiky, etiky profesijných činností. V tomto študijnom programe bude položený väčší dôraz na špeciálne aplikované etiky, disciplíny zamerané na manažérsku teóriu, ako aj príbuzné spoločensko-vedné disciplíny zvyšujúce profesijné uplatnenie a schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe v oblasti etickej expertízy a etického poradenstva. Magister/magisterka (Mgr.) v danom programe dokáže vykonávať funkciu profesionálneho etika v štátnom alebo súkromnom sektore. Môže sa uplatniť ako odborník, ktorý bude schopný riadiť ľudí, prípadne diagnostikovať a riešiť eticko-humánne dilemy v organizácii a zabezpečovať jej sociálnu integritu, ako aj vnášať organizačnú kultúru.

Čo sa počas štúdia naučíte?

V predmete Environmentálna etika sa dozviete, ktoré filozofické a etické koncepcie reagujú na hrozbu globálnej ekologickej krízy, aké sú východiská a spôsoby jej riešenia. Na prácu ako na sebarealizačný faktor, na jej hodnotu i na jej schopnosť meniť svoje okolie i samotného pracujúceho sa pozrieme v predmete Etika práce. Aktuálnu problematiku aplikácie a dodržiavania etických a mravných zásad v politike, masmediálnej komunikácii i v riadiacich manažérskych funkciách rozoberieme v disciplínach: Etika politiky, Masmediálna etika a Manažérska etika.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/absolventka vysokoškolského štúdia Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo (2. stupeň) bude disponovaný/á odbornou profesijnou erudovanosťou pri výkone povolania v štátnych, verejných alebo súkromných inštitúciách, na pôde výchovných inštitúcií ako aj v rôznych oblastiach praxe (inštitúty etiky, poradenské centrá, etické komisie a pod.). Môžu sa podieľať na tvorbe profesionálnych etických kódexov pracovníkov rozličných profesií a navrhovať ich znenie, na základe ich orientácii v právnych normách, môžu pracovať v národných a medzinárodných etických komisiách, expertných tímoch, riadiacich orgánoch a výboroch pre posudzovanie stavu etického rozhodovania v rôznych oblastiach života spoločnosti a spoločenských vzťahov. Absolventi/absolventky sú schopní/é ako profesionálni etici pôsobiť s dlhodobým programovým zameraním v oblasti etického poradenstva. Sú v tejto súvislosti spôsobilí vykonávať etický audit a etickú expertízu.

Život na katedre

Chcete sa očami etika pozrieť na zúbky mediálnym škandálom, politickým kauzám či analyzovať správanie manažérov vo vedení firiem? Máte vlastné kreatívne riešenia na odvrátenie hrozby globálnej ekologickej krízy? Láka vás riešenie etických dilem? Uvažujte, študujte, skúmajte, konfrontujte si svoje názory v diskusných fórach, zúčastnite sa každoročne organizovanej ŠVOUČ alebo prezentujte vlastný pohľad na veci v rámci vedeckých konferencií. Chcete vedieť, čo je nové v etike za hranicami Slovenska? Zistíte to na vlastnej koži, ak vycestujete na výmenný študijný pobyt do zahraničia. Dáte prednosť sesterským univerzitám v Českej republike či Poľsku alebo sa radšej pozriete do vzdialenejších kútov sveta? Čo tak stráviť semester v Škótsku alebo Kanade? Nezabudnite, že prestupná stanica za kvalitným vzdelaním i zážitkami i študijných pobytov je na UKF v Nitre. Tešíme sa na vás!