Etická výchova – bakalárske štúdium (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent a absolventka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova získa základné poznatky z vied o teóriách výchovy a vzdelávania, ako aj z oblasti etická výchova a základov etiky. V rámci bakalárskeho stupňa absolvuje témy a jednotky nosného jadra a okrem toho disciplíny pedagogicko-psychologické a aplikačné. Nadobudnuté teoretické poznatky bude absolvent/absolventka vedieť tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, formovať morálne postoje žiakov a žiačok a rozvinúť ich záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Dokáže rozpoznať miesto eticko-humánnych hodnôt v živote človeka a pedagogicky pôsobiť v priestoroch morálnych konfliktov, týkajúcich sa každodenného praktického života. Absolvent a absolventka tohto študijného programu dokáže správne pedagogicky komunikovať, ovláda princípy empatie, vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania pri výkone svojho povolania a pod. Absolvent/absolventka bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo v špecializácii etická výchova získa primerané teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti, na základe ktorých je schopný/á aktívne pôsobiť priamo v oblastiach súvisiacich s etickou výchovou.

Čo sa počas štúdia naučíte?

Dozviete sa, aká je základná štruktúra etickej výchovy, zistíte, čo sa skrýva za pojmami empatia, pozitívne hodnotenie druhých, asertivita, prosociálnosť či kreativita. Budete sa zaoberať teoretickými východiskami profesijnej etiky učiteľa na Slovensku i v európskom kontexte a osvojíte si etický kódex učiteľa. Nahliadnete pod pokrievku etiky manželského a rodinného života, dozviete sa, aké sú jeho antropologicko-etické predpoklady, rozoberiete etiku manželských vzťahoch aj koncepcie sexuality a naučíte sa, ako realizovať výchovu k zodpovednosti a spravodlivosti. Určite vás zaujme aj etický rozmer medziľudskej komunikácie v rovine slovnej a prostredníctvom reči tela. Naučíte sa rozvíjať komunikačné zručnosti, používať techniky aktívneho počúvania a spôsoby sebaprezentácie.

Uplatnenie absolventa

Absolventi a absolventky študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova - bakalársky stupeň sa môžu uplatniť predovšetkým v rámci učiteľstva predmetu Etická výchova na ZŠ a SŠ, ako pedagógovia vo vzdelávacích, výchovných a mimoškolských zariadeniach a centrách voľného času. Taktiež dokážu pedagogicky pôsobiť v duchu etickej výchovy vo výchovných zariadeniach a vplývať na zverené osoby pri dôležitých životných rozhodnutiach, pri rozlišovaní dobra a zla v každodenných situáciách, napríklad pri práci s delikventnou mládežou a pod. Absolventi a absolventky štúdia dokážu základné etické problémy vysvetliť rôznym skupinám žiakov a žiačok a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Zároveň dokážu analyzovať a riešiť etické problémy na úrovni zvládnutia základnej problematiky etickej výchovy. Premyslene dokážu organizovať svoje ďalšie vzdelávanie v odbore a v príbuzných disciplínach. Študijné pobyty v zahraničí prispievajú ku komplexnej orientácii v etickej výchove a zvyšujú možnosť uplatniť sa aj mimo územia Slovenska.

Život na katedre

Chcete sa inšpirovať v zahraničí? Využite možnosť výmenných študijných pobytov na vybraných univerzitách. Nemusíte cestovať ďaleko - strávte semester v Poľsku alebo Českej republike, ale ak vás lákajú vzdialenejšie destinácie, ponúkneme vám výmenný študijný pobyt v Škótsku alebo v Kanade. Nemáte chuť cestovať? Zdokonaľte sa vo svojom študijnom odbore doma. Iste vás nejaký etický problém osloví natoľko, že sa ho pokúsite vyriešiť. Potom stačí, aby ste svoj pohľad prezentovali na súťaži ŠVOUČ alebo na odborných seminároch a konferenciách, ktoré pravidelne organizujeme. Z katedrových aktivít máme toho pre vás pripraveného oveľa viac. Nechajte sa prekvapiť! Budeme sa na vás tešiť uz v budúcom akademickom roku.