Etika – bakalárske štúdium (Bc.)

Profil absolventa

Absolventi/absolventky bakalárskeho študijného programu Etika dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov dejín etiky a filozofie, východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky a základnej problematiky etickej výchovy. Dokážu správne rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a rozhodovať sa v situáciach morálnych konfliktov v každodennom praktickom živote. Ovládajú základy psychológie, sociológie, teórie kultúry a komunikačných techník. Poznajú hlavné myšlienkové prúdy v súčasnej teoretickej, filozofickej a aplikovanej etike.


Absolvent/absolventka programu Etika (bc.) ovláda teoretické základy etiky, je schopný/á riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky, dokáže správne komunikovať s ľuďmi, ovláda princípy empatie, vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania, ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient, disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.

Absolventi/absolventky odboru Etika (bc.) majú znalosti z axiológie v rozsahu základných teoretických informácií o hodnotách, hodnotení a hodnotových systémoch. V rámci bakalárskeho stupňa je nutné absolvovanie tém a jednotiek nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné.

Uplatnenie absolventa

Absolventi/absolventky programu Etika (bc.) sa môžu uplatniť vo verejnom i súkromnom sektore, štátnej službe a v oblasti výchovných inštitúcií. Dokážu riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad vo svojom povolaní. Absolventi štúdia dokážu vysvetliť základné etické problémy rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako jeden z tímu pri príprave etického kódexu v rámci profesie (v poisťovníctve, bankovníctve, v úradoch rôzneho typu ako napríklad daňový). Premyslene dokáže organizovať svoje ďalšie vzdelávanie v oblasti etiky a v príbuzných disciplínach. Predpokladá sa pokračovanie v profesionálnom rozvoji. Absolventi a absolventky odboru Etika (bc.) sú schopní/é sledovať nové poznatky a trendy aj v ďalších príbuzných disciplínach. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov dejín etiky a filozofie, východiskových poznatkov disciplín všeobecnej a aplikovanej etiky a základnej problematiky etickej výchovy.

Život na katedre

Máte ambíciu preniknúť do študovanej problematiky hlbšie? Je to celkom jednoduché. Stačí, ak sa niektorému čiastkovému problému budete intenzívnejšie venovať a výsledky svojej práce odprezentujete na odborných seminároch alebo vedeckých konferenciách, ktoré naša katedra pravidelne organizuje. Chcete sa pozrieť, ako sa s problémami etiky a morálky vysporiadávajú v zahraničí? Využite kontakty katedry s vybranými univerzitnými pracoviskami vo svete a absolvujte výmenný študijný pobyt v Poľsku, Českej republike, v Škótsku alebo Kanade. Veríme, že v radoch našich denných a externých študentov bude vaše meno figurovať už v budúcom akademickom roku!