Doktorandské štúdium

Možnosti štúdia v akademickom roku 2021/2022

Otvárame nasledujúci študijný program:

Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.):

Etika

Príďte sa nás opýtať na Deň otvorených dverí dňa 10. a 11. februára 2021

Realizovaný v dennej (3 roky) a externej forme (4 roky)
Pre absolventov magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného programu
Podmienkou prijatia je vykonanie prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium – Etika – prijímacie konanie
Všeobecné informácie a termíny
Prihláška na štúdium
Najčastejšie otázky

Etika - doktorandské štúdium (PhD.)

Profil absolventa

Doktorandský študijný program Etika obsahovo nadväzuje na magisterský študijný program Etika a je koncipovaný ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti všeobecnej etiky, aplikovanej etiky a etickej výchovy. Z tohto dôvodu sa zameriava na špecializované štúdium etických disciplín s dôrazom na dobré zvládnutie ich teoreticko-metodologických aspektov a má vo veľkej miere individualizovaný charakter. Absolvent štúdia ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky, dokáže samostatne sledovať súčasné trendy v tejto oblasti poznania a hľadať nové, originálne riešenia a prístupy ku skúmanej problematike. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi, je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa uplatní v samostatnej vedecko-výskumnej práci na univerzitných pracoviskách, pracoviskách SAV, v súkromných firmách zaoberajúcich sa otázkami etického auditu, bilancovania a expertíznej činnosti, vo výskumných ústavoch s pedagogickou a environmentálnou profesijno-etickou orientáciou. Môže pôsobiť v inštitúciách so zameraním na problémy ľudských potrieb, urbanizácie, migrácie, utečencov a v oblasti pedagogickej činnosti na vysokých školách.