Etická výchova – magisterské štúdium (Mgr.)

Profil absolventa

Absolventi a absolventky druhého stupňa vysokoškolského študijného programu Učiteľstvo predmetu etická výchova nadobudnú spôsobilosť pre výučbu etiky a etickej výchovy na školách základného a stredného stupňa. Pre túto pracovnú činnosť získavajú plnú odbornú a pedagogickú kvalifikáciu. V rámci učiteľského variantu tohto programu je nutné absolvovanie okrem tém a jednotiek nosného jadra aj relevantný počet pedagogicko-psychologických, didaktických a praktických disciplín. Absolventi/absolventky tohto študijného programu sa dokážu koncepčne a s programovým zacielením venovať pedagogickej práci a môžu tiež pôsobiť ako pedagógovia a riadiaci pracovníci vo výchovných zariadeniach a v pedagogických inštitúciách, a to aj vo vedúcich funkciách. Môžu sa venovať prednáškovej činnosti v rámci kurzov slúžiacich na zvýšenie odbornej kvalifikácie a etického vedomia pracovníkov v štátnej službe, vo verejnej správe, ale aj v ostatných významných korporáciách, ktoré cielene budujú etický profil svojho manažmentu. Absolvent a absolventka tohto magisterského štúdia je taktiež spôsobilý/á sledovať nové poznatky v príbuzných disciplínach ako sú pedagogika, andragogika, psychológia a sociológia. Má napr. dobré praktické skúsenosti z cvičení, ktoré môže vhodne využiť vo vyučovacom procese.

Čo sa počas štúdia naučíte?

Dozviete sa, aká je základná štruktúra etickej výchovy, zistíte, čo sa skrýva za pojmami empatia, pozitívne hodnotenie druhých, asertivita, prosociálnosť či kreativita. Budete sa zaoberať teoretickými východiskami profesijnej etiky učiteľa na Slovensku i v európskom kontexte a osvojíte si etický kódex učiteľa. Nahliadnete pod pokrievku etiky manželského a rodinného života, dozviete sa, aké sú jeho antropologicko-etické predpoklady, rozoberiete etiku manželských vzťahoch aj koncepcie sexuality a naučíte sa, ako realizovať výchovu k zodpovednosti a spravodlivosti. Určite vás zaujme aj etický rozmer medziľudskej komunikácie v rovine slovnej a prostredníctvom reči tela. Naučíte sa rozvíjať komunikačné zručnosti, používať techniky aktívneho počúvania a spôsoby sebaprezentácie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/absolventka daného študijného programu učiteľského zamerania získava spôsobilosť pre výučbu etickej výchovy na základných školách a na stredných školách v 5. - 13. ročníku s plnou odbornou a pedagogickou kvalifikáciou. Môže sa uplatniť ako pedagóg/pedagogička v pedagogických inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach. Konkrétne sa môže uplatniť aj napr. na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ, v mimoškolských zariadeniach, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, redakciách, v odborných ústavoch, vo vedeckých pracoviskách a pod. Osobitne úspešní/é absolventi/absolventky môžu pokračovať v štúdiu v príslušnom programe a ďalej pôsobiť ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na univerzitných a ostatných akademických pracoviskách.

Život na katedre

Chcete sa inšpirovať v zahraničí? Využite možnosť výmenných študijných pobytov na vybraných univerzitách. Nemusíte cestovať ďaleko - strávte semester v Poľsku alebo Českej republike, ale ak vás lákajú vzdialenejšie destinácie, ponúkneme vám výmenný študijný pobyt v Škótsku alebo v Kanade. Nemáte chuť cestovať? Zdokonaľte sa vo svojom študijnom odbore doma. Iste vás nejaký etický problém osloví natoľko, že sa ho pokúsite vyriešiť. Potom stačí, aby ste svoj pohľad prezentovali na súťaži ŠVOUČ alebo na odborných seminároch a konferenciách, ktoré pravidelne organizujeme. Z katedrových aktivít máme toho pre vás pripraveného oveľa viac. Nechajte sa prekvapiť! Budeme sa na vás tešiť uz v budúcom akademickom roku.